Maatwerk per kern

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


  Maatwerk per kern

Wij vinden dat kernen van elkaar mogen verschillen. De gemeente moet zoveel mogelijk maatwerk per kern leveren. Zo vinden wij dat wat betreft voorzieningen en accommodaties per kern gekeken moet worden naar de behoefte en het draagvlak.


RESULTAAT


* Kerngericht werken


De gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern. Maar wat is er nodig in de verschillende kernen? Wat werkt wel en wat juist niet?


De gemeente, dat zijn de inwoners. Zij moeten ruimte hebben om initiatief te nemen. Het bestuur van de gemeente werkt aan de beste oplossing samen met inwoners, als partners. Inwoners krijgen ruimte en zeggenschap. Deze ruimte voor inwoners vraagt maatwerk, transparantie en duidelijke communicatie. Iedere kern, iedere situatie en ieder onderwerp is uniek. Niet de regel staat centraal, maar de Burense samenleving.


Kerngericht werken is vooral een kwestie van doen. Daarom ontwikkelen we niet alleen een visie, maar gaan we kerngericht werken in de hele gemeente invoeren. We zorgen voor beter contact tussen inwoners en de gemeente door het werken met kernambtenaren en kernwethouders. Daarbij betrekken we inwoners die meestal niet betrokken worden. We durven regels en routines los te laten. En we werken van buiten naar binnen. De gemeente is steeds vaker letterlijk in de kernen te vinden. Dit vraagt dat de gemeenteraad, het college, de organisatie, maatschappelijke organisaties en inwoners op een andere manier gaan (samen)werken. We geven ook ruimte aan initiatieven van inwoners door het leefbaarheidsbudget en door zeggenschap voor inwoners te organiseren.


* Leefbaarheidsbudget


Goed idee voor uw straat, buurt of kern?


Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het goed leven is. Uiteraard kunt u daar als inwoner, bedrijf of organisatie aan bijdragen. Als u samen met anderen een goed idee heeft om de leefbaarheid in uw straat, buurt of kern te verbeteren, kunt u daar geld van de gemeente voor krijgen, het zogenaamde Leefbaarheidsbudget. Dit budget is maximaal € 2000,- per kern.


Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat leven in uw straat, buurt of kern aangenamer wordt. Bijvoorbeeld het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren. “We willen met het Leefbaarheidsbudget mensen aanmoedigen om zich samen in te zetten voor elkaar, de straat, buurt of kern”, aldus onze ex-wethouder Keller. Iedereen kan een aanvraag doen: personen en organisaties.

 

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved