Voorzieningen

HET PRAKTISCH DENKEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN

ONZE SPEERPUNTEN


  Voorzieningen

Voorzieningen bepalen voor een groot gedeelte de leefbaarheid van een kern. Maar niet in elke kern is dezelfde vraag naar voorzieningen. Wij vinden dat kernen van elkaar mogen verschillen. Zo vinden wij dat wat betreft voorzieningen en accommodaties per kern gekeken moet worden naar de behoefte en het draagvlak. Een goed voorbeeld is het Klokhuis in Maurik. Wat ons betreft wordt het besluit om dit dorpshuis te slopen zo snel mogelijk herzien. Gemeentebelangen Buren wil de openbare gebouwen binnen de gemeente zo efficiënt mogelijk gebruiken. Gebouwen worden te vaak voor één doel gebruikt. Hierdoor is het bedienen van doelgroepen als bijvoorbeeld de jeugd of ouderen omslachtig en kostbaar. Door bijvoorbeeld voor de jeugd de school te combineren met buitenschoolse opvang, sport en spel of creatieve ontwikkeling ontstaat een op doelgroep gerichte aanpak. Ook voor ouderen kunnen wonen, sport en creatieve voorzieningen gecombineerd worden aangeboden. Ouderen
zijn minder mobiel en daardoor meer op lokale voorzieningen aangewezen. Gemeentebelangen Buren streeft ernaar voorzieningen als winkelaanbod, pinautomaten en onderwijs zoveel mogelijk in de kernen te behouden.RESULTAAT

Kerngericht, voor en met inwoners Inwoners hebben de ruimte om initiatief te nemen. De gemeente faciliteert dit en staat naast inwoners om de kernen leefbaar te houden. De gemeente werkt samen met inwoners, als partners. Inwoners krijgen ruimte en zeggenschap, zonder dat we het algemeen belang uit het oog verliezen. Deze ruimte voor inwoners vraagt maatwerk, transparantie en duidelijke communicatie. Iedere kern, iedere situatie en ieder onderwerp is uniek. We werken steeds aan de beste oplossing. Niet de regel staat centraal, maar de Burense samenleving (>>> LEES MEER MAATWERK PER KERN). Beleid is niet meer per cluster, maar per kern!


De voorzieningen in onze gemeente zijn belangrijk voor de leefbaarheid, zelfredzaamheid en aantrekkelijkheid van onze kernen. Voorbeelden hiervan zijn onze speeltuinen, waarvan we het beleid gaan evalueren. Als gemeente willen we een faciliterende rol vervullen en voorzieningen mogelijk maken in kernen wanneer daar behoefte aan is en er draagvlak bestaat. Dit doen we binnen de financiële kaders. De voorzieningen zetten we zo breed en integraal mogelijk in zodat ze aan meerdere beleidsdoelen bijdragen en mogelijk goedkoper kunnen. Deze uitgangspunten nemen we mee in het nieuwe accommodatiebeleid. Een sportvereniging is bijvoorbeeld niet alleen een voorziening, maar het sportcomplex van een
vereniging vormt ook een plek van ontmoeting voor inwoners.


In de regio wordt de komende tijd een regionale visie opgesteld, samen met alle besturen en gemeenteraden. Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de voorzieningen in de regio waarvan onze inwoners gebruik maken. Binnen de strategische opgave ‘Samen sterk in de regio’ gaan we uitzoeken hoe we op het vlak van voorzieningen elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen in de regio, op basis van de behoeftes en het gebruik van onze inwoners en kijkend naar het profiel van iedere gemeente.Sport is belangrijk voor ons verenigingsleven, elkaar ontmoeten en onze gezondheid. Onze visie op sport willen we dan ook breed gaan opstellen, voor alle leeftijden, sportverenigingen en met het oog op een inclusief aanbod waar mensen met een beperking mee kunnen doen. Ons uitgangspunt is dat we het aanbod laten aansluiten op de behoefte die er is en dat we kijken of we voorzieningen kunnen bundelen. Binnen de visie kijken we naar het beleid voor binnen- en buitensportaccommodaties en het stimuleren van gezondheid en welzijn. We gaan onder andere het gesprek aan over alcoholverstrekking en een breed aanbod aan activiteiten op sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen om aanbod te genereren binnen de ‘Burense visie op het kind’, kinderopvang of leesstimulering.


Kunst en cultuur zijn niet alleen zaken waar mensen plezier aan beleven, maar dragen ook bij aan het imago van de gemeente Buren en de lokale identiteit. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van mensen (kinderen). Wij willen het kunst- en cultuuraanbod behouden en
ondersteunen nieuwe initiatieven uit de samenleving. Hierbij kan het leefbaarheidsbudget een stimulerende rol spelen.


Ons accommodatiebeleid willen we herzien. Ons uitgangspunt is dat we als gemeente een faciliterende rol willen vervullen. De accommodaties zetten we zo breed en integraal mogelijk in zodat ze aan meerdere beleidsdoelen bijdragen.


Een goede bestuurskracht vraagt van ons dat we goed afgewogen beslissingen nemen op complexe dossiers zoals het Klokhuis en de sporthal. Het Klokhuis vormt een belangrijke voorziening voor veel inwoners en er is veel draagvlak en commitment vanuit de samenleving om het Klokhuis open te houden. We zetten dan ook in op het behouden van het Klokhuis als voorziening voor onze inwoners. De geraamde sloopkosten voor het Klokhuis zetten we in om de sanering van het asbest mee te bekostigen. Vervolgens zoeken we uit of we het pand verkopen of dat we het in erfpacht uitgeven. Erfpacht heeft onze voorkeur, maar verkoop is bespreekbaar afhankelijk van de haalbaarheid. We doen dit op een financieel verantwoorde manier en werken de kaders uit voor beide opties. De verduurzaming van het pand nemen we mee in de uitwerking. De exploitatiekosten zijn voor de gebruiker.


Goed bewegingsonderwijs is van groot belang voor de toekomst van Burense kinderen. Daarom willen we snel een besluit nemen over de sporthal in Maurik. Het eerder door de gemeenteraad vastgestelde budget van € 89.000,- is taakstellend. We onderzoeken wat de meeste effectieve inzet van dit gemeentelijke budget is, zodat we snel duidelijkheid hebben over de toekomst van sporten in Maurik en omstreken. Dit kan ook betekenen dat een externe partij een nieuwe hal bouwt en exploiteert (Tevens hebben diverse sportverenigingen aangegeven hier hun sport te willen uitoefenen).


Afspraak Voorzieningen: Het speeltuinenbeleid evalueren we in 2020 (Zoals het nu gaat, zijn wij, maar ook de betrokken inwoners en vrijwilligers niet blij mee).

Afspraak Voorzieningen: In 2020 stellen we een nieuw accommodatiebeleid vast.
Afspraak Voorzieningen: We zetten in op het behoud van het Klokhuis voor onze inwoners.
Afspraak Voorzieningen: In 2020 nemen we een besluit over een sporthal in Maurik. De lasten blijven voor de gemeente binnen het vastgestelde gemeentelijk budget van € 89.000,- per jaar. We onderzoeken het eerste halfjaar van 2020 hoe we dit het beste kunnen doen, onder andere door uit te vragen aan verschillende partijen wat zij kunnen neerzetten binnen het budget. De sportaccommodatie faciliteert het bewegingsonderwijs van de
scholen in Maurik en Eck en Wiel.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved