Duurzaamheid en milieu

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


Duurzaamheid en milieu

Gemeentebelangen wil het landelijke en karakteristieke karakter van onze gemeente graag behouden. Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Wij vinden dat de gemeente hierin een stimulerende rol heeft. Dit beleid moet resulteren in verlaging van de uitstoot van CO² en methaan. Gemeentebelangen Buren heeft een positieve grondhouding ten aanzien van initiatieven op het gebied van groene energie. We denken hierbij voorbeeld aan waterkracht, zonne-energie, aardwarmte en energieopslag. We vinden wel dat hier een goede balans moet zijn met eventuele overlast die dergelijke energieopwekking op kan leveren. Daarom staan wij kritisch tegenover grootschalige opwekking van windenergie.


Wij vinden het belangrijk dat er een visie op duurzaamheid komt waarin duidelijke en haalbare doelstellingen staan. Ons lijkt het interessant en wenselijk duurzaam bouwen te stimuleren door lagere leges te heffen.


Duurzaamheid is bij uitstek een onderwerp waarbij inwonersparticipatie een belangrijke rol kan spelen. Wij staan positief tegenover initiatieven vanuit onze inwoners. 


Zwerfafval vinden wij een slechte zaak, alleen al vanuit milieu-oogpunt. Wij roepen inwoners op hun eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen. Het besluit van de Avri om de grijze afvalcontainers te laten verdwijnen en inwoners zelf hun restafval naar centrale inzamelpunten te laten brengen (waar er dan ook nog voor betaald moet worden) vinden wij zorgelijk. We verwachten dat er hierdoor nog meer zwerfafval zal bijkomen. We willen dit besluit dan ook terugdraaien.


RESULTAAT


Wij willen bijdragen aan een aantrekkelijke, leefbare wereld. Nu en ook voor toekomstige generaties. We gaan aan de slag met duurzaamheid en klimaat. Dit doen we door schone energie op te wekken en het besparen van energie te stimuleren. Ook willen we zorgen dat de gemeente klaar is voor de veranderende weersomstandigheden. Als gemeente willen we daarbij zelf het goede voorbeeld geven en we willen meer bewustzijn creëren bij onze inwoners. We gaan over duurzaamheid en klimaat in gesprek met onze inwoners en de overige stakeholders. We maken een integrale klimaatvisie met verschillende onderdelen (bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, mobiliteit, warmtevisie, zon op dak). In de klimaatvisie nemen we inwonersparticipatie mee. Bij de uitvoering sluiten we aan op kerngericht werken.


De gemeente wil aan de lat staan voor regievoering en sturing tijdens het proces op het gebied van duurzaamheid. Dit betekent dat duurzaamheid een grondhouding moet zijn waarbij wij iedereen nodig hebben. We werken samen met partners, bedrijfsleven, inwoners, onderwijs, de regio en onze organisatie om onze doelen te realiseren. Om de regie hierop te voeren en de samenwerking in- en extern vorm te geven is formatie nodig en budget om deze doelen in 2030 en 2050 (zoals vastgesteld in het Gelders Energieakkoord) te kunnen realiseren. Daarbij willen we ook gebruik maken van geldstromen van andere partners, zoals de provincie, het Rijk en Europa. Maar we willen ook meebewegen met ontwikkelingen en
kansen die nu nog niet bekend zijn, maar die zich wel kunnen voordoen. Daar moet binnen deze strategische opgave ruimte, tijd en geld voor zijn. Een concrete actie die we oppakken is het opstellen van het wettelijk verplichte plaatsingsbeleid inclusief uitrolplanning voor laadpalen.


Door klimaatveranderingen is er druk op riool- en afwateringssystemen. Het is noodzakelijk hier onderzoek naar te doen en deze problematiek samen met onze samenwerkingspartners aan te pakken.


Afspraak Duurzaamheid: Voor de zomer van 2020 kan de gemeenteraad besluiten over de integrale Burense Klimaatvisie. We kijken wat er op korte termijn mogelijk is, met name voor het ondersteunen van inwoners en ondernemers. We sluiten aan bij verschillende initiatieven, zowel lokaal, regionaal als landelijk. In 2020 zetten we tijdelijk in op een extra formatieplaats om duurzaamheid een impuls te geven. Deze tijdelijke inzet werken we verder uit in de uitvoeringsagenda.


Afspraak Duurzaamheid: Er komt in 2020 plaatsingsbeleid inclusief uitrolplanning voor laadpalen in de gemeente.


Afspraak Duurzaamheid: Bij plannen voor nieuwe woningbouw of renovatie van de openbare ruimte scheppen we ruimte voor energie- en klimaatmaatregelen.


RESULTAAT


Het terugdraaien van de inzameling van restafval m.b.v. ondergrondse containers is helaas niet gelukt. Deze beslissing valt onder een samenwerking met 7 andere gemeenten in de regio en die hebben (meerderheid) besloten om het door te zetten. Resultaat: Veel ontevreden inwoners over o.a. plek van containers, kosten, communicatie vanuit de AVRI. Wij blijven het kritisch volgen en waar mogelijk inwoners tegemoet komen. Bijvoorbeeld voor ouderen die slecht ter been zijn, medisch afval en incontenentiemateriaal.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved