Kernprogramma kern Beusichem (gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren)

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Beusichem, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Beusichem hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Het is goed als voorzieningen (bijvoorbeeld dorpshuis, sportverenigingen, naschoolse opvang, voorzieningen voor ouderen) in Beusichem bij elkaar worden gebracht op een centrale, voor een ieder toegankelijke plek in het dorp?

57 %: Ja

36 %: Nee

  7 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Wel toegankelijk, maar hoeft niet op één centrale plek.

* Overbelasting vrijwilligers bij centraliseren.

* Wel goede bereikbaarheid van voorzieningen en weer een bibliotheek.


Ervaart u overlast op de dijk in Beusichem en zo ja, wat zou de gemeente er aan moeten doen?

42 %: Ik ervaar geen overlast

18 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

12 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: (meer) Drempels aanbrengen

  3 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: De weg over de dijk versmallen

  9 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meerdere weekeinden per jaar afsluiten voor auto's en motoren

  9 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Altijd afsluiten voor auto's en motoren (uitzondering aanwonende)

  7 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Vooral in de zomermaanden bij mooi weer overlast

* Fietspad langs de dijk, eenrichtingsverkeer, alleen motoren niet toestaan

* Als maatregelingen niet helpen, alsnog afsluiten.


Op o.a. de Molenweg, de Beijerdstraat en de Smalriemseweg wordt regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

26 %: 30 of 15 km/uur instellen

26 %: Meer controles houden. Dus meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

27 %: Drempels aanbrengen

19 %: Flitspaal

  2 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Alle andere maatregelen geen zin, want niemand houdt zich daar aan.

* Drempels geeft overlast aan de omwoners.

* Mobiele flitspaal en wisselen van plaats.

* Handhaving gebeurt toch niet.

* Rondweg aanleggen tussen Veerhuis en N-weg. Bloembakken plaatsen, zodat strakke doorgangen ontstaan.


Hoe ziet u Beusichem in het jaar 2040?

34 %: Niet veel anders dan het nu is

  6 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

21 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

37 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

  2 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Goede gezonde mix van wonen, toerisme, landbouw, fruitteelt, boomteelt.

* Landeljk sfeertje en de daarbij horende gemoedelijkheid/vriendelijkheid.

* Veranderen is goed, maar niet veranderen om het veranderen.

* Prettig wonen, goede voorzieningen, maar wel kleinschalig en dorps.


Op welke manier zou Beusichem in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

32 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

32 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

11 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

11 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

  5 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

  1 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

  3 %: Windmolens zijn welkom in Beusichem

  5 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Minder energie gebruiken. Minder auto, minder vliegtuig.

* Zonnepanelen op het water


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

39 %: Via een digitale nieuwsbrief

32 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

13 %: Via Social Media kanalen

13 %: Gemeentegids

  3 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Via nieuwsapp

* Via de mail


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

32 %: Vanuit het gemeentehuis

  2 %: Op een andere locatie

38 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

19 %: Zoveel mogelijk digitaal

  9 %: Met rondrijdende bus


Opmerkingen:

* Digitaal waar het kan, gemeentehuis waar nodig is.

* Rondrijdende bus, ideaal voor ouderen die niet naar Maurik kunnen.


Is verblijfsrecreatie in het dorp Beusichem gewenst?

38 %: Kleine camping, Glamping of kleinschalig vakantiepark

  2 %: Vakantiepark

18 %: B&B’s

41 %: Niet

  1 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Er is al een grote camping bij het Veer.

* Modernisering bestaande recreatie


Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van het dorp Beusichem?

19 %: Deelname schoonmaakacties

  7 %: Buurtbijeenkomsten

20 %: Buurtpreventie

  2 %: Activiteiten in de zorg

12 %: Onderhouden van openbaar groen

25 %: Burenhulp

14 %: Organisatie buurtfeest

  1 %: Anders, namelijk*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***1. Verkeersveiligheid (samenvatting, algemene delers):

* Markt: veel te hard rijden (oplossing: 2 drempels plaatsen)

* Markt: op plein, deel autovrij maken (parkeerplaatsen) en bankjes en planetnbakken plaatsen

* Algemeen: wordt veel te hard gereden, ook bij de school.

* Molenweg: Veel te hard rijden, zorgen om veiligheid kinderen.  Oplossing: stoep aanleggen vanaf Molenweg 5 langs woningen 7, 7a, 9 11, etc. * *  * Inrichten als 30 km weg en bewoners betrekken bij inrichting.

* Smalriemse weg veel overlast van hardrijdend verkeer. Oplossing: inrichting van de weg veranderen en daarna pas de maximum snelheid aanpassen.

* Goede verkeersstructuur tussen de N320 en de veerpont, met veilige fietspaden.

* Pizzeria in de Oranjestraat levert veel overlast (nachtelijk lawaai en geparkeerde bestelbussen)

* Verkeerssituatie bij de supermarkt. Oplossing: verplaats supermarkt naar het industrie terrein.

Opstoppingen bij afrit Culemborg door rotonde boven aan de afrit. Idem voor daarop volgende rotondes.

* Aanleggen rondweg

* Oranjestraat een richtingsverkeer, eenzijdige parkeren, geen drempels en geen versmallingen.

* Ook inwoners van Beusichem rijden te hard.

* Te hard rijden op Burg. Van Mourikstraat.

* Onoplettend achteruit rijden bij parkeren Co-op.

* Dijk Beusichem: Kruising Veerweg/dijk knooppuntbord verder van de weg zetten, dan blijft de weg vrij.

* Zeer gevaarlijke verkeersbewegingen bij de Coop. Supermarkt verplaatsen naar het industrieterrein. Meer ruimte en veel veiligere parkeerplaatsen mogelijk.


2. Handhaving (samenvatting, algemene delers):

* Nauwelijks handhaving. Oplossing: meer handhavend optreden en meer blauw op straat.

* Meer handhaven!!!!


3. Leefbaarheid (samenvatting, algemene delers):

* Markt: regelmatig overlast door lawaai (groepen jongeren en jong vollwassenen.

* Slecht onderhouden openbaar groen, veel rommel en hondepoep. Hoog gras, hoog onkruid, te weinig prullenbakken. Overhangende struiken boven destoepen, slecht onderhoud trotoir, iemand met een rollator kan niet meer fatsoenlijk lopen.

* Meer speeltoestellen binnen de woonwijk.

* Gemeentehuis te ver.

* Meer senioren woningen.

* Teveel nieuwbouw, nieuwe wijk is nog niet af of volgende wordt alweer gepland. Meer inspraak van bewoners.

* Behouden van het karakter van het dorp.

* Megalomane landgoederen rond dorp dragen niet bij aan cohesie.

* Groot ruimtebeslag en dit met het oog op schaarse bouwlocaties en behoefte aan landbouwgrond.

* De openstelling voor recreatie (landgoederen) is een farce.

* Sportveldstraat: geen natuur meer, was heide is nu betondorp. Overlast van bouw, scheurende auto's. Bij stortbuien komen de toiletten- en doucheputjes omhoog. Hiervan melding gemaakt, want het ligt aan de riolering, maar met de melding wordt niets gedaan.

* Niet bouwen tussen de dijk en het dorp.

* Openbare laadpalen voor elektrische auto´s.

* Dronken mensen die na het uitgaan 's-nachts lallend en schreeuwend over straat lopen.

* Feesten in 't Zoetzand met veel geluidsoverlast tot diep in de nacht.

* Dat het hele dorp zijn karakter blijft houden en zuinig zijn op de al steeds mindere stukjes natuurschoon, bv nu weer plan "de Wiel" langs de Lekdijk.

* Hondenpoep en zwerfvuil zijn ergenissen.

* Cafe "de Blusser" en vaak Heerenlogement" gebruiken de stoep vaak voor zitplaatsen. Er is geen vrij voetpad en samen met de co-op parkeerplaatsis het gevaarlijk voor voetgangers.

* Honden uitlaten op "de Meent"moet verboden worden.

* Het gaat goed. Geen ergenissen. Vooral zo doorgaan.

* Veel meer landbouw, fruitteelt en bomenteelt in Beusichem en de gehele Betuwe. Vooral fruit en bomen.

* De positieve dingen versterken/behouden en alles vermijden waarvan je weet (door ervaring in andere dorpen/steden) dat het je kern doetverdwijnen. Maak/behoud een aantrekkelijk dorp waar je je meteen welkom voelt en waar de meeste mensen aandacht voor en belang bijelkaar hebben. Anders kunnen we wel in een voorstad van Utrecht oid gaan wonen.

* Ondersteuning van het verenigingsleven/dorpshuizen. Is belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen in de gemeente Buren.

* Parkeerplaats bij de supermarkt is erg weining. Een fiks verbeterpunt zijn de ongelijke stoepen door het hele dorp.

* De groenvoorziening in de wijk Hoogendijck is minimaal. Verder te weining speelruimte voor de kinderen

* Op veel plaatsen overhangende takken en struiken boven de stoepen. Meer dan twee tegels breed, kan niet goed lopen en de auto's die er op geparkeerd staan. Voor iemand met een rollator of rolstoel is hier door niet op te wandelen of voort te bewegen. Hier moet zo snel mogelijk wat aan gedaan worden.

* Behoud van voorzieningen (basisschool, winkels, dorpshuis, sportverenigingen, etc.

* Geen uitbreiding bedrijfsterreinen. Eerst leegstand opvullen en verplicht zonnepanelen op het dak


4. Woningbouw (samenvatting, algemene delers):

* Meer starterswoningen en seniorenwoningen en minder vrijstaande woningen en twee onder én kap woningen.

* Natuur,cultuur en woningbouw in goede balans. Inwoners van Buren krijgen hierbij voorrang.

* Bouwen voor eigen bewoners, bv voor alleenstaanden, starters en ouderen (voor doorstroming).

* Negatief: plannen voor hoogbouw Torenstraat/Zoetzandselaan.

* Geen bebouwing in multifunctionele zone.

* Houdt het dorp kleinschalig! Dan blijft het mooi.

* Wat meer huizen voor ouderen bouwen, zodat er voor jongeren huizen vrij komen.

* Er worden teveel huizen gebouwd. Er moet meer natuur overblijven.


5. Energie (samenvatting, algemene delers):

* Inzetten op het gebruik van groene waterstof in plaats van aardgas

* Geen windmolens in Beusichem, indien wel alle bewoners binnen een straal van 5 km gratis stroom en netwerk. Openbare laadpalen voor elektrische auto's

* Aanstellen duurzaamheidscoach die mensen helpt bij stellen prioriteiten (kosten/baten)

* In plaats van allerlei versnipperde ideëen iedere woning Euro 1000 duurzaamheidsbudget (geoormerkt/aantoonbaar)


In totaal hebben 138 inwoners (huishoudens) van Beusichem onze vragenlijst ingevuld.


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Beusichem te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

DE ENQUETE IS AFGEROND, U KUNT DEZE NIET MEER INVULLEN EN VERSTUREN


Hallo inwoners van Beusichem, hier kunt u uw mening/opmerkingen achterlaten voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

De informatie die wij met deze enquête ophalen is een waardevolle aanvulling voor onze partij richting de nieuwe verkiezingen. Immers gaat het niet over ons, maar om wat er leeft onder onze inwoners. De input verwerken we zo veel mogelijk in onze verkiezingsprogramma 2022, de persoonlijke gegevens worden na de enquête door ons verwijderd.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved