Buurten in Rijswijk

WELLICHT ONS BELANGRIJKSTE SPEERPUNT "KERNGERICHT WERKEN" HEEFT UITEINDELIJK GELEID TOT "BUURTEN IN"


Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie. Hierin staan de thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. In de omgevingsvisie leest u straks alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om nieuwe plannen te beoordelen.

Bij de downloads vindt u de opbrengsten van de eerste fase om te komen tot een omgevingsvisie : de dorpenronde. Helaas is de planning die in de documenten staat niet meer actueel. Vanwege de corona-maatregelen is de planning aangepast. Deze vindt u bij het onderwerp omgevingswet. Voor Ingen en Zoelen zijn de dorpsbijeenkomsten georganiseerd samen met een pilot voor het kerngericht werken. Het Lingemeer en Lienden lopen nog.

Rijswijk - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


Men vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in Rijswijk ten minste gehandhaafd blijft. Vooral het behoud van de school en het dorpshuis zijn daarbij van belang, om zo een aantrekkelijke woonplaats te blijven voor jongeren en jonge gezinnen. Ook is aangegeven rekening te houden met de vergrijzing in het dorp en de komst van bijvoorbeeld een zorgvoorziening te stimuleren.


• Hoe kunnen we de integratie van nieuwe bewoners bespoedigen?
• Hoe kunnen we in de zorgbehoefte van de vergrijzende bewoners voorzien?
• Er is vraag naar een gezellige ontmoetingsplek in het dorp.
• Is er een taak weggelecht voor de gemeente bij het in stand houden van het dorpshuis?
• Zou het oprichten van een dorpsraad een meerwaarde kunnen zijn?
• Hoe zorgen we er voor dat de school voor het dorp behouden blijft?
• Het organiseren van evenementen wordt bemoeilijkt door ingewikkelde procedures en vergunningsaanvragen.
• Hoe kunnen we lokale initiatieven meer stimuleren?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


Er worden diverse knelpunten in het dorp benoemd op het gebied van verkeer. Vooral verkeerssituaties op de dijk, de Heuvel en de Prinses Irenestraat vragen aandacht. Ook het onderhoudsniveau laat soms te wensen over. Zo wordt de openbare verlichting maar mondjesmaat gerepareerd en zijn de wegmarkeringen in de Prinses Irenestraat en de Heuvel in slechte conditie.


• Rijswijk is matig te bereiken met het OV.
• De verkeersveiligheid op de Rijnbanddijk laat te wensen over en conflicteert met het recreatief verkeer.
• De huurwoningen aan het Hoekenburgplein zouden niet aangesloten zijn op het regenwaterriool?
• De voorrangsregeling bij de wegversmallingen op de Heuvel zijn onduidelijk.
• Vrachtwagens kunnen de draai bij het Hoekenburgplein niet maken.
• Het matige onderhoud aan de wegmarkeringen zorgt voor onduidelijke situaties.
• Aan de Prinses Irenestraat zorgt inhalen via de parkeerstrook voor onveilige situaties.
• De fietsveiligheid langs de Heuvel is in het geding door gemotoriseerd verkeer op het fi etspad.
• Op een aantal plekken zorgen defecte lantaarnpalen (o.a. Prinses Irenestraat) voor slecht zicht.
• Aan de Korte Bosstraat wordt veel buiten de vakken geparkeerd.
• Verkeerssituatie bij de school kan veiliger.
• De bermen langs de Rijnbanddijk zijn minder veilig door achterstallig onderhoud.
• Hoe kunnen we de aanblik van de sociale huurwoningen verbeteren?
• Langs de Heuvel is behoefte aan een prullenbak voor hondenpoep


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


In het dorp ziet men veel recreatieve potentie onbenut. De ligging aan de rivier, de Rijnbanddijk, uiterwaarden en de oude steenfabriek worden allen benoemd als plekken met groeipotentieel voor recreatie. Verder wordt het stimuleren van duurzame initiatieven en de biodiversiteit als belangrijk ervaren.


• Kan het rondjes Parkstraat-Rijnbanddijk-uiterwaarden worden hersteld?
• Kunnen we de uiterwaarden toegankelijker maken met klompenpaden?
• Het toeristisch informatiebord aan de dijk heeft onderhoud nodig.
• De informatievoorziening voor toeristen op de dijk zou beter kunnen. Mensen staan vaak stil om te zoeken.
• Hoe kunnen we de Rijnbanddijk aantrekkelijker maken voor recreatief gebruik?
• Kunnen we de Roodvoet een recreatieve bestemming geven?
• Hoe kunnen we de ligging aan de rivier benutten voor recreatie?
• Hoe kunnen we duurzame energie stimuleren?
• Hoe zorgen we voor een meer bij-vriendelijke omgeving?
• Kunnen we natuurontwikkeling en natuur-inclusieve landbouw in het dorp stimuleren?
• In het dorp staan veel ‘verkeerde’ bomen.
• Hoe dringen we het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het dorp terug?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


In het dorp speelt de behoeft voor woningen in het goedkopere segment, huur en koop. Jongeren uit het dorp kunnen dan in Rijswijk blijven wonen en het dorp wordt aantrekkelijker voor jongeren van buitenaf. Ook zou de doorstroom gestimuleerd kunnen worden door het realiseren van woningen die geschikt zijn voor senioren. Op de Heuvel ervaart men de ondernemersruimte als beperkt.


• Om aantrekkelijk te zijn/blijven voor jongeren en jonge gezinnen zouden er woningen in het goedkopere segment gerealiseerd moeten worden.
• De doorstroming van ouderen zou bevorderd kunnen worden door het bouwen van seniorenwoningen.
• De diversiteit in het woningaanbod in Rijswijk is beperkt.
• In het buitengebied is vanwege de bestemming agrarisch te weinig ruimte om woningen te realiseren.
• Hoe zorgen we er voor dat de woningbouwvereniging mensen een passende woning toewijst?
• Hoe kunnen ondernemers in het buitengbied meer ruimte krijgen voor groei?
• Kunnen we de werkgelegenheid vergroten door recreatieve functies te stimuleren?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved