enquête windmolens (afgerond)

UITSLAG ENQUÊTE RES (november 2020)

112x voor A: Moet de gemeente de focus leggen op energiebesparing door middel van isolatie?.

  66x voor B: Moet de gemeente inzetten op zonnepanelen langs het Amsterdam Rijnkanaal?

141x voor C: Moet de gemeente inzetten op zonnepanelen op daken van loodsen, schuren van bedrijven?

  53x voor D: Moet de gemeente inzetten op zonnepanelen langs de A15?

  71x voor E: Moet de gemeente inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt?

  95x voor F: Moet de gemeente inzetten op het benutten van waterkracht langs kribben (strekdammen)?

  53x voor G: Moet de gemeente inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water?

111x voor H: Moet de gemeente de regeltjes rondom Paarse krokodillen aanpakken?

  44x voor  I: Anders, namelijk ..........................................................


Aantal voorbeelden van opmerkingen:


* Meer richten op kernenergie en waterkracht

* Extra subsidie vanuit de gemeente, dan bevordert (antwoord c) dat misschien ook het verwijderen van veelal lelijke asbestdaken

* Als alle andere maatregen niet voldoende opleveren vind ik windmolens bijv. Langs de A15 en tegen industrieterrein Medel aan wel acceptabel.

* Met behulp van kleinschalige waterkracht centrales langs de Lek (elke strekdam 1?) moet het mogelijk zijn tegen relatief lage kosten veel elektriciteit op te wekken die niet weer afhankelijk is. Het niet verbruiken van energie moet op 1 staan: wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Isolatie programma's zouden dus het belangrijkst moeten zijn. (en dan subsidie zonder regeltjes, uitzonderingen en gedwongen winkelneringen)

* We hebben hier veel water en dat moet je benutten!

* Meer windmolens!

* Zonnepanelen op weilanden, ruimte voor kippen of schapen eronder.

* Kerncentrale Dodewaard weer opstarten.

* 10 Mega windmolens langs de A15 of provinciale weg richting Culemborg.

* Windmolens, perfect plan!

* Zonnepanelen op schuren en loodsen vind ik het minst onaantrekkelijk qua aangezicht.

* Ik kan niet overzien of dit voldoende oplevert om de doelstellingen te behalen (+/- 65 hectare aan zonnepanelen nodig).

* Zelf voorzien in opwekking elektriciteit en warmte

* Overheid faciliteert de financiering.

* Alles behalve windmolens

* Geen windmolens, goed plan, mits de beslissing altijd wordt genomen door mensen met verstand van het desbetreffende onderwerp.

In de maand november willen we de aanpak van RES aan u voorleggen

Wat is de RES?

RES is een afkorting van Regionale Energie Strategie. Naar aanleiding van het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in energie-regio’s. Iedere gemeente, provincie en ook waterschap schrijft op dit moment binnen deze regio’s samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Dit is een document waarin staat hoe we als regio de komende tijd duurzame energie gaan opwekken.

 

Waarom een RES?

Uit het klimaatakkoord zijn een aantal duurzame maatregelen gekomen. Dit betekent dat we in Nederland in 2030 onze CO2-uitstoot met minstens 49% moeten verlagen ten opzichte van het jaar 1990. Met de RES kijken we hoe we lokaal kunnen werken aan meer duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.


Problematiek rondom RES

Aan de basis van de problematiek ligt het Klimaatakkoord. Dit Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs 2015. Op basis van dit Klimaatakkoord is de RES ontstaan. De RES is een document waarin voor de energieregio Rivierenland beschreven staat hoe en waar duurzame energie opgewekt wordt. Het betreft hier elektriciteit uit zon en wind (sinds kort ook waterkracht, dit hebben wij als fractie al jaren geroepen, maar pas nu is het opgepakt).


Aan de uitvoering van het RES in onze gemeente heeft Gemeentebelangen Buren nog een aantal criteria toegevoegd, namelijk:


  1. Geen windmolens

  2. Invoering van onderaf

  3. Geleidelijk invoeren

  4. We zijn geen energiecentrale voor andere gemeenten (randstad)

  5. We zitten niet te wachten op bedrijven die veel energie vragen (bijv. Google)

  6. Draagvlak onder onze inwoners

  7. We hoeven niet het braafste jongetje uit de klas te zijn

  8. Geen biomassacentrale

  9. Regelgeving vereenvoudigen (de Paarse krokodillen)

10. Geen zonnepanelen op agrarische grond, teeltgrond en zeker geen zonnepaneelvelden op onze prachtige komgronden.

Wat vindt Gemeentebelangen Buren:


Wij willen bijdragen aan een aantrekkelijke, leefbare wereld. Nu en ook voor toekomstige generaties. We zijn nu volop aan de slag met duurzaamheid en klimaat. Dit willen we o.a. doen door schone energie op te wekken en het besparen van energie te stimuleren. 


Gemeentebelangen wil het landelijke en karakteristieke karakter van onze gemeente graag behouden. Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Wij vinden dat de gemeente hierin een stimulerende rol heeft. Dit beleid moet resulteren in verlaging van de uitstoot van CO² en methaan. Gemeentebelangen Buren heeft een positieve grondhouding ten aanzien van initiatieven op het gebied van groene energie. We denken hierbij voorbeeld aan waterkracht, zonne-energie, aardwarmte en energieopslag. We vinden wel dat hier een goede balans moet zijn met eventuele overlast die dergelijke energieopwekking op kan leveren. Daarom staan wij zeer kritisch tegenover grootschalige opwekking van windenergie.Waarom geen windmolens


1. Horizonvervuiling (vanuit diverse kernen zijn momenteel 28 windmolens te zien en dat aantal gaat nog flink groeien). 

2. Gezondheidsklachten (door geluid en slagschaduw).

3. Slachtpartij onder de vogels (vooral trekvogels, maar ook met regelmaat ooievaars, ganzen en buizerds).

4. Trillingen in de bodem (momenteel lopen er verschillende onderzoeken naar de invloed van trillingen op mens en dier).


Wat dan wel?


1. Focus op energiebesparing door middel van isolatie.

2. Zonnepanelen op het talud van het Amsterdams Rijnkanaal (hier is plaats voor +/- 30 hectare aan zonnepanelen).

3. Zonnepanelen langs de A15 (hier is plaats voor +/- 5 hectare aan zonnepanelen en wanneer ProRail actief meedoet nog eens 5 hectare. Daarnaast kan het ingezet worden als een geluidsscherm, aangevuld met beplanting, kijken we vanuit onze kernen ook niet meer zo naar die nietuitziende betonnen bak).

  4. Zonnepanelen op daken (dit gaat niet over de daken van woningen, die tellen in het RES niet mee. Het gaat wel over daken bij ondernemers, fruittelers en agrarische bedrijven, hier is zeker nog plaats voor een 10 tal hectare aan zonnepanelen).

  5. Transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt (Vrij nieuwe techniek, fruit kweken in combinatie met energie opwekken, wellicht een mooi verdienmodel).

  6. Waterkracht langs kribben / strekdammen (veel potentie, voor meer verdieping >>> Lees meer).

  7. Benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water.

  8. Aanpakken van Paarse krokodillen (best wel veel inwoners willen wel duurzaam zijn, maar lopen vast door allerlei regeltjes). 

  9. Zonnepanelen op water +/- 25 hectare (zonder veel invloed op het planten- en dierenleven in en rond het water)


  Kerngericht: Gemeentebelangen zet in op onze inwoners. We denken dat onze inwoners in belangrijke mate in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Door een combinatie van isoleren van woningen, het opwekken van elektriciteit via zonnepanelen en het voorzien in warmte via warmtepompen, PVT panelen of stadsverwarming kunnen we grote stappen zetten. Waar nodig kunnen onze inwoners de handen in elkaar steken via energiecorporaties, van en voor inwoners.


  Gezondheid: Er zijn honderden onderzoeken gedaan naar de gezondheidsrisico’s van windmolens. Windmolens produceren laagfrequent geluid, onhoorbaar voor het menselijk oor. Dit geluid brengt gezondheidsrisico’s met zich mee zoals hartklachten. Daarnaast draagt slagschaduw niet bij aan het welbevinden van onze inwoners. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.


  Financieel: de inwoners van Buren betalen veel energiebelasting. Deze energiebelasting wordt door het rijk aangewend voor de financiering van windmolenparken door gevestigde energieleveranciers. Deze leveren vervolgens de opgewekte energie aan het bedrijfsleven voor een groen imago. Lasten en baten van windmolens zijn niet eerlijk verdeeld waarbij de inwoner de lasten draagt van windmolens in zijn directe omgeving.


  Technologie: Momenteel vinden verschillende ontwikkelingen op het gebied van energieopslag plaats, zoals waterstof, warmtebatterijen, ijzerpoeder maar ook digitale toolboxen om ons energiesysteem te optimaliseren. Door gebruik van betere materialen en betere technieken worde de effectiviteit van windmolens verder verbeterd. Ook bij zonnepanelen vinden talrijke innovaties plaats waardoor de effectiviteit van panelen verder verbeterd wordt. Zaak dus om optimaal gebruik te maken van nieuwe technologie, en vooral om nieuwe technologie in balans uit te rollen.


  Natuur en leefomgeving: windenergie en zonne-energie vragen nadrukkelijk aandacht voor natuur en landschap bij de locatiebepaling. Ons landschap onderscheidt zich door de ongerepte horizon, cultuurhistorische waarde en biedt een prachtige plek voor mensen om rust en ruimte te ervaren. Onze gemeente wordt jaarlijks gebruikt als foeragegebied voor trekvogels. Dit vereist grote zorgvuldigheid bij de plaatsing van grootschalige energie opwekking.
  Sinds jaar en dag heeft Gemeentebelangen Buren zich altijd verzet tegen het plaatsen van windmolens in ons mooie groene en ruimtelijk gebied.

  De enquête van november 2020: Om de doelstellingen van het RES te behalen zijn er op dit moment en waarschijnlijk in de nabije toekomst genoeg technieken om de inzet van windmolens te voorkomen.
  Het mag duidelijk zijn dat Gemeentebelangen vindt dat de rol van inwoners (per kern) groter moet worden!

    A Moet de gemeente de focus leggen op

              energiebesparing door middel van isolatie?

    B Moet de gemeente inzetten op zonnepanelen langs het

              Amsterdam Rijnkanaal?

    C Moet de gemeente inzetten op zonnepanelen op daken

              van loodsen, schuren van bedrijven?

    D Moet de gemeente inzetten op zonnepanelen langs de

              A15?

    E Moet de gemeente inzetten op transparante

              zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de

                                 fruitteelt?

    F Moet de gemeente inzetten op het benutten van

              waterkracht langs kribben (strekdammen)?

    G Moet de gemeente inzetten op het benutten van

               warmteverschillen in de bodem en van het water?

    H Moet de gemeente de regeltjes rondom Paarse

               krokodillen aanpakken?

    I Anders, namelijk ...........................................................

  ALTIJD

  DICHTBIJ


  Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


  Stuur dan een mailtje!

  info@gemeentebelangen-buren.nl

  Nieuwe coalitie gevormd


  De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

  .

  Augustus, 2020

  © Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved