ONZE SPEERPUNTEN

LOKAAL

EN

ONAFHANKELIJK!


De behoeftes en de wensen van de inwoners staan bij ons centraal.

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


  Maatwerk per kern

Wij vinden dat kernen van elkaar mogen verschillen. De gemeente moet zoveel mogelijk maatwerk per kern leveren. Zo vinden wij dat wat betreft voorzieningen en accommodaties per kern gekeken moet
worden naar de behoefte en het draagvlak.

 

Lees Meer


Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen het smeermiddel in onze gemeente. We mogen trots zijn op de
verbondenheid binnen de diverse kernen. Vrijwilligerswerk bevordert de participatie in de maatschappij. De gemeente moet daarom vrijwilligers koesteren, vrijwilligerswerk stimuleren en de vrijwilliger waar mogelijk ondersteunen en faciliteren.


Lees Meer


Economie en werk

Het landelijk karakter van onze gemeente is bepalend voor onze economie en de
werkgelegenheid. Er moet ruimte zijn om te ondernemen, waarbij regels moeten ondersteunen en de ondernemer niet moeten belemmeren. Toerisme is een belangrijke sector in onze gemeente.

 Lees Meer

Binnen de gemeente Buren zijn er veel inwonersinitiatieven en dat inwoners een belangrijke rol spelen binnen de gemeentelijke besluitvorming is gelukkig niets nieuws meer. Wij vinden dat de gemeente nog veel meer open moet staan voor initiatieven vanuit de verschillende
kernen.

 


Lees meer

Gemeentebelangen Buren wil dat de inwoners van de gemeente Buren zich veilig voelen en veilig zijn. Dit vereist dat hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance op niveau moeten blijven. Wij vinden dat er structureel afstemming moet plaatsvinden tussen politie, de gemeenteraad en zeker ook de inwoners van de gemeente Buren.

 

Lees Meer


Voorzieningen


Inwonersparticipatie


Veiligheid

De verkeersveiligheid blijft voor Gemeentebelangen Buren een heel belangrijk aandachtspunt. Onveilige situaties moeten worden aangepakt. Schoolroutes hebben onze speciale aandacht. Voor inwoners moet er een meldpunt komen voor onveilige verkeerssituaties.
Lees Meer

Vergrijzing is een thema dat speelt en de komende jaren nog meer gaat spelen. Dit stelt specifieke eisen aan de voorzieningen binnen de gemeente. Zo moet het mogelijk zijn dat inwoners, indien noodzakelijk, kunnen verhuizen naar een woonruimte die bij hun past, zonder dat dit ten koste gaat van de verbondenheid die ze hebben met de kern waarin ze wonen.


Lees meer

Gemeentebelangen Buren vindt dat jongeren een plek in de samenleving verdienen. We
benaderen de jongeren positief en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Ook jongeren moeten de kans hebben inspraak te leveren. Er moet niet over hen gepraat worden maar vooral ook met hen.
Lees Meer


Openbare ruimte en verkeer


Ouderenbeleid


Jongerenbeleid

Gemeentebelangen ziet kansen om de zorg overzichtelijker, efficiënter en toegankelijker te maken. Uitgangspunt is dat inwoners die het nodig hebben de juiste zorg blijven ontvangen. Preventie aan de voorkant heeft hierbij prioriteit, hiervoor kunnen bv. sport en scholing als middel worden ingezet.Lees Meer

Een goede dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Buren staat voor
Gemeentebelangen Buren centraal. We denken dit effectief te kunnen organiseren door onder andere gebruik te maken van digitale dienstverlening.
Lees meer

Gemeentebelangen Buren wil dat de gemeente Buren een financieel gezonde gemeente blijft. Inkomsten en uitgaven moeten met elkaar in balans zijn. Een meerjarig sluitende begroting is ons uitgangspunt. Eventuele tekorten binnen de begroting willen we niet direct oplossen door
belastingen te verhogen.


Lees Meer


Zorg en Welzijn


Dienstverlening


Financiën

Voorzieningen bepalen voor een groot gedeelte de leefbaarheid van een kern. Maar niet in elke kern is dezelfde vraag naar voorzieningen. Wij vinden dat kernen van elkaar mogen verschillen. Zo vinden wij dat wat betreft voorzieningen en accommodaties per kern gekeken moet worden naar de behoefte en het draagvlak.

 


Lees Meer

Gemeentebelangen wil het landelijke en karakteristieke karakter van onze gemeente graag behouden. Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Wij vinden dat de gemeente hierin een stimulerende rol heeft. Dit beleid moet resulteren in verlaging van de uitstoot van CO² en methaan.


Lees meer

Voor sommige gemeentelijke taken kan het voordelig zijn samenwerking te zoeken met
andere gemeentes. Het uitgangspunt van Gemeentebelangen Buren is dat dit wel een
meerwaarde moet hebben voor onze inwoners.Lees Meer


Woningbouw en ruimtelijke ordening


Duurzaamheid en milieu


Samenwerking

Gemeentebelangen wil zich inzetten om aan onze Burense woningbehoefte te voldoen. Ons uitgangspunt is dat er in elke kern woningbouw mogelijk is en gebouwd kan worden naar behoefte. Particuliere initiatieven nemen we serieus, ook als het alternatieve eigentijdse plannen zijn.


Lees Meer


Bestuur

Gemeentebelangen Buren vindt dat er een concreet coalitieakkoord op hoofdlijnen moet
komen met daar een duidelijke bestuursagenda aan gekoppeld. Op deze manier weten inwoners van Buren wat er wanneer in de planning staat.


Lees Meer

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved