Eck en Wiel (gemeente Buren)


ECK en WIEL

Eck en Wiel is een dorp in de gemeente Buren, in de Nederlandse provincie 

Gelderland. Eck en Wiel bestaat uit de voormalige dorpen Eck en Wiel. Eck bestaat al sinds 1288, Wiel ontstond later pas. Het dorp Eck en Wiel behoorde van 18111998 tot de gemeente Maurik in de Neder-Betuwe. Sinds 1999 maakt het deel uit van de gemeente Buren. In 2007 had Eck en Wiel inclusief de verspreide huizen eromheen 1740[1] inwoners. Het dorp zelf telde in 2006 930 inwoners. Het totaal aantal inwoners staat volgens opgaaf van de gemeente per 1 januari 2016 op 1688.


De naam Eck komt van het Oudnederlandse woord eki en/of het Oudnoorse 

woord ekja, dat wagenspoor betekent. Dat kan dan een verwijzing zijn naar een oude doorgaande route over de overwallen langs de Rijn. De oudste vermelding dateert uit 953 en komt voor in een 11e-eeuwse kopie-oorkonde. Ooit bestond er een geslacht De Ecke, vermeld in 12e t/m 14e eeuw en Van Eck vanaf de 16e eeuw tot heden.


Wiel is een buurtschap boven Eck, dat daarmee samen het dorp Eck en Wiel vormt. De naam Wiel komt in 1349 voor het eerst voor. Het woord wiel zou kunnen duiden op een oude dijkdoorbraak, waardoor vaak een diepe plas ontstond. Het dorp ligt dan ook aan de Nederrijn, die tevens de grens is met de provincie Utrecht. De rivier kan worden overgestoken met een veerpont. Aan de overzijde van de rivier ligt Amerongen.


Via buurtschap De Ganzert loopt de verspreide bebouwing over in die van het oostelijker gelegen dorp Ingen.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN ECK en WIEL


Eck en Wiel heeft de volgende verenigingen:

* Vrouwen van Nu afdeling Eck en Wiel

* Maurikse Honden Sport Vereniging

* Bridgeclub Eck en Wiel

* Tennisvereniging LUNO TM

* DOS Sportief (o.a.Turnen, Streetdance, FreeRunning,Volleybal, Nijntje Beweegdiploma, Gymkids, Sportief Fit, Gymsport , Zumba)


Leuke Facebook site Eck en Wiel:

* Oud Eck en Wiel & Maurik

Eck en Wiel - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


Men is over het algemeen tevreden over de voorzieningen die het dorp rijk is. Wel maakt men zich zorgen om het behoud van deze voorzieningen in de toekomst. Men beseft dat een deel van de voorzieningen onder andere kan bestaan door de vele toeristen die verblijven op de recreatieterreinen rondom het dorp. Vooral het behoudt van de school vindt men belangrijk, met het oog op het binden van jongeren en kinderen.
Andere zorgen zijn de toenemende vergrijzing en de toegang tot adequate zorg. Hoe zorgen we ervoor dat mensen tot op latere leeftijd in Eck & Wiel kunnen blijven wonen?


• De saamhorigheid wordt als groot ervaren in Eck en Wiel. Hoe kunnen we dit nog verder versterken?
• De school is een kloppend hart van het dorp, hoe behouden we deze?
• Kunnen er meer mensen bereikt worden door buurtverenigingen?
• Hoe zorgen we ervoor dat kinderen in Eck & Wiel naar school gaan?
• De huidige gymzaal voldoet niet aan de behoeftes van de turnvereniging. Hoe kunnen we die beter faciliteren?
• De bevolking in Eck & Wiel vergrijst. Hoe zorgen we voor bereikbare, adequate zorg?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


Er worden diversie knelpunten benoemd op het gebied van verkeer en parkeren. Vooral hardrijders en de afwezigheid van verlichting op de drukkere fietsroutes in het buitengebied worden als probleem gezien. Verder wordt aangegeven dat op verschillende plekken in het dorp overlast ontstaat door geparkeerde auto’s, bijvoorbeeld door het versperren van de doorgang op wegen en stoepen. Het landschapsbeeld van het buitengebied wordt gewardeerd. Wel zou er gezocht kunnen worden naar mogelijkheden om dit beeld te versterken en te waarborgen voor de toekomst.


• Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners niet afhankelijk worden van eigen vervoer?
• De straatverlichting in het buitengebied is op veel plekken niet toereikend of afwezig, bijvoorbeeld richting de tennis- en hondenvereniging, de Kniphoek en de Burgemeester Verbrugheweg. Vooral voor fietsers is dit vervelend;
• Hoe voorkomen we onoverzichtelijke verkeersituaties door doorgeschoten groen, zoals bijvoorbeeld aan de Veerweg en Madelievenkamp?
• Hoe versterken en behouden we het landelijke karakter van Eck en Wiel?
• Kunnen we het buitengebied karakter versterken met passende beplanting?
• Kunnen we meer speelvoorzieningen realiseren? Vooral voor kinderen van 10-14 jaar is er weinig te doen;
• Hoe kunnen we de fi etsinfrastructuur tussen de dorpen verbeteren?
• Hoe kunnen we hardrijden in en om het dorp tegengaan?
• Het parkeerterrein achter het Ecksternest is een rommeltje;
• Kan de voetgangersoversteek bij de Veerweg veiliger?

• Hoe maken we het dorp rolstoelvriendelijker?
• Fietsers zouden voorrang moeten krijgen boven auto’s op de rotondes;
• Hoe kunnen we het parkeren van cafébezoekers beter organiseren?
• De paaltjes die de Henry Dunantstraat afsluiten voor auto’s zijn slecht zichtbaar;
• Het parkeren is op een aantal plekken een knelpunt, o.a. bij de Wielsche dreef, de Burgemeester Verbrughweg, parkeren op de stoep etc;
• Hoe kunnen we de verkeersveiligheid rondom de school verbeteren?


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


Qua recreatie heeft Eck & Wiel veel te bieden, wel is het zaak dat dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid in het dorp. Een veel genoemde wens is het beter toegankelijk maken van het buitengebied, de uiterwaarden en de dijk voor wandelaars en een effectiefer groen beheer.


• Hoe kunnen we de biodiversiteit in en om Eck en Wiel vergroten?
• Hoe zorgen we ervoor dat het aantal bomen in Eck en Wiel minimaal gelijk blijft?
• Kunnen we meer openbaar groen in Eck en Wiel realiseren?
• Hoe zorgen we voor een efficiënt groenbeheer?
• Hoe kunnen we het buitengebied en de uiterwaarden meer toegankelijk maken voor wandelaars?
• Zijn te grote campings een risico?
• Kan recreatie voor senioren gestimuleerd worden door bijvoorbeeld seniorencampings?
• Kan er dagrecreatie voor jongeren bij de Rijn gerealiseerd worden?
• Hoe zorgen we ervoor de leefbaarheid in het dorp niet geschaad wordt door de vele recreatieterreinen?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


Men zet vraagtekens bij de doorstroming in de woningmarkt. Er zijn weinig geschikte woningen voor ouderen en die blijven daarom langer in hun, vaak te grootte, huizen wonen. Tegelijkertijd zouden er meer woningen moeten komen gericht op jongeren, zodat meer jongeren in het dorp blijven wonen en zich er vestigen.


• Er lijkt behoefte aan nieuwe woningen, gericht op jongeren en ouderen;
• Er is uitbreiding van woningen mogelijk bij de Madelievenkamp en Kamillekamp, want de wegen zijn al aangelegd;
• Kan er grond uitgegeven worden voor particuliere woningbouw?
• Kan bedrijvigheid en werkgelegenheid in Eck en Wiel gestimuleerd worden door de aanleg van meer bedrijventerreinen?
• Hoe kunnen kleinere bedrijven profiteren van het toerisme?
• Is er een mogelijkheid tot het bouwen van (landelijke) appartementen?
• Geen hoogbouw in Eck en Wiel;
• Hoe zorgen we ervoor dat Eck en Wiel aantrekkelijk is voor jongeren om zich er te vestigen?
• Hoe krijgen we de behoeftes van de inwoners m.b.t. het woningaanbod in kaart?
• Hoe kunnen we de uitstraling van de naoorlogse uitbreiding verbeteren?


>>> Download hier het verslag

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved