Kernprogramma kern Rijswijk gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Rijswijk, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Rijswijk hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Geef aan wat de belangrijkste te behouden voorzieningen zijn voor de leefbaarheid van het dorp (belangrijkste), meer discussie over wat wel behouden, focus leggen op;

30 %: De basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang

38 %: Het verenigingsleven Het Dorpshuis en gymzaal

32 %: Zorgplek

 

In welke kern/plaats doet u uw boodschappen?

31 %: Maurik

  3 %: Beusichem

  9 %: Tiel

14 %: Lienden

14 %: Culemborg

14 %: Online

  9 %: Wijk bij Duurstede

  3 %: Geldermalsen

  3 %: Lokale fruitstalletjes


Ervaart u overlast op de dijk in Rijswijk en zo ja, wat zou de gemeente er aan moeten doen?

29 %: Ik ervaar geen overlast

29 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: (meer) Drempels aanbrengen

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: De weg over de dijk versmallen

  6 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meerdere weekeinden per jaar afsluiten voor auto's en motoren

11 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Altijd afsluiten voor auto's en motoren (uitzondering aanwonende en aan- en afvoer bedrijven)

25 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Vooral motoren en wielrenners geven overlast 

* Effectief afsluiten van de dode arm van de nederrijn (waaraan de Roodvoet staat) omdat de vogels overlast hebben van de (motor)bootjes. Er staan wat 'verboden toegang' borden maar een boeienkoord zou beter zijn. Deze borden worden genegeerd. 

* Veel recreatief verkeer en dit zou m inder mogen

* Zomers maken de motorrijders regelmatig gebruik van de dijk en rijden dan vaak te hard. Dit kan voorkomen worden door drempels aan te brengen.

* Vooral van de Heuvel naar de pont van Wijk bij Duurstede is een race-baan. Hier zijn helemaal geen drempels aangebracht en is mooi geasfalteerd, dat geeft aanleiding om extra gas te geven, zowel motoren als auto's.

* Vergeet de Prinses Irenestraat en de Veerweg niet! Verder zou ik het open willen houden, er genieten veel mensen van de mooie route maar er zijn er bij die het verzieken voor de rest. Haal die er uit en pak ze aan!

* Altijd afsluiten voor auto's en motoren (uitzondering aanwonende en bedrijven)

* Altijd afsluiten voor motoren. Grote overlast. Lawaai en hard rijden. Zie iniatieven gemeenten elders in het land. Heb gemeenteraad Buren aangeschreven. Geen reactie helaas

* Betreft het gedeelte Rijnbandijk dat eenrichtingsverkeer en 30km is; hier wordt regelmatig (veel) te hard én tegen de rijrichting in gereden, tot grote ergernis. Een ‘fietssluis’ ter hoogte van de Kerkstraat zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.

* Handhaving op deze plek, überhaupt deze omgeving, hebben wij nooit geconstateerd.

* Omdat de dijk eenrichting verkeer is, komen de motoren vooral in het weekend over de prinses Irenestraat, Ik denk dat het goed is als daar eens wat aandacht, in de vorm van snelheidscontrole, naar uitgaat.

* Sinds Corona is het veel drukker met dagjes toeristen. Over het algemeen gaat dit prima. Er zijn wel negatieve uitzonderingen zoals motoren en auto’s die veel lawaai maken en snelheidsduivels, de laatste komt gelukkig heel weinig voor.

* De laatste tijd is er veel luchtverkeer van Defensie, dat geeft veel meer geluid. Niet alle geluid en verkeer is overlast!!!


Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:

11: Er is vanuit de gemeente voldoende aandacht voor wat er gebeurt in ons dorp - (Overwegend) eens

17: Er is vanuit de gemeente voldoende aandacht voor wat er gebeurt in ons dorp - Neutraal

  5: Er is vanuit de gemeente voldoende aandacht voor wat er gebeurt in ons dorp - (Overwegend) oneens

  9: De gemeente erkent dat Rijswijk andere behoeftes heeft dan bv. Maurik - (Overwegend) eens

21: De gemeente erkent dat Rijswijk andere behoeftes heeft dan bv. Maurik - Neutraal

  3: De gemeente erkent dat Rijswijk andere behoeftes heeft dan bv. Maurik - (Overwegend) eens

  0: De gemeente heeft deze afwijkende behoefte vertaald in effectief beleid - (Overwegend) eens

24: De gemeente heeft deze afwijkende behoefte vertaald in effectief beleid - Neutraal

  9: De gemeente heeft deze afwijkende behoefte vertaald in effectief beleid - (Overwegend) oneens

16: Het Dorpsinitiatief heeft een toegevoegde waarde voor de toekomst van het dorp - (Overwegend) eens

17: Het Dorpsinitiatief heeft een toegevoegde waarde voor de toekomst van het dorp - Neutraal

  0: Het Dorpsinitiatief heeft een toegevoegde waarde voor de toekomst van het dorp - (Overwegend) oneens

17: Inwoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van hun eigen dorp - (Overwegend)

16: Inwoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van hun eigen dorp - Neutraal

  0: Inwoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van hun eigen dorp - (Overwegend) oneens

22: Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van mijn dorp - (Overwegend) eens

11: Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van mijn dorp - Neutraal

  0: Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid voor het in standhouden van mijn dorp - (Overwegend) oneens


Opmerkingen:

* Een dorp kan in stand gehouden worden als er regelmatig woningbouw wordt gepleegd, anders vertrekken ook degenen die graag in Rijswijk blijven wonen. Als die elders gaan wonen gaan hun kinderen dus ook weg waardoor de school een tekort aan leerlingen krijgt, de sport- en verenigingsleven geen nieuwe aanwas meer. Rijswijk wordt een slaapdorp, waar niets te doen is. Ook de voetbalvereniging verdwijnt uit het dorp. Dit was niet alleen een voetbalvereniging maar ook een sociaal ontmoetingsplaats. Daar werden klaverjasavonden gehouden, oliebollen gebakken, rad van avontuur, grote feesten enz enz. Er blijft niets van ons dorp over.

* Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat de sociale huurwoningen meestal gaan naar mensen die helemaal niet uit de gemeente Buren komen. Het zou toch fijn zijn als oudere mensen in hun eigen geboorteplaats kunnen blijven wonen. Dit is nu niet het geval. Ik weet niet hoe dat geregeld is en of de gemeente hier invloed op kan uitoefenen. Dat is wel nodig.


Op welke manier zou Rijswijk in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

  3 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

42 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

24 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

12 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

  3 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

00 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

  3 %: Windmolens zijn welkom in Ravenswaaij

15 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Windmolens , bio energie bij boeren, zonneenergie waar de energie behoefte is

* Behoud van landschappelijke kwaliteit moet zwaar wegen, daarom niet goed dat zonneweides worden aangelegd

* Absoluut geen zonneparken op weilanden (en op water!) en windmolens! 

* Ook Kleinschalige windenergie, kleine windenergiegeneratoren, er zijn nieuwe technieken.

* BIO massa, houtproductie.

* Stimuleren van zonne energie zoals ramen en gevels die elektriciteit opwekken.

* Experimenteren met waterstof.

* Het stimuleren van minder energieverbruik bij de inwoners door kleine dingen: alleen lampen aan waar het nodig is; niet de auto of electrische fiets gebruiken maar zelf trappen op een gewone fiets; geen bladzuiger maar zelf blad harken (beweging is bovendien gezonder); minder op smartpfone of tablet enz. enz.

* Dus bij alles nadenken: is het nodig en kan het energie zuiniger.

* Stromend water kan energie op wekken. De Rijn/Lek maar ook het AmsterdamRijnkanaal lopen langs Rijswijk en het water moet allemaal naar de zee dus er is altijd stroming die energie kan opleveren.


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

49 %: Via een digitale nieuwsbrief

  9 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

21 %: Via Social Media kanalen

21 %: Gemeentegids

00 %: Anders, namelijk


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

24 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

42 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

33 %: Zoveel mogelijk digitaal

00 %: Met rondrijdende bus


Is verblijfsrecreatie in Rijswijk gewenst?

19 %: Kleine camping, Glamping of kleinschalig vakantiepark

39 %: B&B’s

36 %: Niet

  6 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

Het is al druk genoeg en er zijn al verschillende B&B’s. Wel is het een raadsel waarom niemand op het idee komt om op de Roodvoet het Romeinse Castellum na te bouwen dat daar heeft gestaan, zeker omdat de Limes nu werelderfgoed is geworden. Doe dat als re-integratie project voor mensen uit Rijswijk/gemeente Buren en doe dat samen met Wijk bij Duurstede, Tiel en Culemborg en zoiets kan grotendeels gesubsidieerd worden en je hebt een trekpleister voor alle toeristen die hier in de regio verblijven.


Hoe ziet u Rijswijk in het jaar 2040?

  6 %: Niet veel anders dan het nu is

  6 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

24 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

55 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

  9 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Deels ook toerisme maar je moet uitkijken dat je niet teveel toerisme krijgt want de toeristen die er zijn komen voor de rust, ruimte en mooie omgeving. Als je dat vernietigd door de hele Rijnbandijk en Betuwe vol te bouwen dan raak je dat kwijt.

* Fruitteelt en bomenteelt prima, minder intensieve landbouw, veranderde landbouw, geen monoculturen meer en kleinschalig.


Op o.a. de Rijnbandijk, de Lekbandijk, Nieuweweg en de Oost Kanaalweg regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

  6 %: 30 km/uur instellen

55 %: Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

21 %: Drempels aanbrengen

12 %: Flitspaal

  6 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Max snelheid naar beneden, indien weekend of algehele verboden, regelmatig controle

* De andere kant is dat het terugbrengen van de snelheid van 80km naar 60km direct met zich mee heeft gebracht dat de snelheid van 60km wordt overschreden op stukken waar bijna iedereen harder dan 60 rijdt. Ik geloof niet in repressieve maatregelen en de snelheid verder beperken gaat niet helpen. Ik vind het deels ook gezeur. 


N229, De Heuvel (eigendom provincie Gelderland) is een weg die behoorlijk druk is en waar men nog weleens te hard rijd. We willen hiervoor druk uitoefenen bij de provincie. Ervaart u deze overlast ook?

49 %: Ja

42 %: Nee

  9 %: Soms


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


de gemeente erkent dat Rijswijk andere behoeftes heeft dan Maurik (overwegend) oneens ...... ontbreekt. Ik denk dat het goed zou zijn als de gemeente zou erkennen dat Rijswijk hecht aan haar natuurwaarden en dat dat zich niet verhoudt met stimuleren van toerisme, bouwen in de uiterwaarden van vakantieparken etc etc.


* Onderhoud openbaar groen, op eigen initiatieven wordt terughoudend gereageerd, voorbeeld aanplant van boom en bloemzaad in grasstroken met eventueel eigen bijdrage geld en fysiek

* Wat behouden zou moeten worden zijn de voorzieingen, de buurt- en schoolbus

* Er wordt regelmatig zeer hard gereden op De Heuvel b.v. door motorfietsen die van de pont afkomen en door auto's en motorfietsen die de pont willen halen, we horen motorfietsen en auto's het meest. Dit geeft geluidshinder en het leidt tot onveiligheid. Terugdringen van de snelheid en handhaving is belangrijk voor de veiligheid en minder geluidsoverlast.

* Het zou al een goed begin zijn om de huidige snelheid van 60km te handhaven bv dmv trajectflitspalen. Ook is de weg nu niet ingericht op 60 km/uur. Het aanpassen van de inrichting is dus een belangrijke verbetering. Denk als optie aan de slingers die ook verderop in De Heuvel zijn aangebracht.

* Het zou beter zijn als de kruising van de Rijnbandijk en De Heuvel wordt ingericht als een kruisingsplateau waardoor het verkeer bij deze kruising natuurlijk langzamer gaat rijden.

* Beter nog is het om de snelheid terug te brengen naar 50 km en dan ook te handhaven. Dat betekent dat ook de inrichting van de weg moet worden afgestemd op deze snelheid.

* Komen vanaf de pont al volgas aangereden, dus daar (op de Veerweg) al controleren. Lokaal verkeer houdt overwegend de 60 km/u aan.

* Overlast motoren. Verder tevreden over Rijswijk, woon er al 38 jaar! En deze enquête is een prima iniatief en goed samengesteld

* Verkeersoverlast Rijnbandijk; snelheid en tegen rijrichting in

* Het moge uit mijn antwoorden al wel duidelijk zijn dat vooral het lawaai van de motoren en de overlast voor de andere weggebruikers een zorg zijn. Omdat het vooral vooral recreatie van de motorrijders betreft (die daarmee het recreeren van andere recreanten verstoren én de overlast geven aan omwonenden) lijkt het me belangrijk om daar maatregelen te treffen. Verder lijkt het me heel belangrijk om Rijswijk te behouden als een gebied waar een vrij unieke natuur bestaat. Daarvoor is het ook belangrijk om het water grenzend aan het Roodvoet terrein beter te beschermen tegen gemotoriseerd gebruik. Natuurlijk is een economische balans ook nodig. Mijnsinziens zou het best meer kunnen doen aan woonmogelijkheden nu de stad Utrecht vanwege de totale oververhitting van de huizenmarkt vrijwel onbewoonbaar geworden is voor grote groepen mensen. Rijswijk ligt zo dichtbij Utrecht dat er makkelijk te forensen is. Meer woonwijken en meer voorzieningen met behoud van de natuur in de uiterwaarden. Juist die natuur zal het wonen hier aantrekkelijk maken.

* Ik zou het erg fijn vinden als hier in Rijswijk een kleine supermarkt zou zitten, zodat je niet altijd naar een ander dorp toe moet om de boodschappen te halen. Helemaal met kleine kinderen is dat erg lastig als er geen supermarkt in het dorp zit.

* Ik ben gasvrij. Kwam alleen voor teruggave BTW op de zonnepanelen in aanmerking. Vond de voorlichting ronduit slecht. lang niet alle opties kwamen aan bod. Bijv. een airco is ook een luchtwarmtepomp!!! Ook over infrarood panelen heb ik op de voorlichtingsavond niets gehoord. Ook nu, hoor of lees ik er niets over. Verder is het omlaag zetten van de watertemperatuur op 60 graden, zoals in de folders wordt aangegeven, ronduit gevaarlijk!!! De legionella bacterie kan dit overleven!!! Een temperatuur van 65 graden is minimum.

* Ik woon alleen en heb nu, met negen zonnepanelen, een boiler, airco en infraroodpaneel in de kamer en infraroodpaneel op de badkamer, een energierekening van 1 euro per maand! Het kan dus. Maar wees niet te eenzijdig met de voorlichting.

* De grootste ergernis, in heel Nederland, is : er wordt niet gebouwd, naar behoefte, maar naar opbrengst. Ook worden er nodeloos hoge eisen gesteld aan nieuwe woningen. Er is grote behoefte aan levensloop bestendige woningen, en senioren woningen. Ik had een paar jaar geleden ook graag een woning met alles op de begane grond gekocht, in de gemeente Buren, Dit is er niet!!

* Veel mensen wonen alleen en willen graag een huis met eventueel boven een tweede slaapkamer. Doe niet zo moeilijk over agrarisch. Vooral de boerderijen, die eigenlijk te klein zijn om te overleven. Geef toestemming om de schuren tot woonruimte om te vormen.

* Met wat goede wil, is er veel mogelijk, met behoud van biodiversiteit en energiezuinig. Dit geldt niet alleen voor Rijswijk.

* Ik erger mij aan het aan elkaar de eigen wil opleggen met name op het punt van overlast en hard rijden en bij ethische en religieuze kwesties.

* Door een weg anders vorm te geven, geen drempels svp, kun je op een natuurlijke wijze zorgen voor veiligheid, snelheid beperken is lang niet altijd een oplossing. Degene die nu hard roepen om maatregelen rijden ook zelf wel eens te hard, ergens anders….

* Verbinding met wijk bij duurstede verbeteren. Een pont is echt uit de tijd.

* Het woongenot is voor mij heel belangrijk dus ook het behoudt van Rijswijk en omgeving zoals het nu is en zeker geen meer toerisme d.m.v. vakantieparken e.d. Wel bevordering van meer wandelaars of fietsers die kunnen genieten van het landschap en de rust. De rust moet gehandhaafd worden door verkeersmaatregelen en/of meer en betere controle vooral op geluidsoverlast. Meer wandel/fietspaden.bij vragen over diverse onderwerpen wordt je doorverwezen naar een ambtenaar die het weer doorschuift naar een andere ambtenaar of naar de Omgevingsdienst Rivierenland, de Avri, eco Buren enz. die het ook niet weten of soms weer terug verwijzen naar de gemeente. Al met al krijg ik het gevoel dat er niemand meer is met verstand van zaken en die ook de verantwoordelijkheid neemt. Je moet het allemaal maar lekker zelf uitzoeken terwijl de gemeente toch in dienst zou moeten staan van de inwoners. Dus betere diensten en serviceverlening door bekwame ambtenaren.

* Maak de gemeente vuurwerkvrij, liefst gedurende het hele jaar. Controleer en handhaaf beter.

* Geen zonneweiden op de grond; de grond is nodig voor de voedselvoorziening en het aanplanten van bomen. Liever ook geen windmolens maar als het niet anders kan dan in een groep (langs de A15 of de Betuwelijn) en niet verspreid in het landschap.In totaal hebben 33 inwoners (huishoudens) van Rijswijk onze vragenlijst ingevuld.


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Rijswijk te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

DE ENQUETE IS AFGEROND, U KUNT DEZE NIET MEER INVULLEN EN VERSTUREN


Hallo inwoners van Rijswijk, hier kunt u uw mening/opmerkingen achterlaten voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij richting de nieuwe verkiezingen. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De input verwerken we zo veel mogelijk in onze verkiezingsprogramma 2022, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved