Beusichem (gemeente Buren)


BEUSICHEM

Beusichem (uitspraak: Beu-zi-chèm, met è als in elf) is een plaats in de gemeente Buren in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is gelegen in de Gelderse Betuwe, enkele kilometers ten oosten van Culemborg en enkele kilometers ten noorden van Geldermalsen. Het noorden van het dorp ligt aan de Lekdijk.


Beusichem (lokaal wel Beuzekom genoemd) is gelegen in het voormalige 

graafschap Buren. Het vormde een zelfstandige gemeente van 1811 tot 1 januari 1978. Deze gemeente Beusichem omvatte naast Beusichem zelf ook het dorp Zoelmond en een deel van de huidige gemeente Culemborg. Tussen 1811 en 1817 behoorden ook Ravenswaaij en Rijswijk tot de gemeente Beusichem. In 1978 werd de gemeente Beusichem bij de gemeente Buren gevoegd. Enkele jaren eerder was al een deel van de gemeente Beusichem Culemborgs grondgebied geworden.


De oudste vermelding van dit dorp is te vinden in een eind-11e-eeuws afschrift van een oorkonde, die is opgesteld tussen 918 en 948. De tekst, betreffende een lijst van bezittingen van de St. Maartenskerk te Utrecht luidt: "insulam... iuxta Buosinhem qui propior ville Riswic". In oudere literatuur wordt als oudste datum het jaar 866 vermeld, maar bovenstaande datering is de meest waarschijnlijke.


In de loop der eeuwen is heel wat met de schrijfwijze van deze plaatsnaam gegoocheld. De betekenis is taalkundig als volgt te verklaren. 'Chem' is afgeleid van 'hem', dat woonplaats betekent in het Oudnederlands. 'Beuse' is een verbastering van Boso, een persoonsnaam, die in Oudgermaans 'vijand' betekent. Dat is weer een afleiding van 'bosi', dat vijandig betekent, denk aan 'boos'. Vrij vertaald zou Beusichem dan betekenen: 'woonplaats van (de familie van) Boso' of 'woonplaats van de vijand'.


Het gebied was eigendom van de heren van Beusichem, waarvan de oudste vermelding gevonden wordt in 1196. Het was een telg van dit geslacht dat het stadsrecht van Culemborg uit 1318 bevestigde. Voor het overige werd de naam van het geslacht met evenzovele variaties geschreven als die van het dorp.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN BEUSICHEM


Nieuws uit Beusichem kunt u o.a. lezen op de volgende sites:

* Beusichem Leeft (website)

* Beusichem Leeft (Facebook)


Beusichem heeft de volgende verenigingen:

* Muziekvereniging Excelsior Beusichem

* EHBO Beusichem & Zoelmond

* Jeu de Boules Club Beusichem

* Voetbalvereniging B.Z.S.

* Schietvereniging Willem Tell

* Tennisvereniging De Bongerd

* Rijvereniging De Batouwers

* Vrijwillige Brandweer Vereniging Kazerne Beusichem

* Stichting Het Johannes Genootschap

* Stichting vrienden van het Witte-orgel Beusichem

* Speeltuin Beusichem

* Bloemrijk Beusichem - Zoelmond


In Beusichem kunt u twee klompenpaden vinden, namelijk:

* Het Engelroderpad (19 km)

Het Kuilenburgerpad (8 km)


Leuke Facebook site Beusichem:

* Beusichem-Zoelmond toen en nu


Beusichem - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


De meeste deelnemers vinden de voorzieningen goed voor elkaar. Het zoetzand functioneert goed voor de verenigingen. Wel wordt het een redelijk
besloten gebouw gevonden, het fungeert niet als een laagdrempelige inloop voor de meeste mensen. Voorzieningen die kunnen zorgen voor zo’n inloop zijn er ook niet, zoals een bibliotheek. Die wordt dan ook gemist. Er zijn vier eetgelegenheden in verschillende categorieën, dus dat is positief. Ook qua winkels zit er het nodige, waaronder een supermarkt. Dat is zeker een vestigingsfactor en voor ouderen ook erg belangrijk. Voor de jeugd zijn De Meent en het sport & event center echt goede voorzieningen. Er wordt best veel georganiseerd in Beusichem, zeker voor ouderen, maar er zijn ook veel activiteiten waar meerdere leeftijdsgroepen samen komen. Bij veel activiteiten zijn relatief vaak oudere mensen de kartrekkers of bestuursleden is de indruk.


• Kan de Hof van Beusichem meer een ontmoetingsplek worden? De ruimte is er, maar staat leeg (benedenverdieping).
• Maken van een meer laagdrempelige ontmoetingsplek, waar veel meer verbinding tussen mensen kan plaatsvinden. Ideaalbeeld is een Kulturhus, zoals die in het oosten van het land wel voorkomen.
• Kunnen we niet een bepaalde bibliotheekvoorziening realiseren. Fungeert bij uitstek als laagdrempelige locatie en er is zeker behoefte aan. De computer waar je nu boeken kunt zoeken en bestellen is geen vervanging.
• Kan het STIB beter functioneren. Mensen voelen zich niet geholpen. Er zijn klachten dat er niet wordt teruggebeld, dat het lastig is contact te krijgen en dat hulp lastig te krijgen is.
• Probeer samenwerking tussen verenigingen te bevorderen. Haak daarbij aan bij initiatieven die er zijn en ga uit van een
sneeuwbaleffect.
• Koppel subsidies van de gemeente aan een plan voor verbinding (tussen clubs en doelgroepen)
• Sportaccommodaties verloederen tegenwoordig.
• Hoe beperken we overlast van feesten en partijen bij sportverenigingen en de Meent?
• Hoe zorgen we voor meer bekendheid van de activiteiten in Beusichem? Lang niet alle bewoners zijn ermee bekend of komen er mee in aanraking.
• Kunnen activiteiten/verenigingen hun deuren meer open gooien? Minder op zichzelf werken?
• Hoe vangen we activiteiten op als het oudere kader straks stopt met vrijwilligerswerk?
• Hoe kunnen we inspelen op de veranderende behoeftes van vrijwilligers. Die is losser en meer projectmatig gericht. Kunnen we activiteiten anders organiseren?
• Kunnen we meer verbindingen leggen tussen activiteiten? Of samenwerking bevorderen?
• Beter faciliteren van (kleine) evenementen. Vergunningaanvragen voor eenvoudige activiteiten, zoals een straatbarbecue belemmert soms de organisatie ervan. Of het wordt financieel niet mogelijk.
• Kunnen evenementen meer op basis van vertrouwen worden georganiseerd?
• Kunnen we meer mensen in Beusichem actief krijgen? Is dat een mentaliteitskwestie? Hoe is dat beïnvloedbaar?
• Hoe houden we ouderen mobiel? De inrichting van wegen en stoepen is er niet altijd op gericht. En de Hof van Beusichem ligt enigszins uit de richting.
• Verwelkoming nieuwe inwoners: Eén van de inwoners vroeg waarom nieuwe inwoners niet verwelkomd worden door de gemeente. Nieuwe bewoners weten niet snel de weg in het dorp, terwijl ze regelmatig graag willen deelnemen aan het sociale leven. Dat is een gemiste kans. Wat kan de gemeente daarin betekenen? Een bewoner vroeg dit aan de gemeente en toen bleek de gemeente niets te hebben aan informatie over het dorp.
• Hoe houden we het voorzieningenniveau hoog? (voornamelijk supermarkt, maar ook het verenigingsleven)
• Algemeen vroeg men zich af wat er gebeurd is met de gemeentegids?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


De verkeersveiligheid in Beusichem is een belangrijk thema. Er wordt al lange tijd hinder ondervonden van hardrijders op de Molenweg en de Lekdijk en de verkeersveiligheid rondom de basisschool en op de T-splitsing van de Beijerdstraat richting de recreatieve voorzieningen rondom de Meent laat te wensen over. Ook zijn de toegankelijkheid van de trottoirs en overlast van zwaar verkeer veel genoemde punten.


• Hoe houden we een goede busverbinding met omringende dorpen en gemeenten in stand?
• Hoe zorgen we ervoor dat het verkeer zich in de kern aan de snelheid houdt?
• Hoe kunnen we mensen bewuster maken van hun gedrag in het verkeer?
• Hoe garanderen we de veiligheid in de kern?
• Motoren rijden erg hard op de dijk en zorgen voor geluidsoverlast. Hoe kunnen we hierop handhaven en dit tegengaan?
• Hoe kunnen we de dijk verkeersvriendelijker maken voor fietsers en wandelaars?
• Hoe zorgen we voor een veilige omgeving rondom de school?
• Hoe maken we het dorp meer toegankelijk voor mindervaliden, ouderen, etc.?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zwaar verkeer en doorgaand verkeer niet door de kern rijdt?
• Hoe voorkomen we dat particulier groen de verkeersveiligheid negatief beïnvloed?
• Is er een alternatieve route naast de provinciale weg mogelijk voor agrariërs, om makkelijk bij de percelen te komen?
• De vrachtwagen standplaats wordt onrechtmatig gebruikt en ontsiert de entree naar het dorp. Kunnen we hier een oplossing voor vinden?
• Hoe stimuleren we het gebruik van deel- of leenauto’s?
• Hoe kunnen we blijven voorzien in het vervoer en mobiliteit voor ouderen?
• Hoe kunnen we het straatbeeld in de Oranjestraat verbeteren? Het is nu een lange lijn met geparkeerde auto’s.
• Het in- en uitparkeren bij de supermarkt zorgt voor gevaarlijke situaties. Hoe kunnen we de verkeersveiligheid rondom de supermarkt verbeteren?
• Het onderhoud van de bestrating in Beusichem laat te wensen over.
• Rondom het Hof van Beusichem wordt hard gereden en er zijn klachten over een tekort aan parkeerplaatsen. Hoe kunnen we dit verbeteren?
• De vernieuwde aansluiting van de Beneden Molenweg met de Molenweg is onoverzichtelijker geworden. Hoe kunnen we deze situatie verbeteren?
• De verkeersdruk in Beusichem neemt toe. Hoe houden we dit beheersbaar in de toekomst?
• De kruising van de Beijerdstraat met de Klassenburgerstraat en de Rijsbosch is erg gevaarlijk voor fietsers. Hoe kunnen we de fietsroute naar de Meent en het sport & event center veiliger maken?


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


De meeste deelnemers begrijpen dat we als samenleving duurzaam moeten worden. Tegelijk vindt men het lastig om dit naar de persoonlijke situatie te vertalen. De behoefte speelt om de energietransitie samen op te pakken, en dit vanuit de gemeente te stimuleren door informatieverstrekking, voorlichting en oplossingen voor financiering. Men vindt Beusichem een groen dorp, maar het beheer en de diversiteit
aan groen laat te wensen over. Verder zou de opzet van nieuwbouw moeten passen bij de groene opzet van het dorp. Qua recreatie is een toegankelijker buitengebied en uiterwaarden voor voetgangers gewenst. Verder heeft Beusichem veel te bieden op het gebied van recreatie, dit wordt gewaardeerd. Het is wel zaak om de overlast, komend vanaf de Meent, te beperken.


• Hoe worden de bewoners geïnformeerd? Kan er een werkgroep worden opgericht waar ook mensen met vakkennis aan deelnemen?
• Hoe kan je particulieren stimuleren om zelf te investeren in verduurzaming?
• Hoe kunnen we aansluiten bij het bestaande initiatief ‘Ecoburen’?
• Hoe kan er meer bewustwording gecreëerd worden met betrekking tot klimaatbestendigheid?
• Hoe kunnen we de kosten voor burgers die hun woning willen verduurzamen beperken?
• Hoe kan het maaibeleid bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit?
• Hoe zorgen we ervoor dat eerst de daken worden benut voor zonnepanelen alvorens agrarische grond wordt gebruikt?
• Hoe stimuleren we de biodiversiteit in combinatie met zonnevelden?
• Kunnen we het gasleidingnetwerk duurzaam blijven gebruiken?
• Hoe zorg je voor de juiste inspraak in het wijkgroenbeleid?
• Hoe blijft Beusichem groen?
• Hoe zorgen we ervoor dat nieuwbouwplannen, zoals het plan Hooghendijck, net zo groen worden als de rest van het dorp?
• Hoe kunnen we verstening van tuinen en de openbare ruimte terugdringen?
• Hoe kunnen we wadi’s combineren met andere functies, zoals groen, veilig spelen, etc?
• Hoe kunnen we groen inzetten voor recreatie en toerisme?
• Kunnen we bomen en planten combineren met wandelrecreatie?
• Hoe maken we ruimte voor eigen initiatief om wijk groener te maken?
• Kunnen we het behoud en aanleg van hoogstamboomgaarden actief stimuleren?
• Is het mogelijk om te participeren in het groenbeheer?
• Kunnen we meer ruimte creëren voor voetpaden en fietspaden?
• Hoe kunnen we de bestaande waarden van de Meent te behouden en verdere vercommercialisering binnen de perken houden?
• Wat zou een motto voor Beusichem kunnen zijn wat toeristen aanspreekt?
• Hoe ontwikkelen we Beusichem als fietskern van de Betuwe?
• Hoe kunnen we meer klompenpaden realiseren?
• Hoe zorgen we voor meer ruimte voor festivals in Beusichem en houden we het belang van bewoners in acht?
• Hoe positioneert Beusichem zich in regio Betuwe (identiteit)?
• Hoe vergroten we de toegankelijkheid van de uiterwaarden?
• Kunnen we de landgoederen toegankelijker maken voor wandelaars?
• Hoe kunnen we de overlast van hondenpoep terugdringen?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


Een bloeiend dorp (behouden) met veel voorzieningen en een diverse bevolking. Men geeft aan dat het hiervoor nodig is dat er meer spreiding komt
in woningtypen en dat uitbreidingen onder regie van de gemeente gebeurd. Dit was een algemeen gedeeld vraagstuk. Met betrekking tot de senioren leeft de wens om geschikte woningen en appartementen te realiseren, waar aanvullende (zorg)voorzieningen beschikbaar zijn. Geopperd is om als locatie bedrijven aan het oosten van het bedrijventerrein in te zetten. Dit mag een mix van woningen/appartementen voor senioren en jongeren zijn.


• Er is behoefte aan meer geschikte woonruimte voor jongeren en ouderen.
• Iemand geeft aan liever geen uitbreidingen meer te zien in Beusichem.
• Hoe kunnen we de doorstroming in de woningmarkt bevorderen?
• Diversiteit in bevolkingssamenstelling mag groter, maar wel gemengd en verspreid.
• Zijn er meer woningen in het goedkope segment en sociale huurwoningen nodig in Beusichem?
• Men twijfelt aan het schrappen van de te bouwen appartementen in Hooghendijck, omdat hier in Beusichem geen behoefte aan zou zijn. Is hier onderzoek naar gedaan?
• Klopt het dat de projectontwikkelaar woningen gaat bouwen in het parkje aan de rand van Hooghendijck? Kan dit zomaar?
• Er staan een aantal bedrijfspanden leeg aan de Beijerdstraat, bij de entree van Beusichem. Zou deze locatie ingezet kunnen worden voor herontwikkeling naar woningbouw?
• Hoe kunnen we stimuleren dat bedrijvigheid die overlast geven in de kern zicht verplaatsen naar het bedrijventerrein?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de overlast van het Emballagecentrum wordt teruggedrongen?
• Hoe zorgen we ervoor dat het industrieterrein aan de moderne wensen blijft voldoen?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved