gemeenteraadsverkiezingen woensdag 16 maart 2022 gemeente Buren

LOKAAL

EN

ONAFHANKELIJK!


De behoeftes en de wensen van de inwoners staan bij ons centraal.

GEMEENTEBELANGEN BUREN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026


BETROUWBAAR
BETROKKEN
EN DICHTBIJ                                         


LIJST 1
VOORWOORD
De inwoners van onze gemeente Buren voelen zich sterk verbonden met onze gemeente en bij hun dorp/kern. Wij zijn trots op het gebied waar we leven, wonen en werken. Daar is ook alle reden voor. In de gemeente Buren gebeurt veel moois en er is nog heel veel meer mogelijk.


Na vier jaar besturen zijn we nog niet klaar. De aanzet is gemaakt maar er is nog genoeg te doen en uit te bouwen. Met uw vertrouwen gaan we, met veel ambitie en passie voor de inwoners en ondernemers van Buren, graag door. Wij gaan de komende periode inzetten op woningbouw naar behoefte, voorzieningen in de kernen, het verbeteren van de leefkwaliteit in de wijken en kernen, criminaliteitsaanpak bij de bron, goede bereikbare zorg en met sport en beweging werken aan gezonde, vitale inwoners.


Dat betekent dat we stap voor stap doorwerken aan een financieel gezond, schoon, veilig, goed onderhouden, duurzaam, sociaal en bescheiden bruisende gemeente Buren. Een gemeente waar het fijn opgroeien, wonen, ondernemen, werken en recreëren is.


Met dit verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026 willen wij met onze raadsleden, burgerraadsleden, fractievolgers en bestuur, samen met u als inwoner de handen uit de mouwen steken en kansen benutten. Als we de juiste keuzes maken en gezamenlijk de schouders eronder zetten, blijven we ook in de toekomst een mooie, aantrekkelijke, vitale en leefbare gemeente. Laten we met elkaar de kracht van de gemeente Buren omarmen en samen werken aan onze toekomst, want die toekomst ligt in onze handen!


Bij bezoek aan de kernen merken we dat inwoners trots zijn op hun wijk, dorp of kern. Dat merken we aan de opkomst bij onze kernbezoeken maar ook aan de waanzinnige respons op de enquête die we onlangs huis aan huis gehouden hebben. Onze dank daarvoor!


We zijn trots op het voorliggende verkiezingsprogramma dat we samen met u hebben opgesteld. Daardoor kunnen we ons inzetten voor de punten die u echt belangrijk vindt. Zoals u van ons gewend bent hebben we naast dit algemene verkiezingsprogramma ook speerpunten per kern opgesteld. Hiermee gaan we de komende jaren graag met onze leden maar zeker ook met u als inwoner aan de slag! Op de manier die u van ons gewend bent, betrouwbaar, betrokken en dichtbij.


Sander van Alfen
Lijsttrekker en fractievoorzitter Gemeentebelangen

INLEIDING
Veel punten uit ons vorig verkiezingsprogramma zijn gerealiseerd. Dat is een compliment aan de fractie van Gemeentebelangen Buren en natuurlijk aan de uitvoerders van het coalitieprogramma het college van burgemeester en wethouders.


Gemeentebelangen Buren gelooft in de samenwerking tussen inwoners en ondernemers en de gemeente. Dat maakt onze kernen vitaal en daar zijn we trots op. De inwoners en ondernemers nemen steeds meer het initiatief, de gemeente zorgt voor ondersteuning. Via de kernregisseurs brengen we inwoners bij elkaar. Binnen de kernen en tussen de kernen. Lokale belastingen zetten we zoveel mogelijk in voor het financieren van de voorzieningen in onze kernen.


Gemeentebelangen heeft de afgelopen bestuursperiode nadrukkelijk gestuurd op kerngericht werken. Dit is in ogen van Gemeenbelangen de beste manier om inwoners te benaderen en op te halen wat er in de kernen echt belangrijk is. Kernen mogen hierbij best verschillen. Het gaat er om wat de inwoners belangrijk vinden. Het kerngericht werken wordt inmiddels breed gedragen en wordt ook door andere partijen als middel naar voren
geschreven. Gemeentebelangen zal in de komende periode het kerngericht werken verder uitbouwen.


Gemeentebelangen Buren vindt dat elke kern moet beschikken over die voorzieningen welke belangrijk zijn voor een kern. Voorzieningen zijn scholen, sportvoorzieningen, dorpshuizen of kerken, maar ook het openbaar vervoer, huisartsen en fysiopraktijken, of culturele instellingen. Kortom alles wat inwoners zo dicht mogelijk in hun eigen kern willen hebben. Het is van belang dat voorzieningen elkaar versterken door ze slim te combineren. We zijn bang dat ze anders omvallen, simpel omdat het niet langer betaalbaar is, of omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn om ze in stand te houden.


Met maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties wordt sporten, bewegen en spelen binnen de gemeente gestimuleerd. Het streven is te komen tot vitale en duurzame sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt en ingezet worden (bv activiteiten voor ouderen, als leeromgeving, voor bewegingsonderwijs, voor kinderopvang, etc.). Accommodaties die een bruisend middelpunt zijn van de kernen.


De nieuwe omgevingsvisie is de visie op de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. We gebruiken deze om per kern richting te geven aan de versterking van de voorzieningen. Bijvoorbeeld door de voorzieningen meer samen te brengen in groepen. In diverse kernen onderzoeken we hoe we voorzieningen bij elkaar kunnen brengen zodat ze elkaar gaan versterken.


In de afgelopen periode is ruimte ontstaan om weer woningen te bouwen. Hierbij kijken we naar een goede mix zodat voor iedereen geschikte en betaalbare woningen binnen bereik komen, met aandacht voor woningen voor verschillende leeftijdsgroepen en woningen die generatiebestendig zijn.


We beschikken als politieke partij inmiddels over een jongerentak en een denktank. Er zit veel kennis bij onze inwoners die we op deze manier bijeen willen brengen.
MET WIE DOEN WE HET / ONZE KIESLIJST
Op 14, 15 en 16 maart kunt u stemmen op de kandidaten van Gemeentebelangen Buren voor de gemeenteraad van Buren.


Gemeentebelangen ligt volop op koers voor de komende raadsverkiezingen. Er is een prachtige kandidatenlijst samengesteld. Op de lijst staan mensen met politiek-bestuurlijke ervaring. Daarnaast is er ook veel plaats voor nieuw talent. De kandidaten vormen door politieke ervaring, levenservaring en inbreng van nieuwe kennis een sterk team. Enthousiaste mannen en vrouwen, jong en wat ouder uit het bedrijfsleven, onderwijs,
verenigingsleven, zzp-ers en maatschappelijke organisaties zetten zich in binnen de lokale politiek voor het mooier, beter, veiliger, leuker en sportiever maken van Buren. Buren heeft met deze kandidaten een goede afspiegeling van de gemeente Buren. Onze mensen komen uit bijna alle kernen van onze mooie gemeente.


Onze lijsttrekker is Sander van Alfen, nog steeds jong, maar inmiddels heel ervaren in de gemeentelijke politiek.


Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Sander van Alfen reageert verheugd op de kandidatenlijst. ,”Het is een mooie mix van ervaring en van nieuwe gezichten. Stuk voor stuk mensen die zich met hart en ziel willen inzetten voor een beter Buren.


Maak gebruik van je stem! Want de gemeente is veel te belangrijk om je er níet mee te bemoeien!”


WAARGEMAAKT IN 2018 – 2022
De lijst is groot (en zeker niet compleet) en dit hebben we kunnen bereiken door een goede samenwerking.


* Iedere kern is uniek: de gemeente is dichtbij door inzet van kernambtenaren en bestuurders,
* Ondersteuning inwonersinitiatieven via leefbaarheidsbudget,
* Planvorming voor woningbouw losgetrokken, 1e stap gezet met bouwen van woningen in alle kernen, tot 2030 mogen 1400 woningen gebouwd worden,
* Alternatieve woonvormen zoals “knarrenhof” mogelijk gemaakt,
* Nagenoeg alle percelen Doejenburg zijn verkocht,
* Complexe woningbouwprojecten zoals Hooghendijck Beusichem, Teisterbant KerkAvezaath en project Zandekkers Ravenswaaij zijn vlot getrokken,
* Na 12 jaar besluiteloosheid eindelijk realisatie sporthal in Maurik,
* Geen windmolens maar zonnepanelen op daken en focus op energietransitie met en door inwoners,

* Financiën op orde, geen geld uitgeven wat je niet hebt,
* Het verenigingsgebouw Klokhuis in Maurik weten te behouden van de sloop,
* Mogelijk gemaakt dat inwoners tegen vergoeding taken van de gemeente kunnen overnemen (uitdagingsrecht),
* Sociale woningbouw (levensloopbestendige) Kersentuin Maurik gerealiseerd,
* Kunstgrasvelden voetbalvereniging B.Z.S. en verzelfstandiging en samenwerking Burense Voetbalverenigingen (BVV) en oprichting Burense Sport Coöperatie (BSC) gerealiseerd,
* Burens preventie en sportakkoord is gerealiseerd, inzet op breed motorische ontwikkeling voor jeugdigen heeft merkbare positieve resultaten opgeleverd,

* Goede oplossing voor kern en bedrijf: ontsluiting Fruit NL Ommeren,
* Leesstimulering basisonderwijs en aansluiting bij bibliotheek Rivierenland,
* Aanleg glasvezel in het buitengebied en kleine kernen zonder dat dit tot financiele risico’s voor de gemeente heeft geleid,
* Behoud van Het Heerenlogement en mogelijkheid tot hotelvoorziening gerealiseerd,
* Overeenkomst dierenopvang overige huisdieren en wildopvang Eck en Wiel ondersteunt,
* Doorpakken met het wegwerken van de achterstand op wegenonderhoud en fiets en voetpaden,
* Uitvoering projecten wegen; aanpassen versmallingen Voorstraat Lienden, aanleg voetpad en verbeteren Verbrughweg Lienden, reconstructie Weverstraat, Rijnstraat en Dorpsstraat Ingen en herinrichting Onderdreef Buren en Opwaarderen entree voormalig kasteelterrein Plantsoen Buren,
* Afwegingskaders opgesteld voor goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten
* Nieuwe buurtpreventieteams / signaleringsgroepen,
* Ombouw van de openbare verlichting naar LED-verlichting,

* Onderzoek naar het terughalen van de taken beheer van de openbare ruimte (o.a. groen, klein wegonderhoud, begraafplaatsen),
* Wekelijks ruimen honderden vrijwilligers zwerfvuil op, wij roemen hen en willen dit blijven stimuleren en faciliteren,
* De mogelijkheden om vitale en toekomstbestendige speelplaatsen waar een combinatie van spelen en bewegen mogelijk wordt gemaakt te onderzoeken op haalbaarheid,
* Stimuleren ondernemers tot meer werkervaringsplaatsen voor jeugd en herintreders,
* De gemeenteraad heeft toekomstprofiel 2040 voor de gemeente Buren vastgesteld, dit profiel is gericht op groei en bescheiden bruis, een voorbeeld daarvan is het behoud van het mooie Burense landschap in en rondom onze kernen,

* Koop Lokaal!!
* Maatregelen genomen door het ophangen van nestkastjes om overlast van eikenprocessierups tegen te gaan


DE UITGANGSPUNTEN VAN GEMEENTEBELANGEN BUREN


WIJ ZIJN EEN ECHTE LOKALE PARTIJ
Gemeentebelangen Buren is een zelfstandige en onafhankelijke partij. Wij hoeven niet zoals de lokale afdelingen van de landelijke partijen het landelijke partijprogramma te volgen. Wij bekijken de dossiers die in de gemeenteraad komen met onze “lokale bril”, omdat het hier gaat over zaken die onze inwoners direct aangaan en vandaag bepalen hoe het leven van morgen er uitziet. Wij zijn betrokken in de buurt. Lokale vraagstukken vragen niet om landelijke oplossingen, maar een oplossing die past bij onze inwoners.


WIJ ZIJN EEN PARTIJ VOOR ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE BUREN
Gemeentebelangen is een partij voor alle inwoners van onze gemeente. Het maakt hierbij niet uit of je jong of oud bent, man of vrouw, of je hier geboren bent of juist niet, of waar je wel of niet in gelooft. In onze gemeente moeten inwoners hun leven vorm kunnen geven zoals zij dit zelf willen.


WIJ ZIJN EEN PARTIJ VOOR ALLE KERNEN EN BUURTSCHAPPEN VAN DE GEMEENTE BUREN
De gemeente Buren kent een grote verscheidenheid aan kernen, buurtschappen en buitengebieden. Elk gebied is trots op haar identiteit en leefbaarheid en wil deze ook behouden. Gemeentebelangen voelt zich dan ook verantwoordelijk voor onze gehele gemeente en is een partij die belangen van alle kernen van onze gemeente behartigt.


WIJ WILLEN SAMENWERKEN MET ONZE INWONERS
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in onze gemeente hebben veel kennis over specifieke onderwerpen en hebben ook goede ideeën over wat er nodig is in onze samenleving. Daarnaast weten belangenverenigingen zoals wijk- en dorpsraden wat wensen en ideeën zijn van de inwoners in onze dorpen en welke actualiteiten daar spelen. Wij willen deze: “kracht van de samenleving” inzetten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid om zo, samen met onze inwoners, te werken aan de toekomst van een mooie en leefbare gemeente Buren.


WIJ STAAN VOOR EEN DIENSTVERLENENDE GEMEENTE
Inwoners moeten zich thuis voelen bij hun eigen gemeente. De bereikbaarheid moet op orde zijn, en de dienstverlening en informatievoorziening snel en makkelijk toegankelijk. De gemeente denkt zoveel als mogelijk mee in oplossingen en niet in problemen. De gemeente is er voor onze inwoners en niet andersom.
ONZE SPEERPUNTEN
Gemeentebelangen Buren zet zich voor een prettige, veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners van de gemeente Buren. Wonen in de gemeente Buren is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Om onze doelstelling: “Betrouwbaar, betrokken en dichtbij” en ons motto “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt” te kunnen uitvoeren, hebben we speerpunten geformuleerd die hieraan een bijdrage moeten leveren.


Hieronder vindt u een samenvatting van de speerpunten, die verder zijn uitgewerkt in het verkiezingsprogramma.


1. GOEDE VOORZIENINGEN VERSTERKEN DE LEEFBAARHEID - Leefbaarheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!
2. VOLDOENDE PASSENDE WONINGEN VOOR ONZE INWONERS - De juiste woning op de juiste plaats! Voorrang voor onze inwoners!
3. ONZE GEMEENTE IS EN BLIJFT EEN SOCIALE GEMEENTE - We blijven zorgen voor inwoners die dit nodig hebben!
4. MEEDOEN, BEWEGEN, ONTMOETEN EN ONTSPANNEN ZIJN BELANGRIJK - Doe mee op je eigen manier!
5. INVESTEREN IN ONZE LOKALE ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID - Werk hebben is meer dan alleen geld verdienen!
6. WIJ ZIJN OVER DE WEG, MET OPENBAAR VERVOER, MAAR OOK DIGITAAL, GOED BEREIKBAAR - Een goede en veilige bereikbaarheid is van onschatbare waarde!

7. DE KRACHT VAN DUURZAAM VERANDEREN - Hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet, bepalen we vandaag!
8. ONZE NATUUR, BUITENGEBIED EN OPENBAAR GROEN ZIJN VERFRISSEND - Investeren in onze mooie groene gemeente!
9. VEILIG ZIJN EN JE VEILIG VOELEN IN JE EIGEN WOONOMGEVING - Onveiligheid oplossen is beter dan er bang voor te zijn!
10. OVER ONZE GRENZEN HEEN KIJKEN - De wereld om ons heen is groter dan onze eigen gemeente!
11. KERNGERICHT WERKEN - Elke kern in onze gemeente is uniek!
12. ONZE PORTEMONNEE - Geld dat je hebt kun je maar één keer uitgeven.


1. GOEDE VOORZIENINGEN VERSTERKEN DE LEEFBAARHEID
Leefbaarheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid óf het bedrijfsleven of het onderwijs óf het verenigingsleven óf onze inwoners. We doen het samen.


SPEERPUNTEN LEEFBAARHEID


1.1 BEHOUDEN HUIDIG VOORZIENINGENNIVEAU
Uitgangspunt van Gemeentebelangen Buren is dat het huidige voorzieningenniveau (scholen, dorpshuizen, winkels, sportvoorzieningen etc.) wordt gehandhaafd. We beseffen ons hierbij wel dat niet iedere voorziening in elke woonkern aanwezig zal zijn en onze inwoners soms kort moeten reizen
om een voorziening te bereiken.


1.2 BETROKKENHEID VAN ONZE INWONERS EN MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS BIJ DE UITWERKING VAN DE NIEUWE OMGEVINGSWET EN OMGEVINGSVISIE

In 2023 wordt een nieuwe Omgevingswet van kracht. Met deze wet kunnen we met minder regels en minder drempels de leefomgeving inrichten. Onze leefomgeving is altijd in ontwikkeling. Denk aan een nieuwe speeltuin, uitbreiding van een industrieterrein of het plaatsen van een buurtbatterij voor het opslaan van opgewekte zonne-energie. Die keuzes moeten we samen maken. Op dit moment ligt er een concept voor een nieuwe visie. Later dit jaar moet de visie worden vastgesteld en uitgewerkt in een Omgevingsplan. Dit heeft een grote invloed op de voorzieningen en de leefbaarheid. Gemeentebelangen Buren wil dat belangrijke maatschappelijke partners zoals inwoners, bedrijfsleven, verenigingen, belangenorganisaties en onderwijs actief meedoen aan de verdere uitwerking en vormgeving van de omgevingsvisie en omgevingsplannen.


1.3 FACILITEREN VAN DORPS- EN BELANGENVERENIGINGEN
De gemeente Buren kent een grote verscheidenheid aan kernen, buurtschappen en buitengebieden. Elk gebied is trots op identiteit en leefbaarheid en wil deze ook behouden. Een belangrijke rol hierbij vervullen de dorps- en belangenverenigingen. Gemeentebelangen Buren wil in ieder geval een vast aanspreekpunt binnen de gemeente (kernambtenaar) voor de dorps- en belangenverenigingen.


1.4 INWONERSINITIATIEVEN EN LEEFBAARHEIDSBUDGET
Als Gemeentebelangen Buren willen we inwonersinitiatieven vanuit de verschillende kernen verder stimuleren en ondersteunen. Het leefbaarheidsbudget om initiatieven te ondersteunen moet worden uitgebreid en we willen de inwoners meer zeggenschap geven over hun eigen leefomgeving.


1.5 RECHT OM UIT TE DAGEN (Uitdagingsrecht)
Wij geloven in de kracht van de samenleving en willen daarom dat inwoners en verenigingen het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de gemeente over te nemen. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de wijk, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen. Met een zogeheten recht om uit de dagen (uitdagingsrecht) krijgen inwoners het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel op tafel te leggen. De samenleving daagt uit, de gemeente staat voor de uitdaging dit recht vorm te geven.


1.6 OPTIMAAL GEBRUIK VAN ACCOMMODATIES
Gemeentebelangen Buren is een voorstander van breed toegankelijk (sport)accommodaties waar naast sport ook maatschappelijke organisaties terecht kunnen. Wij willen voorzieningen in de kernen behouden en daar waar gewenst en mogelijk voorzieningen clusteren. Gemeentebelangen wil dat voorzieningen voor cultuur en sport voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn.


1.7 LOKALE WINKELAANBOD
De winkeliers hebben het in het algemeen niet gemakkelijk. In een aantal kernen zijn er vrijwel geen winkels meer. Dit wordt met name veroorzaakt doordat consumenten op andere manieren hun producten kopen. Studies geven aan dat ook in de toekomst het aantal winkels nog verder zal afnemen. Gemeentebelangen gaat met de plaatselijke ondernemers overleggen hoe de gemeente kan helpen om sluiting te voorkomen.2. VOLDOENDE WONINGEN VOOR ONZE INWONERS
De bouw van woningen is of wordt op korte termijn in alle kernen opgestart. Mensen uit de kern moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen. Mensen die geworteld zijn in de kern, moeten daar kunnen blijven wonen of daar weer na toe kunnen.


SPEERPUNTEN WONINGBOUW


2.1 BOUWEN IN ALLE KERNEN
Gemeentebelangen zet zich in om aan onze Burense woningbehoefte te voldoen. Daarbij is het uitgangspunt dat in alle kernen wordt gebouwd naar behoefte.


2.2 ELKE KERN HEEFT SPECIFIEKE WOONWENSEN
Het is belangrijk dat we de woonwensen per woonkern in beeld brengen en in beeld houden. Gemeentebelangen zet zich in voor betaalbare woningen voor jongeren en vindt dat gebruik maken van alternatieve woonoplossingen nadrukkelijk moet worden onderzocht.


2.3 LEVENSLOOPBESTENDIG BOUWEN
Gemeentebelangen Buren wil het levensloopbestendig bouwen stimuleren. Met het bouwen van levensloopbestendige woningen zorgen we ervoor dat inwoners zo lang mogelijk kunnen genieten van het thuis blijven wonen en niet hoeven te verhuizen.


2.4 WONINGEN VOOR JONGEREN EN STARTERS
Gemeentebelangen wil dat er goede en voldoende woningen worden gebouwd voor jongeren en starters, zodat ook zij in onze gemeente kunnen blijven wonen en dat is goed voor de leefbaarheid van onze kernen. Zowel in de particuliere- als sociale woningbouwsector willen we dat er meer woningen voor jongeren en starters worden gerealiseerd. Particuliere initiatieven vanuit deze doelgroep willen we ondersteunen.


2.5 AANPAK VAN “ROTTE KIEZEN”
Naast de reguliere woningbouw dient er ook aandacht te zijn voor de slecht onderhouden en in verval geraakte gebouwen/woningen, de zogenaamde “rotte kiezen”. Gemeentebelangen Buren wil dat door de gemeente actief met eigenaren wordt gesproken om hen te bewegen met een oplossing te komen voor deze ontsierende en functieloze gebouwen/woningen.


2.6 MOGELIJK MAKEN VAN PRE-MANTELZORGWONINGEN
Gemeentebelangen wil het mogelijk maken dat tiny houses / pre-mantelzorgwoningen tijdelijk kunnen worden geplaatst op “eigen erf”.


2.7 ZELFBEWONINGSPLICHT
Door de krappe woningmarkt moeten woningzoekenden bij het kopen van een woning het nogal eens afleggen tegen beleggers. Gemeentebelangen wil door de invoering van zelfbewoningsplicht de grip op de koopwoningmarkt verstevigen en zorgen dat eigen inwoners en met name starters een eerlijke kans hebben.


2.8 EIGEN INWONERS VOORRANG BIJ HET KOPEN VAN WONINGEN
Op dit moment is er veel vraag en te weinig aanbod van betaalbare woningen voor woningzoekenden met een laag- en middeninkomen. Gemeentebelangen is een voorstander van het geven van voorrang aan inwoners (vooral jongeren en senioren) met sociaal en/of economische binding uit de eigen gemeente. De doorstroming van ouderen heeft een positieve uitwerking op de huisvesting.3. ONZE GEMEENTE IS EN BLIJFT EEN SOCIALE GEMEENTE
Wij zijn een gemeente waar een goed vangnet is voor inwoners die even of voor langere tijd een steuntje in de rug nodig hebben. Een gemeente waar inwoners weten bij wie ze terecht kunnen als vragen of problemen hen boven “het hoofd groeien”. Waar, wanneer dat nodig is, de juiste hulp of ondersteuning, op korte termijn en eenvoudig beschikbaar is. Gemeentebelangen zet zwaar in op preventie. We stimuleren bewuster en gezonder leven, want “voorkomen is immers beter dan genezen”. Het is belangrijk dat inwoners de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en vitaliteit. Daardoor worden problemen voorkomen (preventie) of in een zo vroeg mogelijk stadium opgemerkt een aangepakt (vroegsignalering).


SPEERPUNTEN SOCIAAL EN ZORG


3.1 INZETTEN OP PREVENTIE
Iedereen kent wel het spreekwoord: “voorkomen is beter dan genezen”. Preventie is het voorkomen van problemen door van tevoren in te grijpen. Gemeentebelangen zet nadrukkelijk in op preventieve maatregelen hierbij kunnen bijvoorbeeld sport en scholing als middel worden ingezet. Alleen
zo kunnen we de toenemende zorgkosten op lange termijn het hoofd bieden.


3.2 EEN DUWTJE IN DE RUG
Voor alle inwoners die niet zelf of met hun netwerk (familie, buurt, kennissen etc.) hun problemen kunnen oplossen, is er via de gemeente hulp en ondersteuning beschikbaar. Deze hulp of ondersteuning wordt aan de betrokkene zo licht en kort als mogelijk gegeven of zo zwaar en lang als
noodzakelijk. De inzet is dat de inwoner weer de eigen regie kan voeren over zijn of haar leven.


3.3 DE INWONER STAAT CENTRAAL
Als Gemeentebelangen willen we dat besparingen niet ten koste mogen gaan van de zorg en ondersteuning voor onze inwoners, bij alles wat we doen moeten onze inwoners centraal staan. Gemeentebelangen blijft zorgen voor inwoners die dit nodig hebben. Kwetsbare inwoners kunnen op
ondersteuning blijven rekenen. Dit vraagt van gemeentelijke organisatie begrip, maatwerk, kennis, bereikbaarheid en optimale toegankelijkheid.


3.4 LOKET
Voor inwoners moet het duidelijk zijn waar en op welke wijze hulp kan worden gekregen. Gemeentebelangen vindt dat de aanvraagprocedures hiervoor zo kort en simpel als mogelijk moeten zijn en willen een (1) loket voor hulpvragen over zorg, welzijn en ondersteuning.


3.5 INNOVATIE VAN ONZE ZORG- EN HULPVERLENING
Het beroep op zorg en hulpverlening wordt steeds groter en de budgetten steeds krapper. Daarom moeten we blijven zoeken naar vernieuwing en innovatie. Onder innovatie valt ook de wijze waarop we samenwerken met maatschappelijke partners en zorgverleners. Daarom is Gemeentebelangen een groot voorstander van experimenten zodat kleinschalig onderzocht kan worden welke innovaties werken en welke niet.


3.6 KERNCONTACTPERSOON
Gemeentebelangen zet in op vaste contactpersonen vanuit de gemeente in de kernen zodat er vraaggericht en zoveel mogelijk vanuit de eigen kracht van inwoners wordt gewerkt. Door actief de vraag en de wensen in een kern op te halen ontstaan contacten met inwoners met een zorgvraag.


3.7 AANPAK (ZORG)FRAUDE
Gemeentebelangen wil dat fraude wordt opgespoord en ten onrechte verstrekte uitkeringen worden beëindigd en/of teruggevorderd. Gemeentebelangen wil dat dat bij de regionale samenwerking nog meer prioriteit wordt gegeven aan het voorkomen en bestrijden van zorgfraude.4. MEEDOEN, BEWEGEN, ONTMOETEN EN ONTSPANNEN ZIJN BELANGRIJK
Gemeentebelangen wil dat zowel jongeren als ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking kunnen meedoen aan de samenleving omdat dit belangrijk is voor het welbevinden van onze inwoners. Inwoners moeten elkaar thuis, op straat, in het dorpshuis, op een sportveld, bij verenigingen of bij culturele evenementen kunnen ontmoeten.


SPEERPUNTEN MEEDOEN, BEWEGEN, ONTMOETEN EN ONTSPANNEN


4.1 IEDEREEN DOET MEE
Gemeentebelangen wil dat voorzieningen voor sport en cultuur voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn. Gemeentebelangen ziet de rol van de gemeente als aanjager van initiatieven. Gemeentebelangen wil breed toegankelijk sportaccommodaties waar naast sport ook
maatschappelijke organisaties terecht kunnen.


4.2 VRIJWILLIGERS DOEN ERTOE
Wij vinden dat het huidige vrijwilligersbeleid moet worden geëvalueerd en dat er in de toekomst een portefeuillehouder vrijwilligerswerk moet komen. Gemeentebelangen beschouwt vrijwilligers als het cement van onze samenleving. De gemeente moet vrijwilligers actief ondersteunen met raad en daad.


4.3 HOE HOUDEN WE HET VERENIGINGSLEVEN BLOEIEND?
Gemeentebelangen is van mening dat een levendig verenigingsleven belangrijk is. Toch zien we een terugloop in het aantal (jeugd) leden, vrijwilligers, begeleiders en bestuursleden. We willen samen met u deze problematiek inventariseren en oplossingen zoeken voor de toekomst. We pleiten voor de inzet van een verenigingsondersteuner, die verenigingen bij vraagstukken kan ondersteunen.


4.4 GEMEENTE BUREN IN BEWEGING
Gemeentebelangen wil met meer buurtsportcoaches en samenwerking met sportverenigingen en andere partijen de gemeente Buren in beweging brengen. En het ondersteunen en faciliteren van sport en bewegen waar dit bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners.


4.5 SPEELTUINEN
Gemeentebelangen wil dat er in onze kernen vitale en toekomstbestendige speelplaatsen komen waar een combinatie van spelen en bewegen mogelijk wordt gemaakt en meer beweegvriendelijke openbare ruimten worden gerealiseerd.


4.6 RECREATIEVE FIETS- EN WANDELPADEN
Gemeentebelangen is een voorstander van het behouden en uitbreiden van recreatieve fietspaden, wandelpaden en klompenpaden. Fietsen en wandelen is een belangrijke recreatieve en toeristische activiteit. Het is gezond en draagt bij aan ontspanning. De recreatieve fietspaden en kerkenpaden worden waar mogelijk aangesloten op het fietsknooppunten-netwerk en hebben goede voorzieningen zoals rustpunten, stallingen, oplaadmogelijkheden en afvalbakken.


5. INVESTEREN IN ONZE LOKALE ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
De gemeente Buren kent vele slimme en vernieuwende ondernemers met mooie producten. Gemeentebelangen Buren vindt lokale producten belangrijk omdat ze herkenbaar zijn en je weet waar ze vandaan komen. We kennen de ondernemers en weten dat ze hun ziel en zaligheid in hun producten hebben gelegd. Daarnaast stimuleert de lokale productie van landbouwproducten de biodiversiteit in onze mooie gemeente. Als Gemeentebelangen vinden we dat lokale producten uit onze gemeente ook in de kernen beschikbaar moeten zijn.


Onze gemeente is aantrekkelijk voor toerisme en recreatie. Mensen weten steeds meer de Betuwe te vinden. De toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente leidt tot de ontwikkeling van vakantieparken. Ontwikkelingen voor toerisme mogen nooit ten koste gaan van de schoonheid van ons landschap en de aanwezige natuur. Gemeentebelangen Buren ziet daarentegen wel mogelijkheden voor kleinschalige parken, hotels en B&B’s. Toerisme zorgt ook voor meer inkomsten voor onze gemeente, inkomsten die gebruikt kunnen worden om onze voorzieningen te verbeteren.


SPEERPUNTEN ECONOMIE EN WERGELEGENHEID


5.1 ZORGEN VOOR EEN AANTREKKELIJK VESTIGINGSKLIMAAT VOOR BEDRIJVEN
Gemeentebelangen wil een gastvrij en gezond vestigingsklimaat bewerkstelligen voor nieuwe bedrijven/ondernemers, bijvoorbeeld door nog minder regeldruk. Gemeentebelangen wil het combineren van wonen en werken voor startende ondernemers en innovatieve ondernemers stimuleren. Gemeentebelangen stimuleert de initiatieven van de agrarische sector naar een duurzame en vitale bedrijfsvoering.


5.2 VOORKEUR VOOR LOKALE ONDERNEMERS
Gemeentebelangen wil dat de gemeente, wanneer de aanbestedingsregels en de prijs /kwaliteits verhouding dit toestaan, producten en diensten, worden aanschaft bij ondernemers uit onze gemeente.


5.3 STRUCTUREEL OVERLEG MET HET BEDRIJFSLEVEN
Het is belangrijk dat de ondernemers en de gemeente elkaar kennen en informatie uitwisselen. Wij zijn dan ook van mening dat er tussen de gemeente en het bedrijfsleven periodiek overleg moet plaatsvinden over onderwerpen die onze lokale economie en werkgelegenheid op een positieve manier beïnvloeden. We willen de huidige overleggen handhaven en waar nodig uitbreiden.


5.4 RECREATIE EN TOERISME
Onze gemeente kent veel mogelijkheden voor actieve en passieve recreatie. Er zijn veel actieve ondernemers die kansen zien in toeristische- en recreatieve voorzieningen. Ontspanning dicht bij huis is ook belangrijk voor onze inwoners, daarom ondersteunen wij nieuwe ontwikkelingen die hieraan bijdragen. Wij ondersteunen vooral kleinschalige ontwikkelingen die passen in een (groene) omgeving op de huidige locaties.


5.5 STAGEPLEKKEN LOKALE BEDRIJFSLEVEN
Veel studenten zijn op zoek naar een geschikte stage of leerbaan, vooral in de zorg en de horeca, sectoren die om verschillende redenen onder druk staan. Uitgangspunt van Gemeentebelangen is om de lokale aanpak te stimuleren en het te laten aansluiten op de behoefte van ondernemers.


5.6 HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN
Door veel bedrijven worden arbeidsmigranten voor kortere en langere periodes ingehuurd. Korte periodes voor opvang van arbeidspieken maar ook voor langdurige periodes door bijvoorbeeld een gebrek aan kwalitatief goed opgeleid personeel. Goed kunnen wonen is een voorwaarde om de Burense bedrijven aantrekkelijk te houden voor deze werknemers. Gemeentebelangen wil dat voldoende huisvesting van voldoende kwaliteit voor arbeidsmigranten wordt gerealiseerd.


5.7 AGRARISCHE SECTOR
De agrarische sector is belangrijk en kenmerkend voor onze gemeente. Agrariërs zijn dagelijks met passie bezig met het produceren van ons hoogwaardige voedsel. Daarbij hebben de boeren een zorgfunctie voor de omgeving. Gemeentebelangen is trots op onze agrarische familiebedrijven die zorgen voor en passen op ons buitengebied en wil hen helpen om efficiënter, duurzamer en met minder gewasbeschermingsmiddelen te telen.6. WIJ ZIJN OVER DE WEG, MET OPENBAAR VERVOER, MAAR OOK DIGITAAL GOED BEREIKBAAR
Als Gemeentebelangen willen we de komende jaren inzetten op veilige routes voor onze kinderen naar scholen en voorzieningen. Daarnaast willen we de snelheid in de kernen verlagen. Dit geldt zowel voor de woonwijken als de doorgaande routes. Tenslotte willen we onderzoeken of het mogelijk is om sluipverkeer over lokale wegen te ontmoedigen. Dit mag niet ten koste gaan van de mobiliteit in het buitengebied, of drukte in andere gebieden. Verkeersmaatregelen in de kernen willen we lokaal gaan oppakken met inwoners.


SPEERPUNTEN BEREIKBAARHEID


6.1 VEILIGE FIETSROUTES
Gemeentebelangen wil veilige en snelle verbindingsroutes voor fietsers en scholieren, het aanpakken en voorkomen van gevaarlijke verkeerssituaties en binnen de bebouwde kom terug naar 30km. We willen dat er meer aandacht komt voor de verkeersonveiligheid, o.a. de overlast door motoren op de dijken en blijven sterke druk uitoefenen op het werken aan oplossingen van de verkeersproblemen in de kernen. 


6.2 IS ALLES TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
Gemeentebelangen wil extra aandacht voor de inwoners met een beperking. Ook zij krijgen een goede toegang tot de openbare ruimte en voorzieningen. Bij de inrichting hiervan moet de gemeente hier nadrukkelijk aandacht aan besteden.


6.3 GOED OPENBAAR VERVOER
De Provincie is verantwoordelijk voor de inrichting en aanbesteding van het openbaar vervoer. Als Gemeentebelangen zetten wij ons in en zullen de diverse overheden benaderen, voor goed Openbaar Vervoer in alle kernen waarbij prioriteit wordt gegeven aan scholieren, ouderen en inwoners met een beperking, goede verbinding, mogelijk vervoer op afroep en gratis openbaar vervoer.


6.4 VERDER MET DE BUURTBUS EN ‘DORPSAUTO’
Gemeentebelangen vindt dat de gemeente Buren zelf initiatieven moet nemen om school, werk, sport, cultuur en winkelen bereikbaar te houden met betaalbaar vervoer. Het ‘lokale’ openbaar vervoer moet de komende periode duidelijk verbeterd worden met het inzetten van buurtbussen (eventueel op afroep). Daarnaast blijft de inzet van de ‘dorpsauto’ mogelijk.


6.5 AANLEG SNEL INTERNET IN DE HELE GEMEENTE
De noodzaak van snel internet is in de huidige tijd niet meer weg te denken. Snel internet is van groot is belang om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in onze gemeente te ondersteunen en te waarborgen. De stap om het buitengebied aan te sluiten is een grote stap in de goede richting, maar we zijn er dan nog niet. De gemeente moet er naar blijven streven dat er snel internet beschikbaar komt voor onze hele gemeente.


6.6 VERSOBERING ONDERHOUDSNIVEAU BUITENGEBIED
Gemeentebelangen hecht belang aan een goed functionerend wegennet en de instandhouding hiervan. Gemeentebelangen doelt hierbij niet alleen op de wegen, maar ook op de kwaliteit van trottoirs, voetgangerspaden en bermen. Op het gebied van wegbeheer streeft Gemeentebelangen naar een gezonde balans in kwaliteit en kosten met de focus op functionaliteit, duurzaamheid (heel) en veiligheid. De gemeente kent veel wegen in het buitengebied die zeer beperkt worden gebruikt. Voor deze licht belaste wegen kiest Gemeentebelangen voor een sober onderhoudsniveau, dat wat ons betreft door lokale ondernemers wordt uitgevoerd.7. DE KRACHT VAN DUURZAAM VERANDEREN
Een goede balans vinden tussen mens, milieu en economie is een uitdagende opdracht voor ons allemaal. Hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet, bepalen we vandaag. Wat we nu doen, heeft gevolgen voor later. Gemeentebelangen is van mening dat we zuinig met onze leefomgeving moeten omgaan, zodat de inwoners van de toekomst ook in een mooie en leefbare gemeente wonen. Daarom zijn wij voorstander van maatregelen die hieraan een bijdrage leveren en willen wij naar een duurzame samenleving. Door de energietransitie zo dicht mogelijk bij de inwoners plaats te laten vinden (en met draagvlak onder onze inwoners) hebben we minder behoefte aan grootschalige energievoorzieningen via windmolens en zonnevelden. Inzetten op isolatie en zonnepanelen op daken komt onze leefomgeving ten goede en is daardoor minder belastend voor de natuur.


SPEERPUNTEN DUURZAAM VERANDEREN


7.1 HAALBAAR EN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN
Het halen van de klimaatdoelstellingen kan niet enkel en alleen worden betaald door de inwoners. Gemeentebelangen verwacht van de Rijksoverheid subsidieregelingen voor het aardgasvrij maken van woningen: haalbaar en betaalbaar voor iedereen. Gemeentebelangen zal steeds dit geluid verkondigen en blijft inzetten op energiebesparende maatregelen zoals isoleren en het plaatsen van dubbelglas. Het plaatsen van zonnepanelen is onveranderd belangrijk.


7.2 WINDMOLENS NEE – ZONNEPANELEN JA
Specifiek voor onze gemeente zijn we van mening dat we met de huidige windmolens in de gemeente Buren, in ruime mate hebben bijgedragen aan windenergie. Er zijn voldoende alternatieven voor windenergie. Gemeentebelangen richt zijn pijlen op isolatie, zonne-energie, waterkracht of
andere technieken.


7.3 AFVAL
Een belangrijke factor voor duurzaamheid is de wijze waarop we omgaan met ons afval. Gemeentebelangen ondersteunt het principe “de vervuiler betaalt”, blijft het huidige systeem “omgekeerd inzamelen” kritisch volgen en wil dat andere mogelijkheden zoals “nascheiding” wordt onderzocht op haalbaarheid. Verder ziet Gemeentebelangen kansen voor een grote efficiëncyslag en wil naar een meer bedrijfsmatiger opzet van de huidige organisatie en structuur van de AVRI, kosten en kwaliteit/dienstverlening moeten hierin leidend zijn.


7.4 ZWERFAFVAL
Wekelijks ruimen tientallen vrijwilligers zwerfvuil op. Gemeentebelangen wil hen blijven stimuleren en faciliteren en roemt hen om het werk wat zij belangeloos verrichten.


7.5 EEN SCHOON MILIEU
De gemeente Buren is een schone gemeente en dat willen we graag zo houden. De CO2-uitstoot van de industrie en landbouw is beperkt. In veel oppervlaktewater zien we een toenemende biodiversiteit. Gemeentebelangen streeft naar verdere verbetering van het milieu.


7.6 BEDRIJVEN STIMULEREN OM KLEINSCHALIGE DUURZAME ENERGIE OP TE WEKKEN
Gemeentebelangen wil het bedrijfsleven (inclusief de agrarische sector) stimuleren om zo goed als energieneutraal zijn en tevens als energíeproducent op te treden door overschot aan opgewekte energie door zon terug te leveren aan het net.


7.7 LOKALE OPSLAG

De afgelopen jaren krijgen steeds meer inwoners en ondernemers bij de aanleg van zonnepanelen De afgelopen jaren krijgen steeds meer inwoners en ondernemers bij de aanleg van zonnepanelen er mee te maken dat de netbeheerder geen mogelijkheid ziet om nog meer stroom over het net te kunnen transporteren. Dat betekent meestal een streep door het plan om in zonnestroom te investeren. Gemeentebelangen wil dat, zolang het elektriciteitsnet niet toereikend is, inwoners worden gestimuleerd en gesubsidieerd in lokale opslag (accu’s) zodat opgewekte energie voor eigen gebruik kan worden toegepast. bruik kan worden toegepast.8. ONZE NATUUR, BUITENGEBIED EN OPENBAAR GROEN ZIJN MOOI EN INSPIREREND
Onze gemeente heeft een prachtig buitengebied, waar natuur en landbouw van oudsher het landschap hebben bepaald en waar een groot deel van het buitengebied door agrariërs, fruittelers en laanboomtelers wordt beheerd. We zien dat het karakter van het buitengebied verandert en ook andere activiteiten in het kader van recreatie en toerisme steeds vaker in het landschap worden ingepast. Gemeentebelangen wil een goede balans in het buitengebied tussen natuur, landbouw, water, landschap, recreatie en toerisme.


SPEERPUNTEN GROENE LEEFOMGEVING


8.1 SAMENSPEL EN SAMENGAAN BELANGEN LANDBOUW, ONDERNEMEN, RECREATIE EN TOERISME
Naast de aandacht voor de natuurgebieden wordt het belang van het behoud van agrarische, gezonde bedrijven niet geschaad. Het natuur- en landschapsbeheer is onderdeel van de bedrijfsvoering van (landbouw)bedrijven. Er zijn nu eenmaal verschillende belangen tussen ‘boeren, burgers
en buitenlui’. Gemeentebelangen wil dat gesprekken worden gestimuleerd tussen de belanghebbenden om tot een optimaal beheer van het buitengebied te komen waar wonen, ondernemen, landbouw, natuur, recreatie en toerisme op een verantwoorde wijze samengaan.


8.2 FACILITEREN NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN HET BUITENGEBIED
De gemeente faciliteert de ontwikkeling van alternatieve bedrijvigheid in het buitengebied zoals een boerderijwinkel, zorgboerderij, kinderopvang en boerencamping. Belangrijk is hierbij wel dat unieke landschapselementen behouden blijven. Gemeentebelangen wil een goede balans in het buitengebied tussen natuur, landbouw, water, landschap, recreatie en toerisme. Op deze manier kunnen inwoners en bezoekers van onze gemeente nu, maar ook in de toekomst, van ons mooie gebied genieten. En agrariërs blijvend een gezond toekomstbestendig bedrijf kunnen blijven runnen.


8.3 GROEN MET EEN VLEUGJE “KLEUR LOKAAL”
De gemeente Buren heeft het groen onderhoud uitbesteed aan de AVRI. Het is een streven van Gemeentebelangen om inwoners van kernen en wijken een gedeelte van het onderhoud (tegen een vergoeding) over te laten nemen. Door zelfbeheer kunnen inwoners zelf bepalen hoe een stuk groen er bij ligt. Inwoners hebben dan directe invloed op de inrichting van het groen in hun woonomgeving.


8.4 INTENSIEVE VEEHOUDERIJ
Gemeentebelangen hanteert als uitgangspunt dat de sector met respect voor dier, milieu en mens moet kunnen produceren, een 2e Knorhof willen we echt niet meer. De gemeente moet hiermee rekening houden bij de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid. Daarnaast neemt de landelijke overheid maatregelen om de veehouderij diervriendelijker en duurzamer te maken


8.5 DIERENWELZIJN
Naast aandacht voor mens en milieu wil Gemeentebelangen ook zorg voor het welzijn van onze land- en waterbeestjes en dieren door een goede timing van maai- en baggerwerkzaamheden en ondersteuning van wildopvang, dierenambulance en -asiel.


8.6 BOMEN VOOR IEDERE KERN EN BUURTSCHAP
Gemeentebelangen wil nieuwe bomen planten in iedere kern en buurtschap van de gemeente, Zo dragen we bij aan schonere lucht, groenere kernen en verkoeling van de buitenruimte. Bij vernieuwing in de openbare ruimte is meer ruimte voor groen de norm.9. VEILIG ZIJN EN VEILIG VOELEN IN JE EIGEN WOONOMGEVING
Het (on)veilig voelen hangt af van veel factoren. Ervaart iemand overlast door bijvoorbeeld jongeren, drugsgebruikers of luidruchtige buren? Is er criminele overlast door bv. woninginbraken? Is de woonomgeving van onze inwoners op orde, door goede verlichting of woont iemand in een slecht onderhouden buurt? Is er veel verkeershufterig gedrag? Daarnaast spelen de (sociale)media een belangrijke rol en hebben een belangrijke positieve of negatieve invloed op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Voor een veilige gemeente Buren is de inzet en samenwerking nodig van onze inwoners, maatschappelijke organisaties, politie en overige handhavers en gemeente.


SPEERPUNTEN VEILIGHEID


9.1 INWONERS EN ONDERNEMERS MOETEN ZICH VEILIG VOELEN
Inwoners en ondernemers moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Gemeentebelangen vindt dat de wijkagenten terug de kern in moeten, dat budget moet worden vrijgemaakt voor eigen BOA’s zodat handhaving daar waar nodig wordt ingezet.


9.2 REGELS ZIJN ER OM NA TE LEVEN
Gemeentebelangen wil maatregelen die zijn gericht op het intensiveren van de handhaving. Door de inzet van extra toezichthouders vanuit de gemeente en de samenwerking met andere instanties wordt er adequaat gereageerd op meldingen vanuit de samenleving. De gemeente moet daarnaast een veel grotere stem hebben in het bepalen van de lokale inzet van de politie.


9.3 VOORKOMEN VAN SOCIALE PROBLEMEN EN BUURTOVERLAST
Om overlast in de buurt te voorkomen is het noodzakelijk dat handhavers, onderwijs, gemeente en zorgpartijen nauw samenwerken. Vaak escaleren situaties omdat er aan het eigenlijke probleem, een zorg- of ondersteuningsvraag onvoldoende aandacht wordt gegeven of omdat er niet tijdig wordt ingegrepen. Daarom willen wij dat samenwerkingsafspraken actueel zijn en waar nodig worden aangepast. Waar mogelijk investeert en ondersteunt de gemeente initiatieven die de veiligheid bevorderen en overlast verminderen.


9.4 OPLOSSEN ONVEILIGE FYSIEKE SITUATIES
Een losliggende stoeptegel, een onveilige kruising, schade en onderhoud aan (zand)wegen, slechte verlichting zijn allemaal zaken die we, om ongelukken te voorkomen, op tijd moeten aanpakken. Het begint met het signaleren en melden van een probleem, want pas dan kun je er ook iets aan doen. Gemeentebelangen wil dat onveilige situaties direct moeten worden aan gepakt. Inwoners moeten onveilige situaties telefonisch of via het digitaal meldpunt aan de gemeente kunnen melden, waarna de gemeente de taak heeft om deze ook op te pakken.


9.5 MOBIEL CAMERATOEZICHT TOESTAAN
Gemeentebelangen wil de inzet van cameratoezicht op openbare plaatsen toestaan en inzetten indien blijkt dat minder vergaande maatregelen niet voldoende gebleken zijn om de openbare orde te handhaven.


9.6 SIGNALERINGSGROEPEN
Gemeentebelangen wil dat signaleringsgroepen, buurtpreventieteams en het gebruik van buurtapps blijvend stimuleren en ondersteunen omdat het bijdraagt aan een prettige en veilige leefomgeving.10. OVER ONZE GRENZEN HEEN KIJKEN
Over onze eigen gemeentegrens heen kijken is erg belangrijk, we wonen immers niet op een eiland! Dit zien we ook aan onze inwoners die dagelijks buiten onze gemeentegrens werken, onderwijs volgen, boodschappen doen, sporten of culturele evenementen bezoeken. Voor alle duidelijkheid: samenwerking is voor Gemeentebelangen geen eerste stap naar een nieuwe gemeentelijke herindeling maar hoort bij de basishouding van iedere gemeente.


SPEERPUNTEN OVER GRENZEN HEENKIJKEN


10.1 HERINDELEN NEE, SAMENWERKEN JA
Gemeentebelangen Buren wil een bestuurskrachtige gemeente zijn, die dat ook uitstraalt en dit wordt niet gegarandeerd bij een herindeling. Er is geen enkele garantie dat de bestuurskracht anders of beter wordt bij grotere gemeenten. Bovendien leidt herindeling alleen maar letterlijk en figuurlijk tot meer afstand tussen inwoners en gemeente.


10.2 SAMENWERKING MOET AANTOONBARE MEERWAARDE HEBBEN
Samenwerking bij de uitvoering van taken moet in ieder geval worden onderzocht als de kosten, de te leveren kwaliteit in het geding komt of de gemeente bij de uitvoering van een taak kwetsbaar is. Bij het uiteindelijke besluit tot samenwerking staat het belang van de inwoners nadrukkelijk voorop.


10.3 GRIP OP UITVOERING
In de praktijk ontvangt Gemeentebelangen van onze inwoners veel klachten over het dienstverleningsniveau van uitvoeringsorganisaties zoals de ODR en de AVRI. Gemeentebelangen wil meer grip hebben op deze organisaties. Een goede communicatie van deze organisaties met de inwoners is voor Gemeentebelangen een nadrukkelijk aandachtspunt.


10.4 HEROVERWEGEN UITBESTEDING OPENBAAR GROEN AAN AVRI
Er komen veel klachten van inwoners over onderhoudsniveau van het openbaar groen. Gemeentebelangen wil de komende periode de uitbesteding van het openbaar groen aan de Avri evalueren en onderzoek doen naar het terughalen van deze taken. Gemeentebelangen ziet bij het openbaar groen meer een rol voor de lokale bedrijven en de inwoners (uitdagingsrecht). Gemeentebelangen wil ook het toezicht en de uitvoering op het onderhoud van onze buitenruimten zoals wegen, onderhoud bruggen ed. evalueren en heroverwegen.


10.5 DIENSTVERLENING
Gemeentebelangen vindt dat inwoners zich niet moeten aanpassen aan het systeem van de gemeente, maar de gemeente moet aansluiten bij de leefwereld van de mensen, in welke vorm dan ook! Hetzij digitaal, hetzij aan het loket of per telefoon. Dit betekent de invoering van een zaakvolgsysteem. Als bestellingen bij online winkels op alle momenten te volgen zijn, dan moet dat zeker voor de dienstverlening van de gemeente gelden. Naast digitale dienstverlening zal er altijd een fysiek loket nodig zijn. Gemeentebelangen vindt bovendien dat de gemeente moet inzetten op dienstverlening naar de inwoners toe voor de mensen die minder mobiel zijn.


10.6 BESTUURSKRACHT
Gemeentebelangen wil naar een nieuwe, meer open vorm voor bestuur die gebaseerd is op participatie en samenwerking. Wij willen geen langdurige raadsvergaderingen meer, een betere voorbereiding betekent sneller vergaderen en besluiten. Onze kwetsbaarheid als kleine gemeente, kosten of kwaliteit nodigen ook uit tot samenwerking.11. KERNGERICHT WERKEN
Elke kern in onze gemeente is uniek. Gemeentebelangen Buren wil dat de inwoners meer zeggenschap krijgen over het inrichten van hun eigen leefomgeving. Wij willen dat inwoners vast onderdeel uitmaken van de plan- en besluitvorming en zelf kunnen beslissen waarin ze willen investeren. Zij gaan immers zelf over hun voorzieningen en hun prioriteiten. De gemeente blijft daarbij verantwoordelijk voor de taken die ze wettelijk moet uitvoeren. Als stap één willen we dat in elke kern kernregisseurs komen die regelmatig in de kern aanwezig zijn. Naast de kernregisseur gaan we hiervoor ook inzetten op digitalisering. Meer informatie en diensten via de computer. Via uw telefoon, computer kunt u eenvoudig de gemeente en alles wat hier mee samenhangt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de signaleringsgroepen of kernraden. Wij vinden dat ook de raadsleden meer met u als inwoner in contact moet zijn. Daarom zijn we er een voorstander van dat bijvoorbeeld voorbesprekingen van de Gemeenteraad in de kernen, waar het over gaat, plaats te laten vinden. Dit is afhankelijk van de lokale onderwerpen. Naast de ambtenaar moet ook het gemeentebestuur en de politiek zichtbaar zijn in de kernen.


SPEERPUNTEN KERNGERICHT WERKEN


11.1 MAATWERK PER KERN
Gemeentebelangen Buren vindt dat iedere kern uniek is en dat kernen van elkaar mogen verschillen. Door de gemeente moet zoveel mogelijk maatwerk per kern worden geleverd. Zo vinden wij dat wat betreft voorzieningen en accommodaties per kern gekeken moet worden naar de behoefte en draagvlak.


11.2 KERNREGISSEUR
Gemeentebelangen Buren wil het contact tussen inwoners en gemeente graag verbeteren door elke kern zijn vast aanspreekpunt, eigen kernregisseurs te laten hebben die regelmatig in de kern aanwezig is. Spreekuur in de kernen met de kernwethouder.


11.3 OP LOCATIE IN DE KERN
Gemeentebelangen wil dat ambtenaren naar kantoorlocaties in de kernen gaan, of thuis werken. Op die manier hebben we geen te duur en te groot gemeentehuis nodig. Het huidige gemeentehuis kan daardoor worden verdeeld in een deel wat wordt gebruikt voor woningen en deel wat dienst blijft doen als gemeentehuis.


11.4 INWONERS DIENEN “GEHOORD, GEZIEN EN ERKEND” TE WORDEN
Gemeentebelangen wil samen met inwoners werken aan de leefbaarheid in de vijftien verschillende kernen van de gemeente Buren. Dit willen we doen door maatwerk te leveren naar de kernen: niet iedere kern is hetzelfde. We streven ernaar om zoveel mogelijk samen met inwoners keuzes te maken. We willen dat inwoners “gezien, gehoord en erkend” worden.


11.5 INWONERSLOKET
Gemeentebelangen Buren gaat een loket instellen waar inwoners met vragen en kwesties die in de Burense gemeenschap spelen terecht kunnen. Het inwonersloket lost een probleem niet voor de inwoners op maar helpt wel in het vinden van antwoorden of een goede gesprekspartner. En daar blijft het niet bij. Wij gaan alle meldingen registreren, dit geeft belangrijke informatie bij het eventueel bespreekbaar maken van zaken die niet opgelost worden of die breed ervaren worden.12. ONZE PORTEMONNEE
Bij de gemeente werkt het niet anders dan het huishoudboekje bij ons thuis. Geld dat je hebt kun je maar één keer uitgeven en geld dat je niet hebt kun je niet uitgeven. Dit betekent dat wensen en ambities moeten passen binnen onze financiële mogelijkheden die we hebben en we zorgvuldige keuzes moeten maken waar we ons gemeenschapsgeld aan uitgeven. Veel van wat we willen bereiken hangt af van de financiële positie van onze gemeente. Gemeentebelangen denkt dat in de afgelopen periode de wal het schip gekeerd heeft. De gemeente Buren kan zich nu ook in financieel opzicht weer op de toekomst richten. We zien een zonnige toekomst, onder voorbehoud van de opstelling van de rijksoverheid.


SPEERPUNTEN HUISHOUDBOEKJE


12.1 WONEN IN DE GEMEENTE BUREN BLIJFT BETAALBAAR!
Gemeentebelangen is tegen een ongelimiteerde belastingverhoging. Dit bespaart onze inwoners onaangename en onverwachte kosten en geeft zekerheid over de maximale woonlasten. Hondenbelasting is niet meer van deze tijd en moet worden afgeschaft. We kiezen voor een strikt noodzakelijke trendmatige verhoging van de OZB en Gemeentebelangen is van mening dat nog meer moet worden ingezet op efficiënter inzamelen van afval en het beheer van riolering.


12.2 KOSTENDEKKENDE LEGES
Gemeentebelangen Buren wil dat ook voor de leges geldt dat deze kostendekkend zijn en niet hoger mogen zijn dan de kosten die de gemeente voor een product (bv een bouwvergunning) maakt. Wij willen dat de gemeente de door te berekenen kosten zoveel mogelijk beperkt. Kostenbesparing moet een uitdaging zijn!


12.3 FINANCIËLE DISCIPLINE
We blijven een toekomstige koers varen die moet leiden tot een gezonde financieel beleid en gezonde gemeentefinanciën. Onze belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn:


• de begroting is elk jaar en ook meerjarig structureel sluitend;
• overschotten gaan terug naar de algemene reserve;
• de reservepositie van de gemeente moet voldoende zijn om indien nodig de grootste risico’s te kunnen afdekken;
• de totale schuldenlast van de gemeente moet geleidelijk dalen;
• nieuw beleid is mogelijk als dit past binnen de bestedingsruimte, anders oud beleid schrappen of heroverwegen;
• gemeenschappelijke Regelingen moeten geen reserves aanhouden.


Maak gebruik van je stem! Want de gemeente is veel te belangrijk om je er níet mee te bemoeien!”KERNPROGRAMMA'S VOLGEN BINNENKORT!ASCH - BEUSICHEM - BUREN - ECK EN WIEL - ERICHEM - INGEN - KERK AVEZAATH - LIENDEN - LINGEMEER - MAURIK - OMMEREN - RAVENSWAAIJ - RIJSWIJK - ZOELEN - ZOELMOND


INWONERS ASCH


Kernprogramma Asch, via de onderstaande link, kunt u ons programma Asch lezen.


PROGRAMMA ASCH

Asch (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS BEUSICHEM


Kernprogramma Beusichem, via de onderstaande link, kunt u ons programma Beusichem lezen.


PROGRAMMA BEUSICHEM

Beusichem (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS BUREN


Kernprogramma Buren, via de onderstaande link, kunt u ons programma Buren lezen.


PROGRAMMA BUREN

Buren (kern gemeente Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS ECK EN WIEL


Kernprogramma Eck en Wiel, via de onderstaande link, kunt u ons programma Eck en Wiel lezen.


PROGRAMMA ECK EN WIEL

Eck en Wiel (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS ERICHEM


Kernprogramma Erichem, via de onderstaande link, kunt u ons programma Erichem lezen.


PROGRAMMA ERICHEM

Erichem (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS INGEN


Kernprogramma Ingen, via de onderstaande link, kunt u ons programma Ingen lezen.


PROGRAMMA INGEN

Ingen (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS KERK-AVEZAATH


Kernprogramma Kerk-Avezaath, via de onderstaande link, kunt u ons programma Kerk-Avezaath lezen.


PROGRAMMA KERK-AVEZAATH

Kerk-Avezaath (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS LIENDEN


Kernprogramma Lienden, via de onderstaande link, kunt u ons programma Lienden lezen.


PROGRAMMA LIENDEN

Lienden (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS LINGEMEER


Kernprogramma Lingemeer, via de onderstaande link, kunt u ons programma Lingemeer lezen.


PROGRAMMA LINGEMEER

Lingemeer (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS MAURIK


Kernprogramma Maurik, via de onderstaande link, kunt u ons programma Maurik lezen.


PROGRAMMA MAURIK

Maurik (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS OMMEREN


Kernprogramma Ommeren, via de onderstaande link, kunt u ons programma Ommeren lezen.


PROGRAMMA OMMEREN

Ommeren (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS RAVENSWAAIJ


Kernprogramma Ravenswaaij, via de onderstaande link, kunt u ons programma Ravenswaaij lezen.


PROGRAMMA RAVENSWAAIJ

Ravenswaaij (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS RIJSWIJK


Kernprogramma Rijswijk, via de onderstaande link, kunt u ons programma Rijswijk lezen.


PROGRAMMA RIJSWIJK

Rijswijk (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS ZOELEN


Kernprogramma Zoelen, via de onderstaande link, kunt u ons programma Zoelen lezen.


PROGRAMMA ZOELEN

Zoelen (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

INWONERS ZOELMOND


Kernprogramma Zelmond, via de onderstaande link, kunt u ons programma Zoelmond lezen.


PROGRAMMA ZOELMOND

Zoelmond (kern Buren) Gemeentebelangen Buren

Te nemen stappen (draaiboek) tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Buren op woensdag 16 maart 2022


STAP   1  Inhoud tekst flyer bedenken * afgerond

STAP   2  Vragen per kern samenstellen (inlegvel voor in de flyer) * afgerond

STAP   3  Overleg met de achterban (planning + verdelen van taken) * afgerond

STAP   4  Laten drukken van de flyers en de inlegvellen (deze keer is het drukwerk verzorgt door Spijker & Co te Buren) * afgerond

STAP   5  GB dozen organiseren en rondbrengen * afgerond

STAP   6  Huis aan huis flyeren (en inwoners ontmoeten) * afgerond

STAP   7  Vragenlijsten per kern verzamelen en samenvatten * afgerond

STAP   8  Per kern de uitkomsten bespreken * afgerond

STAP   9  Om de tafel met organisaties en verenigingen * loopt

STAP 10  Overleg met de achterban * afgerond

STAP 11  Verkiezingsslogan vaststellen * afgerond

STAP 12  Verkiezingsprogramma per kern schrijven

STAP 13  Speerpunten schrijven * afgerond

STAP 14  Verkiezingsprogramma schrijven * afgerond

STAP 15  Presentatie partijvoorzitter en kandidatenlijst * afgerond

STAP 16  Presentatie verkiezingsprogramma per kern

STAP 17  Presentatie verkiezingsprogramma en speerpunten * afgerond

STAP 18  Huis aan huis flyeren (en inwoners ontmoeten)

STAP 19  Debatten voeren


Verkiezingsdagen maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart 2022

* Woensdagochtend stem uitbrengen

* Woensdagmiddag duimen draaien

* Woensdagavond samen eten en toosten op een goede afloop

* Woensdagavond de verkiezingen volgen in het gemeentehuis

* Woensdagavond laat, hopelijk feest vieren!

* Maar wwarschijnlijk wachten tot de definitieve uitslag op 21 maart


HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN


ONZE SPEERPUNTEN


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEMEENTE BUREN


WOENSDAG 16 MAART 2022


Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren - gemeenteraadsverkiezingen 2022

De Gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Buren vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. En net als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben we weer met hulp van onze leden en inwoners een mooi verkiezingsprogramma gemaakt. 


>>> LEES MEER


Speerpunten

gemeenteraadsverkiezingen 2022


Programma per kern

gemeenteraadsverkiezingen 2022

De Gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Buren vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. En net als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben we weer met hulp van onze leden en inwoners een programma per kern geschreven. 


Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Asch >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Beusichem >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Buren >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Buurmalsen >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Eck en Wiel >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Erichem >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Ingen >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Kapel-Avezaath >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Kerk-Avezaath >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Lienden >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Lingemeer >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Maurik >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Ommeren >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Ravenswaaij >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Rijswijk >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Zoelen >>> Lees meer

Kernprogramma gemeenteraadsverkiezingen kern Zoelmond >>> Lees meer

De Gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Buren vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. En net als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben we weer met hulp van onze leden en inwoners een lijst met speerpunten gemaakt. 


>>> LEES MEER


Politieke partijen

gemeenteraadsverkiezingen 2022

Welke politieke partijen doen er in de gemeente Buren mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.


VVD-Buren?

PCG BUREN?

PvdA Buren ?

PvdD Buren

CDA Buren?

D66 Buren?

GroenLinks Buren?

andere partijen?


Foto De Gelderlander. Sander van Alfen (links) weet al vroeg op de avond dat het goed zit met zijn partij. Hij viert het met Jan van Rijswijk. © William Hoogteyling

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved