NIEUWS GEMEENTEBELANGEN BUREN

Laatste beschouwing Gemeentebelangen Buren voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen


Voorzitter, dank u wel

 

Aankomende zondag is de verjaardag van mijn nichtje Nora. Ze wordt 2 jaar. Zoals u wellicht weet kom ik uit een gezin van 4. Ik heb 2 jongere zusjes en een jonger broertje. En voor degenen die jongere zusjes hebben of er misschien een zijn, een klein beetje plagen hoort er bij. Zo proberen wij ook altijd bij dit soort verjaardagen een cadeautje te geven dat goed herrie maakt.

 

Dit jaar geven wij aan Nora naast wat spullen voor haar poppenhuis een boekje over de 4 jaargetijden van Vivaldi. Wij hebben het boekje besteld en afgelopen week werd het bij ons bezorgd. ‘s Avonds op de bank heb ik met Amanda eens naar dit boekje gekeken en het is werkelijk prachtig. Een mooi verhaaltje over de 4 jaargetijden, mooie plaatjes. En als klap op de vuurpijl bij elk seizoen een knopje. En als je op dat knopje drukt begint het desbetreffende gedeelte van Vivaldi’s meesterwerk te spelen. En nog hard ook!

 

Nu moest ik dat natuurlijk uitproberen. Ik haalde het boekje nieuw uit de verpakking. Ik las het verhaaltje over de lente en drukte op het knopje. De lente begon te spelen. Hetzelfde bij de zomer en bij de herfst. Nadat ik de winter had gelezen drukte ik op het knopje en nadat het eerst oorverdovend stil bleef hoorde ik daarna een harde gggggg en wat op hol geslagen instrumenten. Voorzitter, je verwacht het niet.

 

Leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. (John Lennon)

 

Zo werkt het in de gemeentelijke politiek ook regelmatig. En een begroting is hier een goed voorbeeld van. We maken mooie en goed doordachte plannen voor de komende jaren. Maar door allerlei factoren weten we natuurlijk nog niet zeker of we ingehaald worden door de realiteit. Wie weet wat er door de landelijke overheid weer bedacht gaat worden. Mogen we de extra gelden voor de jeugdzorg nu wel of niet voor 100% inzetten en zo wel, vanaf wanneer? Komt er, als het ei door de formerende partijen is uitgebroed, nu wel of niet meer geld via het gemeentefonds naar de gemeentes? Of krijgen we er zelfs nog nieuwe taken bij met wel of niet voldoende geld er bij.

 

Het afgelopen jaar hebben we als raad echter goed samengewerkt op een aantal grote dossiers waarin we de toekomst van onze gemeente hebben besproken. Wat voor gemeente willen we zijn. Wat vinden wij belangrijk in onze gemeente. En wat onze fractie betreft mogen we daar als raad best wel eens een beetje trots op zijn. In grote meerderheid hebben wij een besluit genomen over de toekomstvisie van de gemeente Buren. De zogenaamde stip op de horizon. En ook 2 weken geleden, bij het debat over het Zero Based Budgeting hebben wij als raad in grote meerderheid belangrijke besluiten genomen over de toekomst van onze gemeente. Geen eenvoudige besluiten en ook besluiten met impact voor onze inwoners, maar ook besluiten waarmee we ons een beetje onttrekken aan de waan van de dag en visie voor onze gemeente ontwikkelen. En hoewel we het niet over alles met elkaar eens waren, we hebben constructief met elkaar gesproken, gedebatteerd en besluiten genomen. We hebben goed samengewerkt. En wat onze fractie betreft focussen we ons vaak veel te veel op wat ons verschilt en veel te weinig wat ons verbindt. Wij kunnen best samenwerken. Zonder onze politieke identiteit te verliezen. Nu moeten we er nog wat meer trots op zijn.

 

Tijdens het debat over het Zero Based Budgeting heeft de gemeenteraad besloten om een aantal voorgestelde ombuigingen niet door te voeren. Als voorlopige alternatieve dekking voor het schrappen van deze maatregelen heeft Gemeentebelangen Buren voorgesteld om het beheerniveau wegen in 2023 eenmalig naar beneden te brengen.

 

Wij zijn er ook van overtuigd dat dit mogelijk is. Dat er nog veel middelen te vinden zijn door op een andere manier met het beheer van wegen om te gaan. Door keuzes te maken. De gemeente heeft miljoenen vierkante meters weg in beheer. Een enorme kostenpost voor onze gemeente Wat Gemeentebelangen Buren betreft is het mogelijk om keuzes voor de korte termijn en voor de lange termijn te maken.

 

Om dit mogelijk te maken lijkt het onze fractie goed om een debatavond als raad te organiseren. Om met elkaar, zonder de druk van besluitvorming op dat moment, over dit onderwerp te spreken. Om elkaars meningen en zorgen te horen. Maar ook samen op zoek te gaan naar kansen. Kansen die wij wel degelijk zien. Zoals gezegd op korte, en op langere termijn. Voor de korte termijn hebben wij al een aantal suggesties. Dit hebben we 2 weken geleden ook beloofd. Wij willen graag een motie indienen waarin we het college vragen een aantal mogelijke maatregelen te onderzoeken en uiteraard de uitkomsten aan de raad voor te leggen. Een mooie onderlegger voor een debat of zelfs een initiatiefvoorstel.

 

Motie geschreven door Wander van Laar; Met z’n allen weer terug naar een veilige, gemoedelijke en mooie omgeving!, verdere uitleg en achtergrondinformatie kunt u lezen via de onderstaande link.

 

>>> Lees meer (Motie ingediend door Fractie Gemeentebelangen Buren en Fractie Mevrouw van Dam) Motie is met 13 stemmen aangenomen (GB, Mevrouw van Dam, PCG, PvdD) en 6 stemmen tegen (D66, VVD, PvdA).

 

Voorzitter,

 

In aanloop naar het debat over het ZBB heeft het college er voor gekozen om een aantal punten nieuw beleid voorlopig even op stop te zetten. Een van deze punten is het speelplaatsenbeleid. Wat Gemeentebelangen betreft was dat op dat moment ook de meest verstandige keuze.

 

In 2020 heeft er een evaluatie van het speelplaatsen beleid plaatsgevonden en de uitkomsten hiervan vragen om een heroriëntatie van het beleid. Onze fractie krijgt dezelfde geluiden terug van onze inwoners. Wat Gemeentebelangen betreft moeten we dan ook wel aan de slag met het speeltuinenbeleid. Wij zien ook kansen om deze speelplaatsen op een meer multifunctionele manier in te zetten om deze voor meer doelgroepen aantrekkelijk te maken. Voor onze inwoners, met aandacht voor maatwerk per kern. Tenslotte denken wij dat het goed is dat we ook kijken naar een andere vorm van beheer van deze speelplaatsen. Misschien bijvoorbeeld door middel van een coöperatie.

 

Ik hiervoor dienen wij een motie in samen met de fracties PvdA, PCG, D66 en Mevrouw van Dam. Ik zal de beslispunten voorlezen. De complete inhoud van deze motie, en overigens ook de anderen, zijn eerder met u gedeeld.

 

Motie geschreven door Gerdjan Keller; Creëren van vitale en toekomstbestendige multifunctionele speelplaatsen die door meerdere doelgroepen te gebruiken zijn, verdere uitleg kunt u lezen via de onderstaande link.

 

>>> Lees meer (Motie ingediend door Fractie Gemeentebelangen Buren, Fractie D66, Fractie PvdA, Fractie PCG en Fractie Mevrouw van Dam) Motie is unaniem aangenomen.

 

Voorzitter,

 

Gemeentebelangen is best wel tevreden over de voorliggende begroting. Wij achten hem reëel. De informatie die wij nodig hebben staat er in. Voor onze inwoners is het duidelijk waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Wij danken het college dan ook voor de voorliggende begroting en complimenteren hen hiermee. Onze fractie zal ook met de begroting instemmen.

De begroting staat vol met thema’s en doelstellingen waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. Voor Gemeentebelangen is kerngericht werken een hele belangrijke. O wat zijn we trots dat deze term, waar we jaren geleden nog wel eens over uitgelachen werden, nu zo’n belangrijke hoeksteen van het gemeentelijke beleid is.

 

We kijken er naar uit dit thema de komende jaren nog veel verder uit te werken, gecombineerd met inwonersparticipatie en zelfs overheidsparticipatie. Misschien komen we uiteindelijk zelfs wel op kernbegrotingen, een begroting voor iedere kern.

 

Een initiatief dat de laatste jaren in opkomst is, is het zogenaamde Right to Challenge. Nu houdt gemeentebelangen niet zo van Engelse termen dus we hebben er uitdagingsrecht van gemaakt. Uitdagingsrecht betekent zoveel als: “ het recht van bewoners in de individuele kernen om aan te geven dat ze (bestaande) publieke taken wil overnemen van de overheid. De inwoners krijgen de beschikking over het budget dat voor het uitvoeren van de taak gereserveerd is.”

 

Veel van onze inwoners zijn actief binnen hun woonkern en doen dat met veel enthousiasme. Dit is ook de kracht van onze gemeente, op de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving. En als gemeente moeten we dat ook stimuleren. Kernen mogen verschillen en inwoners mogen zelf initiatieven ontplooien. Daartoe moeten we innovatief zijn. En de inwoners optimaal ondersteunen.

 

Voor wat betreft dit uitdagingsrecht dienen wij een motie in.

 

Motie geschreven door Hans Lammers; Uitdagingsrecht het zogenaamde Right to Challenge, verdere uitleg kunt u lezen via de onderstaande link.

 

>>> Lees meer (Motie ingediend door Fractie Gemeentebelangen Buren, Fractie VVD, Fractie D66 en Fractie Mevrouw van Dam) Motie is unaniem aangenomen.

 

Voorzitter,

 

de komende jaren komen er nog allerlei uitdagingen op ons pad. We zullen daarom samen moeten blijven werken om onze gemeente een mooie en leefbare, zelfstandige gemeente te houden. Binnenkort eerst verkiezingen waarin onze inwoners mogen aangeven wat ze van het beleid dat de afgelopen jaren gevoerd is vinden.

 

Gemeentebelangen is trots op de resultaten van de afgelopen jaren. Op alle belangrijke punten die we de afgelopen jaren bereikt hebben. Van kerngericht werken tot een sporthal, van het afschaffen van de hondenbelasting tot het behoud van het klokhuis, van het leefbaarheidsbudget tot de bouw van vele woningen en uitgifte van veel meters bedrijven terrein.

 

Wij danken onze collega’s voor de samenwerking de afgelopen jaren. Laten we ons niet alleen focussen op onze verschillen maar zeker ook op de overeenkomsten. Wij danken de griffie, de medewerkers van de gemeente en met name ook de bodes en de medewerkers van de ICT afdeling voor het telkens maar weer beschikbaar voor ons zijn. Ondanks de moeilijke Corona tijd hebben we toch maar mooi van alles voor elkaar gekregen. En laten we daar eens wat meer trots op zijn!

 

Sander van Alfen,

 

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Buren

Gemeenteblangen Buren - Zo trots als een pauw

Resultaten

Kerngericht werken

Eind 2020 heeft de gemeenteraad van Buren de visie Kerngericht werken vastgesteld. Een bijzonder moment voor Gemeentebelangen Buren, omdat onze partij al jarenlang deze manier van werken in praktijk wil brengen.


* Inwoners moeten gezien, gehoord en erkend worden en de zeggenschap van inwoners moet worden vergroot. Per slot van rekening weten zij als geen ander hoe zij hun leefomgeving willen inrichten. Nu deze visie is aangenomen kunnen we deze uitgangspunten nog verder uitwerken. In onze ogen moet dit door te gaan werken met kernambtenaren, het ondersteunen van dorpsorganisaties en inwonersinitiatieven en door het houden van enquêtes. Maar ook door het leefbaarheidsbudget in stand te houden

Leefbaarheidsbudget

Er is een leefbaarheidsbudget vastgesteld waardoor er jaarlijks geld beschikbaar is voor initiatieven vanuit de samenleving.


* In de afgelopen jaren zijn tientallen activiteiten ondersteund door het leefbaarheidsbudget.


Willekeurig aantal geraliseerde voorbeelden zijn:

* Silverfit Mile fiets voor zorgcentra De Betuwe (virtueel fietsen voor ouderen)

* Oranjevereniging Asch gezellig samen zijn, kerstviering, staat gepland op 7 december.

* Inwoners burg.Hommesstraat te Beusichem, bankje, knikkerpotjes, 2 veilige victors. 
* Beusichem leeft historische wandeling
* Het Heerenlogement jeugdvoorstelling tijdens theater aan de markt. 

* BV Buren manifestatie Buren zijn we samen. 
* Tennisvereniging Buren Bewegen voor ouderen

* OBS de Bloesem en speeltuinvereniging Skatespot voor (oudere) kinderen.

* Vrijwilligers Erichem jeux-de-boules opknappen.

* v v ISC materiaal voor bouwdorp. 
* Diaconie Hervormde Kerk Bijeenkomsten 'Binnen zonder kloppen' ontmoeting en elkaar zien. 
* Stichting de Gaard Informatiezuil centrale plek in dorp.

* Bewonersvereniging Kerk Avezaath Buurt AED en cursussen reanimatie AED aan min. 40 inwoners. 

* Kulturhus Lienden vlaggenmast voor bewoners, voor speciale herdenking/dag bewoners Kulturhus. 
* Speeltuin de Perengaard activiteiten en onderhoud
* Buurtvereniging Aalst speeltuintje opknappen.

* BV Villapark Lingemeer verbeteren en opknappen toestellen speeltuinen.

* Jongeren ism welzijn Mozaiek Fortnite-toernooi. 
* Speelvoorzieningen Merenriet en Engelshof plaatsing en onderhoud speeltoestellen.

* Buurtvereniging de Breipot terrasoverkapping en inrichting terras buurtvereniging voor bezoekers.

* Stichting dorpsraad Ravenswaaij boek maken met leerlingen en oudere inwoners, huis-aan-huis verspreid. 

* Werkgroep rondje Rijswijk/SCR wandeling door Rijswijk kennismaking inwoners en organisaties. 
* De Hoekenburg opknappen en verduurzamen verenigingsgebouw

* Inwoners straat de Soel mooier maken rotonde. 
* Speelgaard te Zoelen feestelijke heropening speeltuin.
* Frits Kat(inwoner) bankje als uitrustplek. 
* Buurtvereniging De Soel vernieuwen vlaggetjes Koningsdag en Bevrijdingsdag.

* Bloemrijk Beusichem Zoelmond dorp verfraaien met bloemen en planten
* Dorpsfair fontein Jeroen Seversplantsoen en activiteiten voor alle inwoners.

Bouwen naar behoefte

In de aankomende jaren is er ruimte om in ieder geval 1400 woningen te bouwen. Wat ons betreft mogen dit er nog best een paar meer zijn. In vrijwel elke kern worden woningen gebouwd of gaat er gebouwd worden. Dankzij Gemeentebelangen Buren wordt aan inwoners uit de gemeente Buren voorrang gegeven bij uitgifte van de woningen.

Starterslening

Voor onze jongeren is het erg lastig om een nieuwe woning aan te kopen. Om ze een handje te helpen kunnen ze nu gebruik maken van de starterslening.

Voorkomen is beter dan genezen

De zorgtaken die het rijk naar de gemeentes hebben geschoven kosten ons veel geld. Mensen die zorg nodig hebben moeten die zorg ook krijgen.
Voorkomen is beter dan genezen, daarom hebben we geld beschikbaar gesteld voor het investeren in preventie.

Duurzame energie

We hebben ons hard gemaakt voor duurzame energie in de gemeente. Voorlopig komen er gelukkig geen windmolens in onze gemeente en we zullen ons hard blijven maken dat deze er niet komen (of u moet anders willen beslissen). Hetzelfde geld voor zonnepanelen op landbouwgrond. We kiezen voor zonnepanelen op daken en alternatieve ontwikkelingen om onze gemeente duurzamer te maken.


* We hebben paarse krokodillen, regeltjes die verduurzaming voor inwoners in de weg zitten, aangepakt.

Laaggeletterdheid en Leesstimulering

We hebben besloten aan te sluiten bij bibliotheek Rivierenland. Het Bibliotheekwerk is een belangrijk instrument om taalachterstanden en laaggeletterdheid mee te bestrijden.

Eigen karakter

We hebben een toekomstvisie vastgesteld waarin is aangegeven dat ons landelijke en kenmerkende karakter van de gemeente behouden blijft.

Herindeling

Herindelen? Nee! De Gemeente Buren is gelukkig nog steeds een zelfstandige gemeente. Een meerderheid in de gemeenteraad heeft zich hiervoor uitgesproken. We hebben een toekomstvisie vastgesteld waarin we dit hebben bevestigd.


* We werken op veel terreinen samen met andere gemeenten in de regio.

Veiligheid

We hebben besloten dat de Veiligheidsregio niet mag bezuinigen op belangrijke taken. De voorgenomen bezuinigingen bij de brandweer, waardoor niet meer gereden kon worden voor reanimaties en geen tilhulp meer verleend kon worden, hebben we een halt toegeroepen

Sporthal Lignum

Vanaf medio 2022 kunnen de schoolkinderen daar lekker gymmen en sporten. En nee, dit had nooit zolang mogen duren.

Betrokkenheid inwoners bij toekomst van hun kern

Er zijn in alle kernen dorpsgesprekken geweest over de komst van de omgevingswet. Dus niet clusteren, maar aanpak per kern en dus kerngericht werken.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Buren zelf

Sinds 2018 wordt bij inkoop en aanbesteding meer rekening gehouden met lokale bedrijven. Bij gelijke prestatie gaat de voorkeur uit naar een lokale aanbieder of bedrijf. Wat Gemeentebelangen betreft geldt dit ook voor het groenbeheer in de openbare ruimte

Leefbaarheid kernen

Het Klokhuis in Maurik is van de sloophamer gered en heeft een nieuw dak gekregen. De inrit van FruitNL is verplaatst. Er is een mooi geldbedrag beschikbaar gesteld voor plantsoen stadje Buren. Er zijn steeds meer glasvezelaansluitingen, er is een leefbaarheidsbudget voor iedere kern

Financiën

Tot nu toe is elk jaar met een positief resultaat afgesloten. Bedrijfskavels op bedrijventerrein Doejenburg zijn inmiddels vrijwel allemaal verkocht (dit drukte behoorlijk op de onze begroting). Zorgen zijn er zeker, met name om de jaarlijks stijgende uitgaven voor jeugdzorg en de WMO. Met een behoorlijke bezuiniging is dit over de schutting gegooid door Het Rijk, waardoor een sluitende begroting steeds lastiger wordt (dit geldt voor bijna alle gemeenten in Nederland).

Verkeersveiligheid

Inwoners hebben tijdens de dorpenrondes en ook online via E-spraak laten weten wat men vindt van het verkeer en vervoer in onze gemeente. Momenteel is het verkeersplan, het zogeheten Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GVVP) in uitvoering. Het plan bevat een groot aantal maatregelen die in de komende jaren worden doorgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten

Hondenbelasting

We hebben besloten de hondenbelasting gefaseerd af te schaffen.

De Burense Sport Coöperatie

Na intensieve samenwerking tussen de 8 Burense voetbalverenigingen (BVV) en de gemeente is begin 2021 de Burense Sport Coöperatie opgericht. Tezamen wordt gewerkt naar duurzame en vitale sportaccommodaties waar inwoners elkaar dagelijks kunnen ontmoeten en waar samen gesport kan worden, ook voor niet-leden. Zo wordt door de Burense voetbalverenigingen een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid
van onze kernen.

Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Alle lokale partners op het gebied van sport- en bewegen en de gemeente Buren hebben een sport- en beweegakkoord ontwikkeld. Met dit akkoord
willen we bereiken dat iedereen in de gemeente Buren plezier heeft in sport en bewegen, als sporter, vrijwilliger en/of toeschouwer. Ook willen we dat iedereen kan sporten en bewegen in een veilige, toekomstbestendige en gezonde omgeving, bij een vereniging of gewoon buiten. Het sport- en beweegakkoord is het resultaat van een brede samenwerking tussen sportaanbieders, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente.

Wat komt er aan

Als partij wil je bepaalde zaken zo snel mogelijk geregeld hebben, maar in de praktijk gaat niet alles zo snel.

* Track & Trace - op de hoogte zijn en blijven van een lopende zaak

* Traject volgsysteem (ODR) - Volgsysteem voor vergunningen en bouwaanvragen
* Nota Dierenwelzijn

Gemeentebelangen Buren

Voor de Coronapandemie hebben we regelmatig kernbezoeken georganiseerd. Nu dat op dit moment niet mogelijk is plaatsen we enquêtes op onze website om u naar uw mening over belangrijke onderwerpen te vragen. Aantal voorbeelden van activiteiten:

* We hebben een Coronameldpunt opgericht waar inwoners terecht kunnen met hun vragen; 

Handjes uit de mouwen gestoken tijdens NL-Doet;

* Nestkastjes en vleermuiskasten opgehangen ter voorkoming overlast eikenprocessierups;

* Handjes uit de mouwen gestoken tijdens Nederland Schoon;

* Gezamenlijk Omgevingswandelingen georganiseerd;

* Koop Lokaal: promotie van lokale ondernemers op onze site;

* We hebben tientallen mensen met vragen verder geholpen;

* We hebben een nieuwe website gebouwd met nog meer informatie over onze partij en onze gemeente;

* We hebben een denktank opgericht die ons helpt bij ingewikkelde vraagstukken;

* We hebben een jongerenafdeling opgericht: GB Jongeren.

Karl Maier


Functie: Wethouder, 1e locoburgemeester

Kernwethouder: Buren, Asch, Erichem, Kerk-Avezaath en Zoelen

Strategische opgave: Kerngericht werken en dienstverlening

Portefeuille: Dienstverlening / burgerzaken, Accommodatiebeleid en vastgoed, Leefbaarheid, Handhaving en vergunningen (ruimtelijk), Economische zaken en toerisme (inclusief bedrijventerreinen), Agrarische zaken, Sporthal.

Gemeenschappelijke regeling: Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

André van den Hurk

Gerdjan Keller

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Buren


Foto De Gelderlander. Sander van Alfen (links) weet al vroeg op de avond dat het goed zit met zijn partij. Hij viert het met Jan van Rijswijk. © William Hoogteyling

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved