Buurten in Ommeren

WELLICHT ONS BELANGRIJKSTE SPEERPUNT "KERNGERICHT WERKEN" HEEFT UITEINDELIJK GELEID TOT "BUURTEN IN"


Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie. Hierin staan de thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. In de omgevingsvisie leest u straks alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om nieuwe plannen te beoordelen.

Bij de downloads vindt u de opbrengsten van de eerste fase om te komen tot een omgevingsvisie : de dorpenronde. Helaas is de planning die in de documenten staat niet meer actueel. Vanwege de corona-maatregelen is de planning aangepast. Deze vindt u bij het onderwerp omgevingswet. Voor Ingen en Zoelen zijn de dorpsbijeenkomsten georganiseerd samen met een pilot voor het kerngericht werken. Het Lingemeer en Lienden lopen nog.

Ommeren - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


Men vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in Ommeren ten minste gehandhaafd blijft. Vooral de aanwezigheid van een huisartsenpraktijk wordt erg belangrijk gevonden. Verder zouden de aanwezigen graag zien dat de sociale verbondenheid in het dorp groter wordt en minder uiteenvalt in de Canadalaan/Het Voorburg, de Kerkstraat/Dokter Guepinlaan en Ommerenveld. Het betrekken van de arbeidsmigranten is daarbij ook belangrijk.


• Hoe kunnen we de integratie van arbeidsmigranten bespoedigen en hun betrokkenheid bij de gemeenschap vergroten?
• Hoe kunnen we de aanwezigheid van een huisartsenpraktijk in stand houden?
• Kunnen we de verbinding tussen inwoners en gemeente verbeteren door middel van een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor de inwoners van Ommeren?
• Zou er een dorpscommissie opgericht kunnen worden ter bevordering van de sociale cohesie?
• Hoe kunnen de grote fruitbedrijven bijdragen aan de participatie van de arbeidsmigranten in de gemeenschap?
• Hoe kunnen we de binding tussen de buurten in Ommeren vergroten?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


Het zware verkeer en hardrijders door de Kerkstraat en Dokter Guepinlaan zijn de grootste pijnpunten. Automobilisten houden zich niet aan de
snelheid, wat zorgt voor onveilige situaties. Door de Kerkstraat en Dokter Guepinlaan rijdt veel zwaar verkeer, aanwonenden ervaren veel overlast door geluid en trillingen. Verder laat de voetgangers toegankelijkheid en de staat van de voetpaden te wensen over. Er is vaak melding gemaakt bij de gemeente, maar er is tot op heden niet of nauwelijks gehandeld.


• Er wordt erg hard gereden op de Dokter Guepinlaan, de verkeersituatie is er niet veilig voor voetgangers en fi etsers
• De trottoirs in de kern zijn slecht onderhouden en een gevaar voor mensen die slecht ter been zijn
• De bomen aan de Canadalaan geven overlast, zou een andere soort meer geschikt zijn?
• Het openbaar groen is erg eentonig
• Men wil graag betrokken worden bij de invulling en het beheer van de groenperken
• Bij de bushalte Canadalaan moeten reizigers in de berm op de bus wachten, het ontbreekt aan een stoepje en/of bankje
• Er komt veel zwaar verkeer door de Kerkstraat en de Dokter Guepinlaan. Aanwonenden hebben last van geluid en trillingen. De weg wordt kapotgereden en de verkeersveiligheid is in het geding.
• De OV-verbinding met Tiel is erg beperkt
• Hoe kunnen we de fietsroutes van en naar de scholen veiliger maken?
• De kruising van de Canadalaan met de Dokter Guepinlaan is onoverzichtelijk
• Hoe kunnen de grote fruitbedrijven bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in het dorp?


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


Men zou graag zien dat duurzaamheidsinitiatieven collectief worden opgepakt, het liefst burgers en ondernemers samen. Ommeren zou qua energie zelfvoorzienend moeten worden, maar er moet wel draagvlak zijn over de manier waarop. De omgeving herbergt voldoende recreatieve mogelijkheden, met onder andere het eiland van Maurik en de Beldert. Men heeft niet zozeer behoefte aan meer recreatieve voorzieningen in het dorp, wel zou het leuk zijn om de fruitsector en recreatie meer te verbinden.


• Kunnen we het opwekken van groene energie collectief oppakken in het dorp? Kan Eco-Buren hierin een rol spelen?
• Kunnen we de uiterwaarden toegankelijker maken met klompenpaden?
• Hoe kunnen we burgers en ondernemers samen op laten trekken in duurzaamheidsinitiatieven?
• Hoe kunnen fruitbedrijven een bijdrage leveren aan de recreatieve voorzieningen in Ommeren?
• Hoe kunnen we het buitengebied aantrekkelijker maken voor wandelaars?
• Hoe krijgen we meer diversiteit in het openbaar groen?
• Hoe kunnen we het afkoppelen van regenwater bespoedigen?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


Men ziet vooral het tegengaan van verdere uitbreiding van bedrijvigheid in de kern als speerpunt. Uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen zouden plaats moeten vinden op locaties waar een grotere schaal meer passend is. Verder wordt het onttrekken van het relatief grootte aantal woningen aan de markt voor het huisvesten van arbeidsmigranten gezien als een probleem, zeker gezien het reeds beperkte aanbod aan woningen.


• Er is meer behoefte aan woningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen, woningen moeten passen in het dorp.
• Het aanbod aan huurwoningen in Ommeren is beperkt.
• De kern is niet geschikt voor grootschalige bedrijvigheid. Uitbreidingen en nieuwe initiatieven zouden in het buitengebied een plek moeten krijgen.
• Er zou meer sturing moeten komen op de huisvesting van arbeidsmigranten, er zit nu geen visie/idee achter.
• Kunnen de grote fruitbedrijven en inwoners van Ommeren in gesprek over het opkopen van woningen en het huisvesten van arbeidsmigranten?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved