Openbare ruimte en verkeer

LOKAAL

EN

ONAFHANKELIJK!


De behoeftes en de wensen van de inwoners staan bij ons centraal.

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


  Openbare ruimte en verkeer

De verkeersveiligheid blijft voor Gemeentebelangen Buren een heel belangrijk aandachtspunt. Onveilige situaties moeten worden aangepakt. Schoolroutes hebben onze speciale aandacht. Voor inwoners moet er een meldpunt komen voor onveilige verkeerssituaties. De kwaliteit van bermen en trottoirs moet worden verbeterd. Daarnaast moet er veel meer aandacht komen voor parkeerproblemen in onze gemeente. Wij zetten hier al jaren op in en vinden dat hierin moet worden geïnvesteerd. Toegankelijke en veilige infrastructuur vinden wij belangrijk. Daarom staat
Gemeentebelangen Buren voor korte lijnen met inwoners om problemen op te lossen. We zijn geen voorstander van verkeersdrempels op doorgaande wegen, maar concentreren ons op alternatieve maatregelen om op het verkeer te kunnen sturen.


Het openbaar vervoer in onze gemeente staat onder druk. Wij vinden dat de gemeente haar uiterste best moet doen om in overleg met de provincie openbaar vervoer in de verschillende kernen te behouden. Sommige bushaltes staan op gevaarlijke locaties en de routes er naar toe moeten veel veiliger worden.


RESULTAAT

Kerngericht, voor en met inwoners Inwoners hebben de ruimte om initiatief te nemen. De gemeente faciliteert dit en staat naast inwoners om de kernen leefbaar te houden. De gemeente werkt samen met inwoners, als partners. Inwoners krijgen ruimte en zeggenschap, zonder dat we het algemeen belang uit het oog verliezen. Deze ruimte voor inwoners vraagt maatwerk, transparantie en duidelijke communicatie. Iedere kern, iedere situatie en ieder onderwerp is uniek. We werken steeds aan de beste oplossing. Niet de regel staat centraal, maar de Burense samenleving (>>> LEES MEER MAATWERK PER KERN). Beleid is niet meer per cluster, maar per kern!


Buren is een uitgestrekte plattelandsgemeente met een groot wegennet in eigen beheer. Door de verandering van gebruik (zware vrachtwagens en landbouwverkeer) in combinatie met fietsende scholieren en recreanten moet er gekeken worden naar duurzame en veilige oplossingen.


Afspraak Wegen: De mogelijkheden voor het afwaarderen van wegen gaan we onderzoeken. Het op te stellen nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is hiervoor leidend.
Afspraak Wegen: We blijven inzetten op een bestuurlijke voortrekkersrol in de regio op het gebied van slimme mobiliteit.


Door de beperkte openbaar vervoersvoorzieningen is het gebruik hiervan laag. Dit is voor de provincie helaas reden om minder op dit beleidsterrein in te zetten. Hierdoor wordt ons gebied minder aantrekkelijk voor (nieuwe) inwoners, jeugd en toeristen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer. We moeten samenwerken met andere partijen om de huidige structuur te verbeteren, en slimme oplossingen in te voeren zoals het aantrekkelijker maken van opstappunten.


In deze bestuursperiode willen wij ons nadrukkelijk richten op de verkeersveiligheid en slimme ontsluitingen voor bedrijven. Bijvoorbeeld in Lienden bij de Vogelenzangseweg. Ook moeten we naar een herwaardering van het wegenbestand. Dit betekent dat we opties gaan onderzoeken zoals verkeersmaatregelen, afsluiten en afstoten van wegen (wat weer financiële ruimte biedt voor het aanpakken van knelpunten).


We zijn een uitgestrekte groene gemeente. Dat vergt veel onderhoud. De Avri voert in opdracht van de gemeente het groenbeheer uit. Wij bekijken of de knelpunten die onze inwoners ervaren binnen het bestaande contract kunnen worden opgelost of dat dit anders moet. Voor deze taak wordt onderzocht wat de financiële en organisatorische effecten zijn van het niet meer afnemen van deze taken bij de Avri.


We vinden biodiversiteit van groot belang, daarom kijken we naar mogelijkheden om de biodiversiteit te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door minder te maaien op plaatsen waar dit mogelijk is en de verkeersveiligheid niet in het geding komt.


We willen goed onderhouden begraafplaatsen houden. Om dit mogelijk te maken reserveren we extra geld.


Afspraak Openbare ruimte: In 2020 evalueren we het afvalbeleid bij Avri.


Afspraak Openbare ruimte: We voeren in 2020 een evaluatie uit op de IBOR-taken (integraal beheer openbare ruimte). We onderzoeken daarbij de mogelijkheden de taken op een andere manier uit te voeren, bijvoorbeeld door lokale ondernemers.


Afspraak Openbare ruimte: We bevorderen biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het beheer van de openbare ruimte op een andere manier uit te voeren.


Afspraak Openbare ruimte: We houden de klompenpaden duurzaam in stand. Daarvoor reserveren we in 2020 € 7.500 en vanaf 2021 structureel € 23.500,-.


Afspraak Openbare ruimte: We reserveren geld voor het actualiseren van het begraafplaatsenbeleid. In 2020 € 53.000,-, in 2021 € 58.000,- en vanaf 2022 structureel € 43.000,-.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved