Beginselprogramma Gemeentebelangen Buren

inleiding


Het voorliggende beginselprogramma is het resultaat van luisteren naar, overleggen en samenwerken met onze inwoners. In deze beginselverklaring geeft Gemeentebelangen Buren aan waar zij voor staat.  In deze beginselverklaring staat vanuit welke fundamentele basis de partij denkt, doet en toetst.  Het is de leidraad die ons richting geeft, duidelijkheid biedt en ons bindt. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en daarna. Deze beginselverklaring is geen keurslijf, maar een levend document; het wordt herijkt  aan de ontwikkelingen in onze maatschappij, gemeente en leefomgeving. 

Lokale partij, geen landelijke politieke kleur


Gemeentebelangen Buren is een brede middenpartij, niet links, noch rechts georiënteerd zonder enige verbondenheid met welke landelijke partij dan ook. Dat betekent dat we zelf onze koers kunnen bepalen, zonder inmenging van landelijke partijen. Gemeentebelangen staat open voor alle inwoners met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen, voor jong en oud. Gemeentebelangen ontvangt geen enkele vorm van subsidie van de Rijksoverheid om campagne te voeren, dit in tegenstelling tot de landelijke partijen die wél door de overheid gefinancierd worden.

Gemeentebelangen heeft dan ook geen landelijke verplichtingen en kan dan ook geheel vrij van last en ruggenspraak aan een leefomgeving

werken zoals de inwoner die wenst.

             

             Lokaal onafhankelijke politiek


Gemeentebelangen staat voor praktische politiek waarbij het belang van onze inwoners altijd centraal staat. Onze standpunten bepalen wij in overleg met de inwoners die een belangrijke rol hebben in het samenstellen van ons verkiezingsprogramma.

We houden regelmatig achterbanvergaderingen in de kernen, daar wordt verantwoordelijkheid afgelegd over het gevoerde beleid en worden lopende en toekomstige zaken besproken.

Inwoners krijgen tijdens openbare vergaderingen veelvuldig de gelegenheid hun zicht op zaken te geven en hun wensen kenbaar te maken.


             Visie


De kern van onze visie op de lokale democratie is dat inwoners het voor het zeggen hebben. Niet alleen bij gemeenteraadsverkiezingen, maar ook in de vier jaar ertussen. Dat vergt inspanningen van twee kanten. Wij geven macht uit handen, inwoners moet hem grijpen. Zij weten immers veel beter dan de ambtenaren van de gemeente Buren wat er nodig is in hun kern/wijk. Dat betekent dat wij inwoners zoveel mogelijk directe inspraak geven op ontwikkelingen in hun kern, wijk, buurt en straat. Niet als mosterd na de maaltijd, maar vooraf. Niet alleen in benauwde zaaltjes, maar ook online. Gemeentebelangen Buren wil de inwoner een stem geven zodat de inwoner daadwerkelijk meebepaalt en niet alleen meebetaalt


             Missie


Gemeentebelangen Buren is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van de inwoners van Buren. Gemeentebelangen Buren is er voor iedere inwoner van de gemeente die zich in de beginselen van onze partij herkent en die onze kernwaarden deelt. Gemeentebelangen Buren is niet gedreven door (landelijke) politieke ideologieën noch door religieuze overtuigingen. Gemeentebelangen Buren staat voor een sociale, groene en duurzame gemeente.


             Kerngericht werken


Alle kernen zijn uniek. De gemeente Buren kent vitale, sterke kernen waar inwoners zich betrokken voelen bij hetgeen er speelt. In (sommige) kernen heerst een andere beleving, sociale cohesie en de zelfwerkzaamheid van wijkbewoners is niet overal gelijk. Wij willen met een thematische en op de kern gerichte aanpak het leefklimaat en de betrokkenheid in de kernen samen met de inwoners en de leefbaarheidsgroepen verbeteren. Daarnaast zorgen we samen, met de financieel beschikbare middelen, voor behoud van voldoende voorzieningen.


             Veiligheid


Veiligheid is een eerste vereiste voor een prettige leefsfeer Alleen als er een gevoel van veiligheid is, is het goed wonen in de gemeente Buren. Wij kijken kritisch naar de effectiviteit van de huidige preventiemaatregelen. Wij vinden dat wij voldoende toezicht op straat moeten inzetten om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan. Ook het gebruik van hulpmiddelen, zoals het inzetten van cameratoezicht, willen we waar nodig samen met de maatschappelijke partners, intensiveren. Daarnaast willen we buurtbewoners stimuleren om actief en preventief bij te dragen aan veiligheid in hun eigen kern/dorp. Zij zijn tenslotte de ‘ogen en oren’ van de buurt.


            Doelstellingen


Het doel van Gemeentebelangen is om invloed te verwerven binnen het gemeentebestuur en hierdoor de leefbaarheid in alle vijftien kernen van de gemeente Buren te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Met de erkenning dat alle kernen uniek zijn en van elkaar mogen verschillen zien wij het als een van onze belangrijkste taken de eigen identiteit en vitaliteit van al onze vijftien kernen te waarborgen.

KERNWAARDEN             Individuele vrijheid


De inwoners van de gemeente Buren zijn onafhankelijke, zelfbewuste en verantwoordelijke individuen. Zij bepalen tezamen de lokale samenleving. De kennis, ervaring, ideeën en stem van de inwoners zijn van groot maatschappelijk belang en dienen beter benut te worden.


            Respect


Respect voor de lichamelijke en mentale integriteit van de ander in de ruimste zin des woords die tot uitdrukking komt in een zorgvuldige, liefdevolle omgang met medemensen, dieren, de natuur en het milieu. Respect ook voor de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorie van de gemeente Buren. Zodat ook de generaties na ons kunnen genieten van  het open, groene landschap van de gemeente Buren met haar eeuwenoude historie.


             Welzijn boven welvaart


Economische waarden zijn belangrijk, maar nog belangrijker vinden wij een gezonde en veilige leefomgeving, een vitaal en bruisend verenigingsleven, aandacht en zorg voor elkaar en behoud van natuur en milieu. Dit alles binnen een gezond financieel beleid, waarbij de tering naar de nering gezet wordt.


             Sociale rechtvaardigheid


Zorg voor, en solidariteit met, diegenen die het tijdelijk of langere tijd niet zelf redden, horen bij een sociale en vitale leefgemeenschap. Daar hoort ook bij dat de lasten naar evenredigheid worden verdeeld en dat een ieder daar naar vermogen aan bijdraagt. Betaalbare woningen, ook voor jongeren, senioren en minder draagkrachtigen. Geld voor de zorg aan de zorg besteden en niet aan andere doelen of projecten.

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved