Erichem (gemeente Buren)


ERICHEM

Erichem (Errekom in lokaal dialect) is een dorp in het oude Graafschap Buren in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp hoorde vanouds met het dorp Asch bij de stad Buren en valt sinds 1811 onder de gelijknamige gemeente. Het telt 494 inwoners (2016). Erichem kent sinds de Romeinse tijd een vrijwel ononderbroken bewoning.


Sinds de jaren 50 staat in Erichem een openbare basisschool, genaamd de Kastanjepoort. Vanaf het schoolseizoen 2017-2018 is deze gefuseerd met OBS De Daverhof van Kerk-Avezaath, waarbij de functie van het schoolgebouw in Erichem is komen te vervallen.


Taalkundig is de naam Erichem afgeleid van Eri en chem. Het woorddeel 'Eri' is een verbastering van 'Aro' of 'Are', wat een persoonsnaam is. Deze naam kan afgeleid zijn van die van de heilige Aregius. De betekenis van diens naam is onbekend. Het tweede deel 'chem' is afgeleid van 'hem', dat in het oud-Nederlands woonplaats betekent. Vrij vertaald zou Erichem dan betekenen: 'woonplaats van (heer, of de familie van-) Aro'.


Een heel andere, maar niet minder logische, taalkundige afleiding gaat als volgt: Erichem bestaat uit de woorddelen Eric en hem. Het achtervoegsel -hem betekent inderdaad woonplaats (zoals bijvoorbeeld in Arnhem), zodat men Erichem kan lezen als ‘Woonplaats van Eric’. Deze afleiding heeft echter consequenties voor de uitspraak. Erichem dient dan te worden uitgesproken als Erik-hem (analoog aan Gorinchem). De lokale uitspraak van de dorpsnaam maakt deze verklaring niet onwaarschijnlijk.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN ERICHEM


Erichem heeft de volgende verenigingen:

* Stichting Dorpshuis Erichem

* Carnavalsvereniging "De Notenknokers"

* Touwtrekvereniging TTV Erichem

* Club '92 Erichem


Leuke Facebook site Erichem:

* Familiesoos Erichem

Erichem - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


Men vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in Erichem ten minste gehandhaafd blijft en het liefst verbeterd wordt. Men ziet graag dat
Koningsdag weer gevierd wordt in de kern. Daarnaast is het van belang dat er adequaat wordt gereageerd op de toenemende vergrijzing en het wegtrekken van de jeugd.


• Hoe kan Koningsdag weer in het dorp georganiseerd worden?
• Wat kan er gedaan worden tegen het zwerfvuil?
• Hoe kan de leefbaarheid op peil gehouden worden?
• Hoe kunnen jongeren voor Erichem behouden blijven?
• Op welke wijze kan het verenigingsleven gezond blijven ?
• Kan er een multifunctioneel complex voor de drie kernen zoals sportschool, onderwijs en zorg worden gerealiseerd?
• Kunnen we het organiseren van evenementen door verenigingen betaalbaarder maken en de aanvraag van vergunningen vereenvoudigen?
• Hoe werven we nieuwe vrijwilligers voor het onderhoud van kerkgebouwen en begraafplaatsen?
• Hoe bestrijden we laaggeletterdheid in de gemeente Buren?
• Hoe maken we voortgezet onderwijs beter bereikbaar?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


Er worden diverse knelpunten benoemd op het gebied van verkeer. Vooral hardrijders en beperkt OV wordt gezien als grote knelpunten. De situatie op de Erichemseweg vraagt volgens de inwoners om speciale aandacht.


• Hoe kan het openbaar vervoer verbeterd worden?
• Hoe kan de situatie op de Erichemseweg veiliger worden?
• Hoe kan de snelheid van auto’s beter gehandhaafd worden?
• Kan het fi etspad langs de Erichemseweg verbeterd worden?
• Hoe kunnen we het onderhoud van de bermen verbeteren?
• De Burensewal is deels een fietspad, maar wordt toch gebruikt door agrarisch verkeer. Hierdoor is het fietspad slecht begaanbaar. Trek de weg door of handhaaf de weg als fietspad


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


De meeste deelnemers vinden groen heel belangrijk voor het dorp. De argumenten die aan bod kwamen zijn: het is prettig voor de woonomgeving,
speelgelegenheid, bijdrage aan biodiversiteit en goed voor het klimaat. De deelnemers maken zich zorgen over de Essentaksterfte die speelt in het dorp. Deze neemt toe in Erichem en men acht ingrijpen noodzakelijk.


• Hoe zorgen we voor beter onderhoud van de groenvoorzieningen en het klompenpad?
• Hoe kan de Essentaksterfte worden getackeld?
• Kunnen we initiatieven gericht op toerisme stimuleren?
• Kunnen we meer speelvoorzieningen voor kinderen realiseren, bijvoorbeeld nabij de jeu de boules baan?
• Hoe zorgen we dat B&B’s niet ten koste gaan van de leefbaarheid in het dorp?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


Er is behoefte aan diversiteit in woningbouw. Voor diverse doelgroepen zoals jongeren en starters. Hoe krijgen we de wensen van de Erichemers in beeld? Wat het toekomstperspectief is van het Knorhof wordt ook als belangrijk beschouwd. Men wil graag weten wat het standpunt van de gemeente in deze zaak is. Erichem zou meer ruimte kunnen bieden aan startende en lokale ondernemers. Hierbij is ondersteuning nodig van onder andere de gemeente.


• Hoe kunnen startende ondernemers beter ondersteund worden?
• Hoe kan de bouw van woningen versoepeld worden?
• Knorhof: wat is de visie van de gemeente op dergelijke ontwikkelingen in ons gebied?
• Hoe kunnen we de doorstroming in de woningmarkt stimuleren?
• Hoe zorgen we voor voldoende geschikte woningen voor jongeren en ouderen. Jongeren gaan noodgedwongen ergens anders wonen, wegens een gebrek aan betaalbare woningen.
• Hoe realiseren we woningbouw die voldoet aan de wensen van de inwoners van Erichem?
• Kunnen we agrarische initiatieven stimuleren?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved