Kernprogramma kern Lienden -gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Lienden, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Lienden hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Het landschappelijke karakter van Lienden staat behoorlijk onder druk, enerzijds door bestaande windmolens en toekomstige zonnevelden aan de zuidkant en anderzijds door de uitbreidingen van met name de boomteeltsector en de plastic overkappingen bij de fruitteelt. Is dat prima of moet het anders?

18 %: Prima, heb er geen last van

28 %: Prima, maar moet wel meer landschappelijk worden ingepast

38 %: Prima, maar samen met de inwoners moet er worden bepaald, waar wel en waar niet

16 %: Niet oké

00 %: Ja, namelijk


Opmerkingen:

* Te veel laanboomkwekers

* Steeds meer weilanden verdwijnen

* De Mars was vroeger prachtig, ik kom er niet graag meer

* Boomkwekers hebben overal lak aan


Op o.a. de Hogeweg, Rembrandt van Rijnstraat, Dorpsstraat, Waterstraat en de Burgemeester Houtkoperweg zijn drukke wegen en wordt regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

16 %: 30 km/uur instellen

30 %: Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

23 %: Drempels aanbrengen

15 %: Flitspaal

16 %: Eenrichtingsverkeer instellen

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* De wegen versmallen

* Rode fietspaden aanbrengen


Het zou goed zijn voor het dorp als de Vogelenzangseweg en de Adelsweg aan elkaar gekoppeld worden zodat verkeer gemakkelijker door kan stromen naar het winkelcentrum

77 %: Ja

23 %: Nee

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Rotonde maken

* Vrachtwagens via de hofstede

* Goed voetpad aanleggen

* Snelheid eruit halen


Op welke manier zou Lienden in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

  8 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

46 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

  9 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

17 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

  7 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

  4 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

  9 %: Windmolens zijn welkom in Lienden

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Nog meer windmolens? Laten ze die maar op een andere plek neerzetten, hier staan er al acht!


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

52 %: Via een digitale nieuwsbrief

17 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

13 %: Via Social Media kanalen

18 %: Gemeentegids

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Digitaal, kost minder energie, minder brandstof en minder bomen


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

34 %: Vanuit het gemeentehuis

  2 %: Op een andere locatie

28 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

31 %: Zoveel mogelijk digitaal

  5 %: Met rondrijdende bus


Opmerkingen:

* Liefst vanuit het gemeentehuis (zolang we gemeente Buren blijven)


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in uw buurt?

17 %: Deelname schoonmaakacties

14 %: Buurtbijeenkomsten

21 %: Buurtpreventie

  6 %: Activiteiten in de zorg

15 %: Onderhouden van openbaar groen

21 %: Burenhulp

  6 %: Organisatie buurtfeest

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u Lienden in het jaar 2040?

18 %: Niet veel anders dan het nu is

  7 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

35 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

  2 %: Een dorp dat is gericht op logistiek en goederenopslag

38 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Maak ik niet meer mee

* Vooral inzetten op inbreiding en niet op uitbreiding


Ervaart u overlast op de dijk in Lienden en zo ja, wat zou de gemeente er aan moeten doen?

56 %: Ik ervaar geen overlast

13 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

  4 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: (meer) Drempels aanbrengen

  5 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: De weg over de dijk versmallen

13 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meerdere weekeinden per jaar afsluiten voor auto's en motoren

  9 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Altijd afsluiten voor auto's en motoren (uitzondering aanwonende en aan- en afvoer bedrijven)

00 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Veel last van de wielrenners


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


Samenvatting, algemene delers:


* Meer prullebakken

* Moet meer gedaan worden aan de snelheid

* Te weinig trottoirs

* Oprukkende laanboomtelers

* Tekort laadpalen

* Meer groen onderhoud

* Markt verplaatsen

* Criminaliteit Agneshof aanpakken

* Teveel zwaar verkeer door het dorp

* Meer faciliteiten voor jongeren

* Meer budget voor de speeltuinen

* Ontbreken verlichting brandgangen kermenstein

* Aanpak geluidsoverlast voetbalveld

* Meer haast maken met de aanleg van glasvezel

* Crosterrein aanleggen

* Bankjes bij klompenpaden

* Wateroverlast lienden

* Afgesloten duikers weer open maken

* Glasvezel langewei en Bontemorgen

* Hogeweg fietspad doortrekken

* Rembrand van rijnstraat een richtingsverkeer

* Zorg voor ouderen persoonlijker maken

* Meer land en tuinbouw

* Afstand tussen inwoners en gemeente kleiner maken

* Meer parkeergelegenheid woonwijken

* Budget onderhoud sportcomplexen gelijk trekken

* Focus ligt te veel op kern buren/beusichem

* Sportvelden buiten het dorp en op huidige locatie huizen bouwen

* Zwerfaval

* Vernielingen door jeugd

* Aandacht ingerichte ruimte voor jeugd op gebied van sport

* Openbaar groen beter onderhouden

* Openbaar groen verkopen aan aanwonende

* Meer woningen voor jongeren/starters

* Eigen inwoners eerst

* Rijnbrug aanpakken

* Meer natuur langs de dijken

* Hondenbelasting niet afschaffen (veel overast)

* Meer bankjes in het dorp

* Meer bloemen

* Meer bomen

* Meer mogelijkheden voor jongerenvoetpaden beter maken (soms lastig voor mensen met een beperking)meer aandacht voor wegen (opknappen)In totaal hebben 213 inwoners (huishoudens) van Lienden onze vragenlijst ingevuld.


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Lienden te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

DE ENQUETE IS AFGEROND, U KUNT DEZE NIET MEER INVULLEN EN VERSTUREN


Hallo inwoners van Lienden, hier kunt u uw mening/opmerkingen achterlaten voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij richting de nieuwe verkiezingen. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De input verwerken we zo veel mogelijk in onze verkiezingsprogramma 2022, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved