Kernprogramma kern Maurik gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Buren

DE ENQUETE IS AFGEROND


Hallo inwoners van Maurik, hieronder staan de resultaten van onze vragenlijst die wij onder de inwoners van Maurik hebben gehouden voor ons nog te schrijven verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren periode 2022 - 2026

Op welke punten vindt u dat uw buurt negatief dan wel positief veranderd is in de afgelopen jaren?

48: Wonen (positief)

  4: Wonen (negatief)

  8: Vervuiling (positief)

18: Vervuiling (negatief)

30: Woonomgeving (positief)

  4: Woonomgeving (negatief)

  6: Criminaliteit/veiligheid (positief)

11: Criminaliteit/veiligheid (negatief)

10: Voorzieningen (positief)

18: Voorzieningen (negatief)

  6: Verkeer (positief)

38: Verkeer (negatief)

38: Samenleven van bewoners (positief)

  6: Samenleven van bewoners (negatief)

10: Mijn buurt is in het afgelopen jaar niet veranderd (positief)

  4: Mijn buurt is in het afgelopen jaar niet veranderd (negatief)

  8: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Afval dumping in het veld nabij het kanaal

* Voor het verkeer geldt dat uitvalsweg Zwarte Paard beter benut zou moeten worden tov Tielsestraat

* Teveel verkeer door de ontwikkelingen buitendijks (recreatie)

* Drugshandel op parkeerplaats bij de oude steenfabriek Rijnbandijk

* Veel nieuwbouw, nieuwe inwoners, kaalslag aan bomen, leegstaande panden, winkels en horeca verdwijnen 

* Veel te weinig winkels in de buurt van de nieuwe wijk, waarom in Lienden wel?? 


Er is behoorlijk veel toerisme in Maurik. Wat vindt u van verdere uitbreiding van de recreatieve sector in Maurik?

56 %: Positief

35 %: Negatief

  9 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Positief mits goed gereguleerd mbt verkeer naar voorzieiningen

* Infrastructuur is niet toereikend

* Heel negatief, hebben we alleen maar nadelen van, veel verkeersoverlast

* Toerisme is prima voor de economie, de levendigheid. Zou fijn zijn als dit tot meer winkels, horeca leidt. 

* Maurik is eigenlijk te klein voor al die vakantieparken, het dorpse karakter verdwijnt hierdoor helemaal

* Toerisme positief maar soms te druk bij de Jumbo


Ervaart u overlast op de dijk in Maurik en zo ja, wat zou de gemeente er aan moeten doen?

35 %: Ik ervaar geen overlast

21 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

29 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: (meer) Drempels aanbrengen

00 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: De weg over de dijk versmallen

  7 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Meerdere weekeinden per jaar afsluiten voor auto's en motoren

  1 %: Ik ervaar wel overlast en dit zou er aan gedaan moeten worden: Altijd afsluiten voor auto's en motoren (uitzondering aanwonende en aan- en afvoer bedrijven)

  7 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* De dijk is niet gevaarlijk, is overzichtelijk, NIET afsluiten want dan overlast in de dorpen

* Afzonderlijk wanderpad en afzonderlijk fietspad, groepsvorming verbieden zoals groepen wielrenners

* Verhuur tuktuks, scooters etc aan toeristen verbieden

* Mensen met een monumentaal pand toestaan zonnepanelen te plaatsen zonder gedoe

* Meer afval dumpingern in het veld nabij kanaal,

* Uitvalsweg via het Zwarte Paard wordt tov de Tielsestraat te weining gebruikt

* Verkeerskundige moet advies uitbrengen / uitspraak doen, versmallen dijken irt voetpaden, aanleggen van drempels

* Geen afsluiting van de dijken

* Ervaren overlast van auto's en motoren die laagvliegen over de dijk

* Hele dijk zone van Garstraat tot kruispunt Eiland van Maurik 30 km p/u


Op welke manier zou Maurik in 2050 100% energieneutraal moeten zijn?

23 %: Focus leggen op energie besparing door middel van isolatie

25 %: Inzetten op zonnepanelen op daken van huizen, loodsen, daken/schuren van bedrijven

  6 %: Inzetten op transparante zonnepanelen in plaats van plastic tunnels bij de fruitteelt

12 %: Inzetten op het benutten van warmteverschillen in de bodem en van het water

10 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor kippen/schapen onder de panelen

  9 %: Zonnepanelen op weilanden met ruimte voor natuur onder de panelen

11 %: Windmolens zijn welkom in Maurik

  4 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Energieneutraal zal een utopie blijken, focus op verantwoord energieverbruik en collectieve inkoop van energie

* Zonnepanelen op overheidsgebouwen

* Geen warmtepompen ivm geluidsoverlast, vuurwerk verbieden

* Wellicht meer waterkracht, 1 of 2 windmolens ver buiten de bebouwing geen bezwaar

* Absoluut geen windmolens


De gemeente Buren heeft bijna dagelijks wel iets te melden voor hun inwoners, maar de vraag aan u is de volgende: Op welke wijze wilt u het liefst een bericht of melding ontvangen?

37 %: Via een digitale nieuwsbrief

23 %: Via papier (krant, gedrukte nieuwsbrief)

15 %: Via Social Media kanalen

19 %: Gemeentegids

  4 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Maakt niet uit als maar duidelijk is waar de informatie te vinden is.

* 1 of 2 betrouwbare kanalen

* De wekelijkse krant Kontakt met het gemeentenieuws krijgen we nooit


Hoe ziet u de toekomstige dienstverlening van de gemeente?

26 %: Vanuit het gemeentehuis

00 %: Op een andere locatie

23 %: Lokaal per kern bv. dorpshuis

50 %: Zoveel mogelijk digitaal

00 %: Met rondrijdende bus

  1 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Maakt niet uit als maar bereikbaar is voor iedereen


Op o.a. de Buitenweg, de Tielsestraat, Verbindingsweg en de Pr. Marijkelaan wordt regelmatig te hard gereden en dat levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Hoe aan te pakken?

25 %: 30 km/uur of 15 km/uur instellen

36 %: Meer controles houden. Meer onder de aandacht brengen bij de politie (vragen om meer handhaving)

22 %: Drempels aanbrengen

10 %: Flitspaal

  7 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Dorp incl. andere wegen worden gebruikt als sluip/doorgangsroute, beter is om verkeersstromen te reguleren en zodoende overlast te voorkomen, 30km zijn dus geen doorgaande wegen

* Andere snelheidsverminderende maatregelen toepassen

* Huidige wegversmallingen verwijderen want die zijn gevaarlijk voor fietsers

* Andere snelheidsverminderende maatregelen toepassen zoals versmallingen

* Verbindingsweg ziet er uit als een provincialeweg, versmallen, fietspad erlangs, tijdelijk of incidenteel een camerapaal of flitspaal ter beveiliging 

* Iets aan de foetpaden doen, zijn schots en scheef rijnbandijk 30 km zone 


Hoe ziet u Maurik in het jaar 2040?

  8 %: Niet veel anders dan het nu is

29 %: Een dorp dat gericht is op toerisme/recreatie

15 %: Een dorp dat is gericht op landbouw/fruitteelt/bomenteelt

45 %: Een dorp dat vooral gericht is op wonen

  3 %: Anders, namelijk


Opmerkingen:

* Behouden van agrarische sector in het buitengebied

* Wonen is een dorp, toerisme langs de rand, landbouw/veeteelt met wat fruit in het buitengebied

* Liever geen grote evenementenparken erbij in het buitengebied

* Een dorp waarin men elkaar blijft groeten en dat niet de fout wordt gemaakt om te groot te worden

* Te veel bouw, te weinig natuur 


*** Wat is voor u belangrijk, wat zijn uw ergernissen en pijnpunten en wat zou u willen dat we daar wat aan gaan doen binnen onze mogelijkheden ***


* Slechte verkeersveiligheid in de straat (watersnip), drempels hebben geen toegevoegde waarde en zorgen niet voor afremmen voertuigen

* Wordt veel te hard gerden, dit geldt overigens voor heel de wijk Oosterweijden

* Helaas is Lienden voor gegaan maar een goede winkel gelegenheid zou fijn zijn denk aan een AH samen met een Actionoid, Maurik wordt te groot voor de Jumbo, deze zou ergens anders moeten komen

* Vermindering van openbaar groen en het zeer beperkte onderhoud hiervan

* Gladheidbestrijding, hoeveelheid verkeer en snelheid hiervan alsmede vrachtverkeer in Molenstraat

* Vanwege de toenemende hoeveelheid van jonge gezinnen in Maurik en omgeving is het belangrijk een middelbare school in de buurt te hebben

* Parkeergelegenheid Scholekster is zeer slecht, geen plek voor rolcontainers op Scholekster

* Wadi's Oosterweijden slecht aangelegd, geen speelvoorzieingen voor kinderen in de buurt

* Asociaal rijgedrag, zowel in de kern als op de dijk

* Meer druk uitoefenen op de projectontwikkelaars om het oostelijk deel van Maurik beter te verbinden met school door bruggen over water te plaatsen en een zebrapad aan te leggen

* Snelheid op de Pr. Marijkelaan, geldt een max. snelheid van 30km p/u maar snelheden van 80 km p/u

* Veel meer handhaven, handhaven en handhaven / de pakkans moet vergroot worden er gebeurt nu helemaal niets

* Meer invloed bij de provincie want zij beslissen zonder rekening te houden want in het dorp leeft (zoals vuurwerkshows, kappen bomen)

* Contact houden met inwoiners en hun signalen vertalen in overleg met en standpunten naar de gemeente

* De kerkklok mag wat ons betreft liever niet meer slaan tussen 01 en 05 in het holst van de nacht en anders liever niet om het half uur

* Fiestpad langs de verbindingsweg, meer wandelroutes

* Meer aandacht voor jeugd dmv sport en andere ontmoetingsplaatsen zoals skatebaan en voetbal-/basketbalkooi (american playground)

* Meer politie op straat

* Meer geld vrijmaken voor groen onderhoud

* Drukte op de dijk, handhaven tov asociale hardrijders, afsluiten voor doorgaand verkeer

* Ondoordachte uitbreiding campings met tiny houses en zelfs mogelijk een nieuwe camping tussen oude Loswal en Eiland van Maurik  

* Meer plekken waar kinderen en jongeren kunnen spelen/rondhangen

* Als ze het dorp uitrijden om 4 uur al veel last van

* Ouderen/senioren wonen vaak in te grote woningen waar startende gezinnen juist behoefte aan hebben

* Mogelijkheden creeren voor ouderen en senioren om door te stromen naar kleine levensloopbestendige woningen

* Creeren van bouwlokaties voor realisering van eenvoudige senioren woningen

* Versoepelen van regelgeving voor lokale inwoners, verlening van particuliere (kleinschalige) bouwvergunningen en ontwikkelen van knarrenhofjes voor lokale inwoners

* Regelmatig handhaven op snelheidsovertredingen binnen en buiten de bebouwde kom dmv lasercontroles

* Handhaven op het terugdringen van zwerfafval, met name in het buitengebied

* Leefbaarheid behouden door inzetten op lokale voorzieingen - behoud dorpshuis, verenigingsleven, middenstand promoten

* Jongeren veel meer bestrekken, zo beperk je ook de overlast

* Starters op de woningmarkt een kans geven

* Beter onderhoud aan de fietspaden Homoetsestraat / Marijkelaan

* Te hard rijden en hondenpoep zijn ergenissen, meer handhaving inzetten

* Eenzame ouderen meer bij elkaar laten wonen, meer groepswonen met 6/7 mensen

* Iets leuks maken van het dorpsplein

* Geen drempels aanbrengen, is een ramp voor ambulance en brandweer

* Het idiote rijgedrag in en rond Maurik met bijbehorende vervuiling

* Te druk op de dijk in het weekend, jammer dat het volgebouwd gaat worden met recreatieparken

* Geen verlichting in het buitengebied werkt criminaliteit in de hand en is slecht voor de veiligheid 


In totaal hebben 126 inwoners (huishoudens) van Maurik onze vragenlijst ingevuld. (het percentage is hier en daar afgerond, want bij sommige vragen waren meer antwoorden mogelijk).


Wat is onze volgende stap: Onze bedoeling is om de opgehaalde gegevens met de inwoners van Maurik te bespreken. Dit bij voorkeur fysiek, maar door de huidige situatie rondom Corona is dat op korte termijn niet mogelijk. Wij hopen dat er in de loop van december meer duidelijkheid over komt en dat we u dan kunnen informeren over het vervolg.

Gemeentebelangen Buren is opzoek naar:


Inwoners die mede richting willen geven aan de koers van Gemeentebelangen Buren

Kern vertegenwoordigers (de ogen en de oren van een kern)

Burgerraadsleden (toekomstige) 

Raadsleden (toekomstige)

Partij ondersteuners 

Sponsoren
Deelnemers aan de verschillende werkgroepen (o.a. Zorg en Biodiversiteit)

Deelnemers aan GB Jongeren (Jongerenafdeling Gemeentebelangen Buren)

Leden DenkTank


Heeft u interesse in één of meerdere van de bovengenoemde zaken, ga dan naar >>> Meer info

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved