Buurten in Eck en Wiel

WELLICHT ONS BELANGRIJKSTE SPEERPUNT "KERNGERICHT WERKEN" HEEFT UITEINDELIJK GELEID TOT "BUURTEN IN"


Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie. Hierin staan de thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. In de omgevingsvisie leest u straks alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om nieuwe plannen te beoordelen.

Bij de downloads vindt u de opbrengsten van de eerste fase om te komen tot een omgevingsvisie : de dorpenronde. Helaas is de planning die in de documenten staat niet meer actueel. Vanwege de corona-maatregelen is de planning aangepast. Deze vindt u bij het onderwerp omgevingswet. Voor Ingen en Zoelen zijn de dorpsbijeenkomsten georganiseerd samen met een pilot voor het kerngericht werken. Het Lingemeer en Lienden lopen nog.

Eck en Wiel - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


Men is over het algemeen tevreden over de voorzieningen die het dorp rijk is. Wel maakt men zich zorgen om het behoud van deze voorzieningen in de toekomst. Men beseft dat een deel van de voorzieningen onder andere kan bestaan door de vele toeristen die verblijven op de recreatieterreinen rondom het dorp. Vooral het behoudt van de school vindt men belangrijk, met het oog op het binden van jongeren en kinderen.
Andere zorgen zijn de toenemende vergrijzing en de toegang tot adequate zorg. Hoe zorgen we ervoor dat mensen tot op latere leeftijd in Eck & Wiel kunnen blijven wonen?


• De saamhorigheid wordt als groot ervaren in Eck en Wiel. Hoe kunnen we dit nog verder versterken?
• De school is een kloppend hart van het dorp, hoe behouden we deze?
• Kunnen er meer mensen bereikt worden door buurtverenigingen?
• Hoe zorgen we ervoor dat kinderen in Eck & Wiel naar school gaan?
• De huidige gymzaal voldoet niet aan de behoeftes van de turnvereniging. Hoe kunnen we die beter faciliteren?
• De bevolking in Eck & Wiel vergrijst. Hoe zorgen we voor bereikbare, adequate zorg?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


Er worden diversie knelpunten benoemd op het gebied van verkeer en parkeren. Vooral hardrijders en de afwezigheid van verlichting op de drukkere fietsroutes in het buitengebied worden als probleem gezien. Verder wordt aangegeven dat op verschillende plekken in het dorp overlast ontstaat door geparkeerde auto’s, bijvoorbeeld door het versperren van de doorgang op wegen en stoepen. Het landschapsbeeld van het buitengebied wordt gewardeerd. Wel zou er gezocht kunnen worden naar mogelijkheden om dit beeld te versterken en te waarborgen voor de toekomst.


• Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners niet afhankelijk worden van eigen vervoer?
• De straatverlichting in het buitengebied is op veel plekken niet toereikend of afwezig, bijvoorbeeld richting de tennis- en hondenvereniging, de Kniphoek en de Burgemeester Verbrugheweg. Vooral voor fietsers is dit vervelend;
• Hoe voorkomen we onoverzichtelijke verkeersituaties door doorgeschoten groen, zoals bijvoorbeeld aan de Veerweg en Madelievenkamp?
• Hoe versterken en behouden we het landelijke karakter van Eck en Wiel?
• Kunnen we het buitengebied karakter versterken met passende beplanting?
• Kunnen we meer speelvoorzieningen realiseren? Vooral voor kinderen van 10-14 jaar is er weinig te doen;
• Hoe kunnen we de fi etsinfrastructuur tussen de dorpen verbeteren?
• Hoe kunnen we hardrijden in en om het dorp tegengaan?
• Het parkeerterrein achter het Ecksternest is een rommeltje;
• Kan de voetgangersoversteek bij de Veerweg veiliger?

• Hoe maken we het dorp rolstoelvriendelijker?
• Fietsers zouden voorrang moeten krijgen boven auto’s op de rotondes;
• Hoe kunnen we het parkeren van cafébezoekers beter organiseren?
• De paaltjes die de Henry Dunantstraat afsluiten voor auto’s zijn slecht zichtbaar;
• Het parkeren is op een aantal plekken een knelpunt, o.a. bij de Wielsche dreef, de Burgemeester Verbrughweg, parkeren op de stoep etc;
• Hoe kunnen we de verkeersveiligheid rondom de school verbeteren?


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


Qua recreatie heeft Eck & Wiel veel te bieden, wel is het zaak dat dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid in het dorp. Een veel genoemde wens is het beter toegankelijk maken van het buitengebied, de uiterwaarden en de dijk voor wandelaars en een effectiefer groen beheer.


• Hoe kunnen we de biodiversiteit in en om Eck en Wiel vergroten?
• Hoe zorgen we ervoor dat het aantal bomen in Eck en Wiel minimaal gelijk blijft?
• Kunnen we meer openbaar groen in Eck en Wiel realiseren?
• Hoe zorgen we voor een efficiënt groenbeheer?
• Hoe kunnen we het buitengebied en de uiterwaarden meer toegankelijk maken voor wandelaars?
• Zijn te grote campings een risico?
• Kan recreatie voor senioren gestimuleerd worden door bijvoorbeeld seniorencampings?
• Kan er dagrecreatie voor jongeren bij de Rijn gerealiseerd worden?
• Hoe zorgen we ervoor de leefbaarheid in het dorp niet geschaad wordt door de vele recreatieterreinen?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


Men zet vraagtekens bij de doorstroming in de woningmarkt. Er zijn weinig geschikte woningen voor ouderen en die blijven daarom langer in hun, vaak te grootte, huizen wonen. Tegelijkertijd zouden er meer woningen moeten komen gericht op jongeren, zodat meer jongeren in het dorp blijven wonen en zich er vestigen.


• Er lijkt behoefte aan nieuwe woningen, gericht op jongeren en ouderen;
• Er is uitbreiding van woningen mogelijk bij de Madelievenkamp en Kamillekamp, want de wegen zijn al aangelegd;
• Kan er grond uitgegeven worden voor particuliere woningbouw?
• Kan bedrijvigheid en werkgelegenheid in Eck en Wiel gestimuleerd worden door de aanleg van meer bedrijventerreinen?
• Hoe kunnen kleinere bedrijven profiteren van het toerisme?
• Is er een mogelijkheid tot het bouwen van (landelijke) appartementen?
• Geen hoogbouw in Eck en Wiel;
• Hoe zorgen we ervoor dat Eck en Wiel aantrekkelijk is voor jongeren om zich er te vestigen?
• Hoe krijgen we de behoeftes van de inwoners m.b.t. het woningaanbod in kaart?
• Hoe kunnen we de uitstraling van de naoorlogse uitbreiding verbeteren?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved