Asch (gemeente Buren)


  ASCH

Asch is een dorp in het oude Graafschap Buren dat sinds 1811 behoort tot de gemeente Buren in de Nederlandse provincie Gelderland.

De oudste vermelding komt voor in een 13e-eeuws afschrift van een oorkonde uit 889. Daarin staat "Aske mansam". Honderd procent zekerheid dat het hier Asch bij Buren betreft is er niet. Het kan ook een gelijknamige, geheel verdwenen plaats geweest zijn, in de buurt van Heemskerk.

In het oud Germaans is Asch afgeleid van aske, welk woord staat voor een boomsoort, de es. In ruimere zin betekende het woord een speer van essenhout gemaakt. Wellicht dat dus de naam is afgeleid van een vroeger op deze plaats gelegen essenbos. Vooralsnog is geen betere verklaring gevonden waarom deze naam aan het huidige dorp is gegeven.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN ASCH


Asch heeft de volgende verenigingen:

* Mantelzorg en burenhulp Buren en Asch

* Signaleringsgroep Buren stad/Asch

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


In Asch is men erg te spreken over de sociale binding en de betrokkenheid onderling. Het is een hecht en actief dorp. Wel maakt men zich zorgen over de voorzieningen die bijdragen aan die sociale binding. De school is al gesloten. Hoe ziet de toekomst van het dorpshuis er uit? Kunnen mensen oud worden in Asch?


• Wat gaat er gebeuren met de school in Asch?
• Hoe kan er ingespeeld worden op de toenemende vergrijzing in Asch?
• Hoe kan de sociale cohesie worden bevorderd?
• Hoe kan het dorpshuis behouden blijven?
• Hoe kan het OV worden verbeterd?
• Hoe houden we adequate zorg bereikbaar, rekening houdend met de toenemende vergrijzing?
• Hoe kunnen we de vestiging van een supermarkt stimuleren?
• Waar is qua wonen en zorg vanuit de inwoners van Asch behoefte aan? Eén van de eigenaren van het voormalige schoolgebouw zou graag in een deel van het gebouw aan die behoefte willen voldoen.
• Hoe kunnen we voorzien in vervoer van en naar school, voor kinderen met ouders die vanwege ziekte of handicap dit niet kunnen?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


Er zijn in Asch diverse knelpunten met betrekking tot verkeer. Zo is er onder andere te weinig parkeergelegenheid en is er veel sluipverkeer en doorgaand verkeer wat door de kern rijdt. Daarnaast ergeren mensen zich aan het hard rijders, zowel binnen de kern als op de provinciale weg. De Kerkstraat en de Culemborgseweg in Asch worden als gevaarlijke straten ervaren.


• Hoe kan de verkeersveiligheid en drukte in de kernen verbeterd worden?
• Welke maatregelen zijn nodig om het doorgaande verkeer tussen Tiel, Buren en Culemborg te ontmoedigen?
• Is het mogelijk om een rondweg te realiseren waardoor doorgaand verkeer en vracht- en landbouwverkeer niet meer door Asch rijdt?
• Hoe ontmoedigen we hardrijden?
• Hoe kunnen de onoverzichtelijke/gevaarlijke situaties in de kernen worden opgelost? (Bv. kruising Kerkstraat - Achterstraat in Asch)
• Op welke wijze kan de parkeergelegenheid in Asch verbeterd worden, bijvoorbeeld aan de Kerkstraat en het Kerkpad?
• Kan er door de gemeente meer budget vrijgemaakt worden voor de bewegwijzering?
• Kan er een brug over de rivier gerealiseerd worden?
• Hoe gaat de gemeente handhaven (snelheid/hondenpoep e.d.)?
• Hoe verbeteren we de veiligheid voor fietsers en van fietsroutes, bijvoorbeeld op de Erichemsekade en langs de Culemborgseweg?
• De staat van het Kerkpad is deplorabel.
• Hoe kunnen we de openheid in het buitengebied beschermen?
• Hoe houden we het buitengebied schoon?
• Hoe vergroten we de verkeersveiligheid op de smalle weggetjes?
• Hoe kunnen we het onderhoud aan doorgaande routes en fietsroutes verbeteren?
• Kunnen we in het buitengebied meer functies toestaan, zoals recreatie en werken?
• Hoe voorkomen we het nemen van sluiproutes?
• De Kerkstraat is niet veilig en onoverzichtelijk.
• Hoe zorgen we voor minder geluidsoverlast van militair vliegverkeer?
• Kunnen we het OV richting Geldermalsen verbeteren?
• Hoe kunnen we de veiligheid voor voetgangers verbeteren?


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


Het is belangrijk om de open ruimtes in het buitengebied van Asch te behouden. Hoogstamboomgaarden worden erg gewaardeerd door de mensen. Mogelijkheden om zonnepanelen in het buitengebied te plaatsen is een optie, wel moet er kritisch gekeken worden naar de mogelijke gevolgen.


• Hoe kan het landschappelijk groen in stand gehouden worden?
• Hoe kunnen de hoogstamboomgaarden behouden blijven?
• Is er een mogelijkheid voor een natuurbegraafplaats?
• Hoe kan de biodiversiteit vergroot worden?
• Zijn er plekken waar recreatie ontwikkeld kan worden?
• Wat zijn de mogelijkheden voor zonnepanelen in het buitengebied?
• Is er ruimte voor een centraal warmtestelsel / gezamenlijke warmte opwekking?
• Is er subsidie beschikbaar vanuit de gemeente voor duurzame energie?
• Hoe kan Asch energie neutraal worden?
• Hoe kunnen we het landschappelijke karakter van Asch versterken?
• Hoe maken we het buitengebied toegankelijker voor wandelaars?
• Hoe kunnen we de hemelwaterafvoer verbeteren?
• Hoe maken we Asch CO2 neutraal?
• Hoe komen we tot een efficiënter en effectiever beheer van de openbare ruimte?
• Kunnen we een voedselbos voor het dorp realiseren?
• Hoe zorgen we dat B&B’s niet ten koste gaan van de leefbaarheid in het dorp?
• Waar is geschikte ruimte voor zonnepanelen?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


Het landelijke en karakteristieke wonen moet behouden blijven in Asch. Wanneer er nieuwbouw plaatsvindt, moet dit passen in en/of bijdragen aan het dorpse karakter. Daarnaast is er behoefte aan werkruimte aan huis en uitbreiding van workshop,- en recreatiemogelijkheden.


• Welke mogelijkheden zijn er voor beperkte/kleinschalige uitbreiding van de kern Asch?
• Hoe kunnen we meer particuliere woningbouw realiseren?
• Kunnen we de regelgeving rond het realiseren van werkruimte aan huis vereenvoudigen?
• Hoe kunnen er uitbreidingen plaats vinden voor recreatie en workshops?
• Hoe kunnen we het dorpse karakter beschermen?
• Hoe zorgen we voor voldoende geschikte woningen voor ouderen?
• Hoe zorgen we voor voldoende woningen voor starters?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved