Kernprogramma kern Ingen gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Ingen, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Ingen hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Heeft u in uw buurt last van verkeer? Denk aan verkeersdrukte, verkeerslawaai, rijgedrag?

00 %: Nee

00 %: Ja, namelijk


Ervaart u overlast op de dijk in Ingen en zo ja, wat zou de gemeente er aan moeten doen?

00 %: Ik ervaar geen overlast

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: (meer) Drempels aanbrengen

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: De weg over de dijk versmallen

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meerdere weekeinden per jaar afsluiten voor auto's en motoren

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Altijd afsluiten voor auto's en motoren (uitzondering aanwonende)

00 %: Anders, namelijk


Het landschappelijke karakter van Ingen staat behoorlijk onder druk, enerzijds door de uitbreidingen van met name de boomteeltsector en de grote loodsen bij de fruitteelt. Is dat prima of moet het anders?

00 %: Prima, heb er geen last van

00 %: Prima, maar moet wel meer landschappelijk worden ingepast

00 %: Prima, maar samen met de inwoners moet er worden bepaald, waar wel en waar niet

00 %: Niet oké

00 %: Anders, namelijk


Op welke manier zou Ingen in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

00 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

00 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

00 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

00 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

00 %: Windmolens zijn welkom in Ingen

00 %: Anders, namelijk


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

00 %: Via een digitale nieuwsbrief

00 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

00 %: Via Social Media kanalen

00 %: Gemeentegids

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

00 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

00 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

00 %: Zoveel mogelijk digitaal

00 %: Met rondrijdende bus


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid bij u in de buurt?

00 %: Deelname schoonmaakacties

00 %: Buurtbijeenkomsten

00 %: Buurtpreventie

00 %: Activiteiten in de zorg

00 %: Onderhouden van openbaar groen

00 %: Burenhulp

00 %: Organisatie buurtfeest

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u het dorp Ingen in het jaar 2040?

00 %: Niet veel anders dan het nu is

00 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

00 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

00 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

00 %: Anders, namelijk


Op welke manier is uitbreiding van verblijfsrecreatie in het dorp Ingen gewenst?

00 %: Kleine camping, Glamping of kleinschalig vakantiepark

00 %: Vakantiepark

00 %: B&B’s

00 %: Niet

00 %: Anders, namelijk


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***In totaal hebben ... inwoners van Ingen onze vragenlijst ingevuld.


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Ingen te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

DE ENQUETE IS AFGEROND, U KUNT DEZE NIET MEER INVULLEN EN VERSTUREN


Hallo inwoners van Ingen, hier kunt u uw mening/opmerkingen achterlaten voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij richting de nieuwe verkiezingen. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De input verwerken we zo veel mogelijk in onze verkiezingsprogramma 2022, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd.

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved