Buren (gemeente Buren)


BUREN (stad)

Buren is een stad in de gemeente Buren, in de Nederlandse provincie 

Gelderland. De plaats is gelegen in de streek Neder-Betuwe en ligt centraal binnen de gemeente Buren, nabij de grotere plaatsen Tiel en Geldermalsen.


Buren verkreeg stadsrechten in 1395 van ridder Allard, heer van Buren en Beusichem. In 1435 begon hertog Arnold van Egmont met het beleg van Buren, de stad werd ingenomen en heer Willem van Buren werd verdreven, dit omdat hij zich tot vijand van de hertog had uitgesproken in 1418. De hertog was zo ingenomen met zijn verovering, dat hij de volgende befaamde uitspraak deed; Buuren zal men beste goede wezen, echter zou ironisch genoeg de Hertog in 1465 door zijn eigen zoon gevangen zijn genomen en naar Buren zijn overgebracht waar hij 6 jaar in gevangenschap zou leven.


In 1572 sloot Buren zich aan bij de Unie van Dordrecht. in 1575 volgde het Beleg van Buren door Gilles van Berlaymont. De vestingwerken van Buren zijn nog grotendeels intact. Er zijn nog wallen, muren en één stadspoort; de Culemborgse- of Huizenpoort.


Buren mag zich Oranjestad noemen, vanwege de band met de koninklijke familieWillem van Oranje trouwde er in 1551 met Anna van BurenPrinses Beatrix en koning Willem-Alexander zijn hierdoor gravin en graaf van Buren. De korenmolen op de wallen draagt dan ook de toepasselijke naam De Prins van Oranje. In Buren stond een van de grootste kastelen van Nederland het huis Buren, waarvan de laatste bewoner Frederik Hendrikprins van Oranje was.


De Oranjes gebruiken soms de schuilnaam Van Buren als ze incognito willen zijn. Laatstelijk gebeurde dat bij de Elfstedentocht van 1986, waaraan Willem-Alexander meedeed onder de naam W.A. van Buren.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN BUREN


Buren heeft de volgende verenigingen:

* BV Buren

* Corsoclub Buren

* Voetbalvereniging SV Buren

* Tennisvereniging Buren

* Schietvereniging Buren

* Ondernemersvereniging Buren

* Oranjevereniging - Oranje & Buren

* Muziekvereniging Samba Do Vizinhos (SDG Buren)

* Muziekvereniging Burens Orkest (SDG Buren)

* Muziekvereniging Burengerucht (SDG Buren)

* Historische Vereniging Pasqualini Buren

* Volleybalvereniging GO'97 (Geldermalsen/Buren)

* Vrijwillige Brandweer Vereniging Buren

* BurenStad.nl (Alles over de stad Buren in de Betuwe)

* Mantelzorg en burenhulp Buren en Asch

* Signaleringsgroep Buren stad/Asch


Buren heeft ook een aantal hele leuke musea:

* Marechausseemuseum

* Museum Buren & Oranje

Buren - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


Toerisme is een belangrijk item in Buren. Zo wil de één meer inzetten op toerisme en maakt de ander zich zorgen over de toename ervan. Een gedragen visie is daarom van belang. Daarnaast vraagt men aandacht voor het in leven houden en verbeteren van sociaal-maatschappelijke voorzieningen in de stad.


• Hoe kunnen voorzieningen genoeg draagvlak behouden?
• Leefbaarheid wordt vooral gelinkt aan het binden van jongeren en het op peil houden van voorzieningen en het verenigingsleven.
• Een gemeente die faciliteert en meedenkt in plaats van in (strakke) regels denkt.
• Hoe zorgen we ervoor dat er maatschappelijke evenementen en verenigingen kunnen blijven bestaan?
• Hoe zorgen we voor ‘kortere lijntjes’ tussen burger/ondernemers en de gemeente? Nu wordt er veel verwezen en blijft actie lang uit.
• Hoe creëren we meer aandacht voor cultureel erfgoed?
• Hoe kunnen we voorzien in de behoefte naar niet-commerciële ontmoetingsruimte?
• De basisschool groeit uit zijn voegen. Hoe zorgen we voor voldoende ruimte?
• Hoe kunnen we de vestiging van huisartsen in Buren stimuleren? De stad telt nu slecht één praktijk.
• Kunnen we sociale voorzieningen (sport, school, (mantel)zorg, ontmoetingsplek) voor de 3 kernen bundelen in een multifunctioneel complex?
• Hoe kunnen we inwoners meer met elkaar verbinden?
• Hoe kunnen we het werven van vrijwilligers vereenvoudigen?
• Hoe kunnen we mensen met een hulpvraag, maar zonder netwerk, bedienen?
• Hoe kunnen we de overlast van katten beperken?
• Hoe kunnen we voorzien in een bibliotheekvoorziening?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


De opgave rondom laadpalen is een onderwerp wat veel wordt genoemd. Ze vragen zich af of er meer publieke laadpalen mogelijk zijn in Buren en waar die zouden moeten komen. Het sluipverkeer in Buren moet afnemen in de toekomst. Er wordt veel te hard gereden, dit geeft onnodige gevaarlijke en drukke situaties. Verder wenst men dat de kwaliteit en frequentie van het OV verbeterd wordt en de fietsinfrastructuur onder de loep wordt genomen.


• Hoe wordt de laadpaalinfrastructuur ingericht door de gemeente en particulieren bij het (toekomstige) gebruik en opladen van elektrische auto’s?
• Waar zetten we publieke laadpalen?
• Hoe kan het sluipverkeer in Buren afnemen?
• Hoe kan het OV beter ontwikkeld worden?
• De Erichemseweg naar Geldermalsen is erg smal
• Hoe kunnen we de fietsveiligheid langs 60/80 KM-wegen verbeteren?
• De bermen zijn op veel plekken in een slechte staat. Hoe kunnen we het beheer verbeteren?
• Is een snelle OV-verbinding met de stations van Kesteren en Culemborg mogelijk?
• Hoe kunnen we het gebruik van de fiets, ten opzichte van de auto, stimuleren?
• Hoe kunnen we de belangrijkste fietsverbindingen veiliger maken?
• Hoe zorgen we voor goede wandel- en fietsverbindingen tussen de kernen?
• Hoe houden we Buren schoon?
• Hoe beperken we de overlast van gevallen blad op paden en wegen?
• Waar kunnen we parkeren buiten de kern inpassen?
• Hoe kan de TukTuk uit de binnenstad van Buren voorkomen worden?


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


De meeste deelnemers begrijpen dat we als samenleving duurzaam moeten worden en willen dat ook. Men vindt dat we onder andere moeten inspelen op verschillende duurzaamheidsmogelijkheden. Zoals zonneveld en warmtepompsystemen. Zo komen er ideeën naar voren als het vol leggen van de daken van bedrijven.


• Hoe kunnen openbare groenvoorzieningen in de toekomst onderhouden blijven?
• Is er een mogelijkheid voor warmtepompen in Buren?
• Kunnen daken van bedrijventerreinen vol gelegd worden met zonnepanelen?
• Hoe kan het gebruik van zonnepanelen geoptimaliseerd worden?
• Kan de regelgeving van monumentale panden vereenvoudigd worden?
• Hoe kunnen we complexe regelgeving op het gebied van toerisme en fruitteelt vereenvoudigen?
• Hoe kunnen we het areaal opgaand groen en het aantal natuurpercelen in het buitengebied vergroten?
• Hoe kan Buren meer toeristen trekken?
• Hoe kunnen we de openbare ruimte groener maken en de biodiversiteit vergroten?
• Kunnen we de uitstraling van de Buitenhuizenpoort verbeteren, als entree van de stad?
• Zijn er mogelijkheden voor agro-toerisme?
• Hoe zorgen we voor meer bomen en groen in Buren?
• Hoe zorgen we voor een toename aan biodiversiteit in Buren?
• Zijn er geschikte plekken in de gemeente voor windmolens, bijvoorbeeld langs het Amsterdam-Rijnkanaal?
• Hoe kan de gemeente het verduurzamen van oude huizen stimuleren?
• Hoe zorgen we ervoor dat het aantal bomen minimaal gelijk blijft?
• Hoe stimuleren we het omvormen van agrarische grond naar natuur?
• Kunnen we het isoleren van woningen collectief organiseren?
• Welk type toerisme willen we hebben in de gemeente Buren?
• Hoe kunnen we het groenbeheer verbeteren?
• Hoe zorgen we voor een goede balans tussen de belangen van inwoners en recreatie?


WONEN EN WERKEN IN HET STADJE


De deelnemers willen zich vooral focussen op de toerisme van Buren. Zo willen ze graag een gezamenlijk toeristen profiel met lokale ondernemers ontwikkelen. Men wil zich inzetten om passende evenementen te organiseren, beter verdeeld over het hele jaar. Deelnemers zijn benieuwd wat het toekomstperspectief is van het bedrijventerrein in Buren. Ze willen weten wat er onder andere met ongewenste voorzieningen of leegstand gaat gebeuren.


• Wat wil de gemeente met het bedrijventerrein van Buren?
• Kan er een gezamenlijk gewenst toeristenprofi el worden ontwikkeld?
• Hoe kunnen ongewenste voorzieningen worden tegengehouden?
• Hoe kunnen de activiteiten in Buren beter over het jaar worden verspreid?
• Hoe kunnen we leegstand in Buren tegengaan?
• Kunnen we bouwen in het buitengebied toestaan in ruil voor het doen van groene investeringen?
• Hoe realiseren we voldoende goedkope en passende woningen in Buren?
• Wat voor mogelijkheden zijn er voor de toerismebranche in Buren?
• Hoe realiseren we een goed evenwicht tussen ondernemen/toerisme en wonen in Buren?
• Hoe stimuleren we de verduurzaming van agrarische bedrijven?
• Zijn er mogelijkheden voor Tiny Houses?
• Hoe kunnen we voorzien in de behoefte aan zorgwoningen?
• Hoe zorgen we voor meer starterswoningen en huurwoningen?
• Hoe stimuleren we de doorstroming in de woningmarkt.
• Hoe voorkomen we de verpaupering van woningen in de stad?
• Een goede mix van jong en oud in de dorpen en stad. Het creëren van nieuwe samenwoonvormen voor jong en oud vormt hier een belangrijk doel.
• Hoe maken we het makkelijker om een bedrijfsruimte aan huis te hebben realiseren?
• Hoe zorgen we voor voldoende geschikte bedrijfsruimte voor kleine ondernemers?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved