Ommeren (gemeente Buren)


OMMEREN

Ommeren is een dorp in de gemeente Buren, in de Nederlandse provincie 

Gelderland. Inclusief de buurtschap/het landgoed Den Engtelt het 755 inwoners (01-01-2016).


Ommeren was een dagelijkse heerlijkheid. Het behoorde van 1811 tot 1998 tot de gemeente Lienden. Sinds 1999 behoort het bij de gemeente Buren.


De oudste vermelding dateert van 997. Voor de naam bestaan enkele verklaringen. De eerste is dat de naam te maken heeft met een

hooggelegen meer, omdat een vroege vermelding spreekt van ‘Homeru’. Dit wordt ook weer in twijfel getrokken, omdat de komgronden van Ommeren laag liggen, er kan geen sprake zijn van een hoog meer. De tweede verklaring is dat de naam afgeleid zou zijn van de persoonsnaam Omme of Ome, wat weer is afgeleid van de naam Oem. Dit is weer een verbastering van de naam van de heilige Audomarus. En dat is afkomstig uit twee oud Germaanse woorden auda (= erfgoed) en mar (= roem). 

 

De geslachtsnaam van Omeren komt voor in de 15e eeuw. Ook geschreven als van Oemeren en variaties tot op heden.


De oudste bebouwing in het rivierengebied vond altijd plaats op hoger gelegen gronden. Ommeren is een voorbeeld van een gestrekt dorp, dat op een hoger gelegen stroomgordel is gebouwd. De dorpskerk is te vinden op een hoogte en ook andere bebouwing vinden we op hoger gelegen  gronden. Enkele oude boerderijen in het dorp zijn: Den Aschheuvel, Den Ham, De Blauwe Kamp (in 1997 vervangen door een nieuwe boerderij), Den Hevel en Den Beldert. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat Ommeren in de Romeinse tijd bewoond werd. Daarna zal het dorp een periode niet bewoond zijn geweest, vanwege overlast van het water. Vanaf ca 1000 werd Ommeren opnieuw bewoond.


In 997 werd Ommeren (Umeron) door Keizer Otto III geschonken bij de stichting van een klooster op de Luisberg bij Aken, het St. Adelbertstift. 

In 1189 werd een overeenkomst gesloten over de kloostergoederen en behoorde Ommeren nog tot de eigendommen van het klooster. Midden 13de eeuw komt Ommeren voor als goed van de graven van Gelre. Bij het sluiten van een verdrag in 1427 tussen de bisschop en stad Utrecht enerzijds en de heer van Buren en de proost van Aken anderzijds, werd Ommeren aan het Sticht (Utrecht) toegewezen.


In 1453 verpandde Walraven van Meurs Lienden, de Schulenborg en Ommeren aan zijn neef en in 1455 moet hij de goederen weer wegens schulden als pand stellen, nu aan Jan van Gymnich, heer van Visschel. Deze droeg het in 1461 weer over aan Gerard van Culemborg. De graaf van Culemborg verkrijgt daarmee de rechtsmacht over Ommeren. Hij mocht zich ook ‘heer van Ommeren’ noemen. Het dorp kwam rond 1700 weer in andere handen toen Gravin Louisa Anna van Culemborg vele eigendommen van de hand deed. De nieuwe eigenaar werd mr. Arend van den Steen De heerlijkheid bleef daarna enkele generaties in handen van de familie Van den Steen (“Van Ommeren en Waijestein”).  Daarna kocht een lid van de familie Wilbrenninck de heerlijkheid.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN OMMEREN


Nieuws uit Ommeren kunt u o.a. lezen op de volgende sites:

* De Fruitbode (website)


Ommeren heeft de volgende verenigingen:

* Vrouwenvereniging Weest Getrouw

* Kinderkerk van de hervormde gemeente Ommeren

* Buurtvereniging De Breipot - Facebook

* Vrouwen van Nu afdeling Ingen, Lienden, Ommeren

* T&P Sport (o.a. gym en turnen)

Gymnastiekvereniging ILO (Ingen / Lienden / Ommeren)

* Kleiduiven Schiet Vereniging - de Betuwe

* Paardensportvereniging De Margrietruiter (Buitenaccommodatie)

* Tafeltennisvereniging SER80

* Biljartvereniging Calimero

* Ondernemersvereniging LOI (lienden / Ommeren / Ingen)


Ommeren heeft ook een heel leuk museum:

* Streekmuseum Baron van Brakell


Leuke Facebook site Ommeren:

* Ommeren Ommer Veld

Ommeren - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


Men vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in Ommeren ten minste gehandhaafd blijft. Vooral de aanwezigheid van een huisartsenpraktijk wordt erg belangrijk gevonden. Verder zouden de aanwezigen graag zien dat de sociale verbondenheid in het dorp groter wordt en minder uiteenvalt in de Canadalaan/Het Voorburg, de Kerkstraat/Dokter Guepinlaan en Ommerenveld. Het betrekken van de arbeidsmigranten is daarbij ook belangrijk.


• Hoe kunnen we de integratie van arbeidsmigranten bespoedigen en hun betrokkenheid bij de gemeenschap vergroten?
• Hoe kunnen we de aanwezigheid van een huisartsenpraktijk in stand houden?
• Kunnen we de verbinding tussen inwoners en gemeente verbeteren door middel van een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor de inwoners van Ommeren?
• Zou er een dorpscommissie opgericht kunnen worden ter bevordering van de sociale cohesie?
• Hoe kunnen de grote fruitbedrijven bijdragen aan de participatie van de arbeidsmigranten in de gemeenschap?
• Hoe kunnen we de binding tussen de buurten in Ommeren vergroten?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


Het zware verkeer en hardrijders door de Kerkstraat en Dokter Guepinlaan zijn de grootste pijnpunten. Automobilisten houden zich niet aan de
snelheid, wat zorgt voor onveilige situaties. Door de Kerkstraat en Dokter Guepinlaan rijdt veel zwaar verkeer, aanwonenden ervaren veel overlast door geluid en trillingen. Verder laat de voetgangers toegankelijkheid en de staat van de voetpaden te wensen over. Er is vaak melding gemaakt bij de gemeente, maar er is tot op heden niet of nauwelijks gehandeld.


• Er wordt erg hard gereden op de Dokter Guepinlaan, de verkeersituatie is er niet veilig voor voetgangers en fi etsers
• De trottoirs in de kern zijn slecht onderhouden en een gevaar voor mensen die slecht ter been zijn
• De bomen aan de Canadalaan geven overlast, zou een andere soort meer geschikt zijn?
• Het openbaar groen is erg eentonig
• Men wil graag betrokken worden bij de invulling en het beheer van de groenperken
• Bij de bushalte Canadalaan moeten reizigers in de berm op de bus wachten, het ontbreekt aan een stoepje en/of bankje
• Er komt veel zwaar verkeer door de Kerkstraat en de Dokter Guepinlaan. Aanwonenden hebben last van geluid en trillingen. De weg wordt kapotgereden en de verkeersveiligheid is in het geding.
• De OV-verbinding met Tiel is erg beperkt
• Hoe kunnen we de fietsroutes van en naar de scholen veiliger maken?
• De kruising van de Canadalaan met de Dokter Guepinlaan is onoverzichtelijk
• Hoe kunnen de grote fruitbedrijven bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in het dorp?


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


Men zou graag zien dat duurzaamheidsinitiatieven collectief worden opgepakt, het liefst burgers en ondernemers samen. Ommeren zou qua energie zelfvoorzienend moeten worden, maar er moet wel draagvlak zijn over de manier waarop. De omgeving herbergt voldoende recreatieve mogelijkheden, met onder andere het eiland van Maurik en de Beldert. Men heeft niet zozeer behoefte aan meer recreatieve voorzieningen in het dorp, wel zou het leuk zijn om de fruitsector en recreatie meer te verbinden.


• Kunnen we het opwekken van groene energie collectief oppakken in het dorp? Kan Eco-Buren hierin een rol spelen?
• Kunnen we de uiterwaarden toegankelijker maken met klompenpaden?
• Hoe kunnen we burgers en ondernemers samen op laten trekken in duurzaamheidsinitiatieven?
• Hoe kunnen fruitbedrijven een bijdrage leveren aan de recreatieve voorzieningen in Ommeren?
• Hoe kunnen we het buitengebied aantrekkelijker maken voor wandelaars?
• Hoe krijgen we meer diversiteit in het openbaar groen?
• Hoe kunnen we het afkoppelen van regenwater bespoedigen?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


Men ziet vooral het tegengaan van verdere uitbreiding van bedrijvigheid in de kern als speerpunt. Uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen zouden plaats moeten vinden op locaties waar een grotere schaal meer passend is. Verder wordt het onttrekken van het relatief grootte aantal woningen aan de markt voor het huisvesten van arbeidsmigranten gezien als een probleem, zeker gezien het reeds beperkte aanbod aan woningen.


• Er is meer behoefte aan woningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen, woningen moeten passen in het dorp.
• Het aanbod aan huurwoningen in Ommeren is beperkt.
• De kern is niet geschikt voor grootschalige bedrijvigheid. Uitbreidingen en nieuwe initiatieven zouden in het buitengebied een plek moeten krijgen.
• Er zou meer sturing moeten komen op de huisvesting van arbeidsmigranten, er zit nu geen visie/idee achter.
• Kunnen de grote fruitbedrijven en inwoners van Ommeren in gesprek over het opkopen van woningen en het huisvesten van arbeidsmigranten?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved