Financiën

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


Financiën

Gemeentebelangen Buren wil dat de gemeente Buren een financieel gezonde gemeente blijft. Inkomsten en uitgaven moeten met elkaar in balans zijn. Een meerjarig sluitende begroting is ons uitgangspunt. Eventuele tekorten binnen de begroting willen we niet direct oplossen door belastingen te verhogen. Wij blijven ons uiterste best doen voor de afschaffing van de hondenbelasting. Wat ons betreft is deze belasting uit de tijd. Bij voorstellen die de gemeenteraad moet nemen moeten fiscale gevolgen zoveel mogelijk in beeld gebracht worden. De afgelopen jaren zijn we te vaak verrast door tegenvallers waarmee geen rekening werd gehouden. Leges moeten transparant en naar rato zijn. Verschillen tussen gemeentes
moeten verklaarbaar zijn.


RESULTAAT

We staan voor een solide financieel beleid. De afgelopen jaren is al veelvuldig gekeken naar het omlaag brengen van de kosten van de gemeente. Hierin zit geen ruimte meer. Om tot een gezonde begroting te komen is het noodzakelijk om ook te kijken naar het verhogen van de inkomsten. Daarom verhogen we de onroerendzaakbelasting (OZB) met 15% in 2020 en daarna met 5% in 2021. Dit geld hebben we nodig om ons te ontwikkelen tot een sterke, zelfstandige gemeente die de belangrijke (strategische) opgaven op kan pakken en om de leefbaarheid in onze gemeente op peil te houden of zelfs te verhogen. We willen belangrijke voorzieningen op peil houden, investeren in een duurzame samenleving en in de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en andere gemeenten. We dekken structurele uitgaven met structurele middelen. Deze investeringen leiden tot verbetering van de kwaliteit en op termijn mogelijk ook tot het voorkomen van kosten en verlagen van kosten.
We willen de regeldruk in de gemeente verminderen. Daarom kijken we welke regels in de ambtelijke organisatie niet nodig zijn en misschien zelfs belemmerend werken. Deregulering kan op termijn geld opleveren.


In hoeverre kostenreductie plaatsvindt is nu nog niet te zeggen, daarom nemen we investeren in een betere werkwijze en deregulering op als post zonder bedrag in het financiële overzicht.


Afspraak Financiën: We zetten in op een solide financieel beleid.


Afspraak Financiën: We verhogen de OZB met 15% in 2020 en daarna met 5% in 2021. We kijken naar oplossingen voor mensen die door een OZB verhoging in de financiële problemen komen.


Afspraak Financiën: De hondenbelasting schaffen we geleidelijk af. Vanaf 2021 laten we de inkomsten dalen met € 20.000,- per jaar.


Afspraak Financiën: We gaan kijken naar mogelijkheden voor verhoging van de andere belastingen, zoals dagrecreatie. We staan open voor veranderingen in ons belastinggebied, bijvoorbeeld door invoering van andere belastingen. Hier moet uiteraard wel iets tegenover staan voor de inwoners van Buren.


Afspraak Financiën: We gaan breed kijken naar de mogelijkheden om de kosten voor leges anders in te richten.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved