ENQUËTE

Gemeentebelangen BUREN

ENQUÊTE

WAT VINDT U?

Ons streven is om 1 keer per maand een enquête onder de inwoners van de gemeente Buren te houden. Veel van onze informatie halen wij momenteel vooral op bij onze achterban, mensen die wij ontmoeten tijdens onze kernbezoeken, de VNG, de provincie, instituten, stichtingen, verenigingen, uitzoekwerk verzorgt door onze danktank en op straat. Maar tijdens de coronatijd is ons wel duidelijk geworden, dat in contact komen met onze inwoners niet altijd vanzelfsprekend is.


Maar we willen dit nu om verschillende redenen breder trekken en dit willen we nu ook doen met het houden van een online enquête.


Een enquête die die bestemt is voor al onze inwoners, soms over actuele zaken en soms over beslissingen die we moeten nemen in de toekomst.


Gemeentebelangen staat open voor alle inwoners met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen, voor jong en oud. Het maakt ons niet uit op welke partij u gestemd heeft, maar zijn te allen tijden benieuwd naar u mening!

De enquête (RES) van de maand november start op vrijdag 13 november 2020 en sluit op donderdag 10 december 2020

In de maand november willen we de aanpak van RES aan u voorleggen

Wat is de RES?

RES is een afkorting van Regionale Energie Strategie. Naar aanleiding van het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in energie-regio’s. Iedere gemeente, provincie en ook waterschap schrijft op dit moment binnen deze regio’s samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Dit is een document waarin staat hoe we als regio de komende tijd duurzame energie gaan opwekken.

 

Waarom een RES?

Uit het klimaatakkoord zijn een aantal duurzame maatregelen gekomen. Dit betekent dat we in Nederland in 2030 onze CO2-uitstoot met minstens 49% moeten verlagen ten opzichte van het jaar 1990. Met de RES kijken we hoe we lokaal kunnen werken aan meer duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.


Problematiek rondom RES

Aan de basis van de problematiek ligt het Klimaatakkoord. Dit Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs 2015. Op basis van dit Klimaatakkoord is de RES ontstaan. De RES is een document waarin voor de energieregio Rivierenland beschreven staat hoe en waar duurzame energie opgewekt wordt. Het betreft hier elektriciteit uit zon en wind (sinds kort ook waterkracht, dit hebben wij als fractie al jaren geroepen, maar pas nu is het opgepakt).


Aan de uitvoering van het RES in onze gemeente heeft Gemeentebelangen Buren nog een aantal criteria toegevoegd, namelijk:


  1. Geen windmolens

  2. Invoering van onderaf

  3. Geleidelijk invoeren

  4. We zijn geen energiecentrale voor andere gemeenten (randstad)

  5. We zitten niet te wachten op bedrijven die veel energie vragen (bijv. Google)

  6. Draagvlak onder onze inwoners

  7. We hoeven niet het braafste jongetje uit de klas te zijn

  8. Geen biomassacentrale

  9. Regelgeving vereenvoudigen (de Paarse krokodillen)

10. Geen zonnepanelen op agrarische grond, teeltgrond en zeker geen zonnepaneelvelden op onze prachtige komgronden.

Wat vindt Gemeentebelangen Buren:


Wij willen bijdragen aan een aantrekkelijke, leefbare wereld. Nu en ook voor toekomstige generaties. We zijn nu volop aan de slag met duurzaamheid en klimaat. Dit willen we o.a. doen door schone energie op te wekken en het besparen van energie te stimuleren. 


Gemeentebelangen wil het landelijke en karakteristieke karakter van onze gemeente graag behouden. Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Wij vinden dat de gemeente hierin een stimulerende rol heeft. Dit beleid moet resulteren in verlaging van de uitstoot van CO² en methaan. Gemeentebelangen Buren heeft een positieve grondhouding ten aanzien van initiatieven op het gebied van groene energie. We denken hierbij voorbeeld aan waterkracht, zonne-energie, aardwarmte en energieopslag. We vinden wel dat hier een goede balans moet zijn met eventuele overlast die dergelijke energieopwekking op kan leveren. Daarom staan wij zeer kritisch tegenover grootschalige opwekking van windenergie.Waarom geen windmolens


1. Horizonvervuiling (vanuit diverse kernen zijn momenteel 28 windmolens te zien en dat aantal gaat nog flink groeien). 

2. Gezondheidsklachten (door geluid en slagschaduw).

3. Slachtpartij onder de vogels (vooral trekvogels, maar ook met regelmaat ooievaars, ganzen en buizerds).

4. Trillingen in de bodem (momenteel lopen er verschillende onderzoeken naar de invloed van trillingen op mens en dier).


Wat dan wel?


1. Focus op energiebesparing door middel van isolatie.

2. Zonnepanelen op het talud van het Amsterdams Rijnkanaal (hier is plaats voor +/- 30 hectare aan zonnepanelen).

3. Zonnepanelen langs de A15 (hier is plaats voor +/- 5 hectare aan zonnepanelen en wanneer ProRail actief meedoet nog eens 5 hectare. Daarnaast kan het ingezet worden als een geluidsscherm, aangevuld met beplanting, kijken we vanuit onze kernen ook niet meer zo naar die nietuitziende betonnen bak).

  4. Zonnepanelen op daken (dit gaat niet over de daken van woningen, die tellen in het RES niet mee. Het gaat wel over daken bij ondernemers, fruittelers en agrarische bedrijven, hier is zeker nog plaats voor een 10 tal hectare aan zonnepanelen).

  5. Transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt (Vrij nieuwe techniek, fruit kweken in combinatie met energie opwekken, wellicht een mooi verdienmodel).

  6. Waterkracht langs kribben / strekdammen (veel potentie, voor meer verdieping >>> Lees meer).

  7. Benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water.

  8. Aanpakken van Paarse krokodillen (best wel veel inwoners willen wel duurzaam zijn, maar lopen vast door allerlei regeltjes).   Kerngericht: Gemeentebelangen zet in op onze inwoners. We denken dat onze inwoners in belangrijke mate in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Door een combinatie van isoleren van woningen, het opwekken van elektriciteit via zonnepanelen en het voorzien in warmte via warmtepompen, PVT panelen of stadsverwarming kunnen we grote stappen zetten. Waar nodig kunnen onze inwoners de handen in elkaar steken via energiecorporaties, van en voor inwoners.


  Gezondheid: Er zijn honderden onderzoeken gedaan naar de gezondheidsrisico’s van windmolens. Windmolens produceren laagfrequent geluid, onhoorbaar voor het menselijk oor. Dit geluid brengt gezondheidsrisico’s met zich mee zoals hartklachten. Daarnaast draagt slagschaduw niet bij aan het welbevinden van onze inwoners. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.


  Financieel: de inwoners van Buren betalen veel energiebelasting. Deze energiebelasting wordt door het rijk aangewend voor de financiering van windmolenparken door gevestigde energieleveranciers. Deze leveren vervolgens de opgewekte energie aan het bedrijfsleven voor een groen imago. Lasten en baten van windmolens zijn niet eerlijk verdeeld waarbij de inwoner de lasten draagt van windmolens in zijn directe omgeving.


  Technologie: Momenteel vinden verschillende ontwikkelingen op het gebied van energieopslag plaats, zoals waterstof, warmtebatterijen, ijzerpoeder maar ook digitale toolboxen om ons energiesysteem te optimaliseren. Door gebruik van betere materialen en betere technieken worde de effectiviteit van windmolens verder verbeterd. Ook bij zonnepanelen vinden talrijke innovaties plaats waardoor de effectiviteit van panelen verder verbeterd wordt. Zaak dus om optimaal gebruik te maken van nieuwe technologie, en vooral om nieuwe technologie in balans uit te rollen.


  Natuur en leefomgeving: windenergie en zonne-energie vragen nadrukkelijk aandacht voor natuur en landschap bij de locatiebepaling. Ons landschap onderscheidt zich door de ongerepte horizon, cultuurhistorische waarde en biedt een prachtige plek voor mensen om rust en ruimte te ervaren. Onze gemeente wordt jaarlijks gebruikt als foeragegebied voor trekvogels. Dit vereist grote zorgvuldigheid bij de plaatsing van grootschalige energie opwekking.
  Sinds jaar en dag heeft Gemeentebelangen Buren zich altijd verzet tegen het plaatsen van windmolens in ons mooie groene en ruimtelijk gebied.

  De enquête van november 2020: Om de doelstellingen van het RES te behalen zijn er op dit moment en waarschijnlijk in de nabije toekomst genoeg technieken om de inzet van windmolens te voorkomen.
  Het mag duidelijk zijn dat Gemeentebelangen vindt dat de rol van inwoners (per kern) groter moet worden!

    A Moet de gemeente de focus leggen op

              energiebesparing door middel van isolatie?

    B Moet de gemeente inzetten op zonnepanelen langs het

              Amsterdam Rijnkanaal?

    C Moet de gemeente inzetten op zonnepanelen op daken

              van loodsen, schuren van bedrijven?

    D Moet de gemeente inzetten op zonnepanelen langs de

              A15?

    E Moet de gemeente inzetten op transparante

              zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de

                                 fruitteelt?

    F Moet de gemeente inzetten op het benutten van

              waterkracht langs kribben (strekdammen)?

    G Moet de gemeente inzetten op het benutten van

               warmteverschillen in de bodem en van het water?

    H Moet de gemeente de regeltjes rondom Paarse

               krokodillen aanpakken?

    I Anders, namelijk ...........................................................

  HALLO INWONER VAN DE GEMEENTE BUREN

  WAT VIND JIJ, WAT IS JOUW MENING?

   
   
  Asch
  Beusichem
  Buren (stad)
  Eck en Wiel
  Erichem
  Ingen
  Kerk-Avezaath
  Lienden
  Lingemeer
  Maurik
  Ommeren
  Ravenswaaij
  Rijswijk
  Zoelen
  Zoelmond
  Buurmalsen (gemeente Buren)
  Kapel-Avezaath (gemeente Buren)
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
   
   
  Ja
  Nee
   
  Ja
  Nee
   
   

  De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De uitslag van de enquête verwerken wij in een nieuwsitem, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd, wij doen er verders niets mee!

  Hieronder kunt u een aantal voorbeelden zien, die we de aankomende tijd aan u willen gaan voorleggen

  VOORKOMEN VAN DUMPING VAN AFVAL

  DRUGS - ASBEST - BANKSTELLEN


  Wij maken regelmatig een rondje door het buitengebied van onze gemeente Buren. En bij elk rondje kom je helaas dumping van afval tegen, regelmatig autobanden, soms koelkasten en banken, maar ook asbest en drugsafval, dit kost jaarlijks ons met z’n alle een flink bedrag ……..

  Afbeelding: Gelderlander

  TOEKOMST GEMEENTE BUREN

  CULEMBORG - GROOT BETUWE


  Regelmatig komt het in het nieuws, wordt het niet tijd dat de gemeente Buren wordt opgeheven (herindeling). Kan de gemeente zijn inwoners wel geven wat nodig is? Is de invloed van de provincie te groot? Zijn we ....

  OPENBAAR VERVOER GOED GEREGELD

  DROEVIG - TOP - TEVREDEN


  Om met het openbare vervoer van Lienden naar stadje Buren te reizen valt niet helemaal mee, sterker nog: Als alles mee zit ben 80 minuten onderweg om een bezoekje te brengen aan het mooiste stadje van de Betuwe.

  MEER STRAATVERLICHTING

  MEER - MINDER - PRIMA ZO


  Met regelmaat zien we berichten verschijnen over de straatverlichting, vooral de verlichting in het buitengebied. Meer verlichting, het is nu onveilig. Minder verlichting, want denk ook aan de .......

  MEER BLOEMEN OPENBAAR GROEN

  GOED PLAN - SLECHT PLAN


  Het openbaar groen in de gemeente bestaat momenteel vooral uit groenblijvende heesters, hagen en gras. Dit mag best wat kleurrijker worden, want echt vrolijk word je er nu niet van. Tevens ook goed voor .........

  WEGEN BUITENGEBIED

  DAT KAN MINDER - OP DE GOEDE WEG


  Jaarslijks spendeert de gemeente Buren een fors bedrag aan onderhoud van de wegen in het buitengebied. Dit mag best wat minder worden, omdat ...........

  HANDHAVEN

  MEER - MINDER


  Lekker wandelen over onze dijken is heerlijk om te doen, maar op sommige dagen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn dagen dat je meer motorrijders tegenkomt dan tijdens de TT van Assen. 

  ZWERAFVAL

  ASOCIAAL - BEGRIJPELIJK


  In ons mooie buitengebied kom je met regelmaat lege blikjes, plastic tasjes met inhoud en soms oude bankstellen tegen.

  WOONBEHOEFTE ONDERZOEK

  PRIMA - SLECHT - WELK ONDERZOEK?


  Van  17 augustus tot 13 september 2020 heeft de gemeente Buren een enquête

  woonbehoefte onderzoek onder de inwoners gehouden. Gezien de opbrengst en de berichtgeving van inwoners .................

  ALTIJD

  DICHTBIJ


  Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


  Stuur dan een mailtje!

  Nieuwe coalitie gevormd


  De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

  .

  Augustus, 2020

  © Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved