Ravenswaaij (gemeente Buren)


RAVENSWAAIJ

Ravenswaaij is een klein dorp in de gemeente Buren, in de Nederlandse 

provincie Gelderland. Het dorp telt 190 inwoners (2016; inclusief de verspreide huizen eromheen 417 inwoners).


De oudste vermelding van Ravenswaaij wordt gevonden in een oorkonde uit de 12e eeuw. De betekenis van de naam is waarschijnlijk afgeleid van het oud Nederlandse woord wade wat poel of ondiep water betekent en van raven. Ravenswaaij behoorde van 1811-1817 bij de gemeente Beusichem. Van 1818-1998 behoorde het bij de gemeente Maurik en vanaf 1999 bij de gemeente Buren.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN RAVENSWAAIJ


Ravenswaaij heeft de volgende verenigingen:

* Toneelvereniging Christina


Ravenswaaij - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


Men vindt het belangrijk dat de voorzieningen in Ravenswaaij behouden blijven. Een aantal inwoners hebben zich zelfs al verenigd om een plan van aanpak te schrijven voor het behouden van de school, dorpshuis en kerk. Verder wordt de bereikbaarheid van adequate zorg voor de vergrijzende bevolking als belangrijk speerpunt gezien. Men ziet het als randvoorwaarde om tot op latere leeftijd in Ravenswaaij te kunnen blijven wonen.


• Hoe kunnen we het maatschappelijk vastgoed in Ravenswaaij duurzaam in stand houden?
• Hoe kunnen we de vergrijzing van de inwoners adequaat ondervangen? Zowel qua zorg, als wonen?
• Hoe kunnen we de communicatie tussen ‘het dorp’ en de gemeente verbeteren?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een goede basisschool voorziening voor het dorp behouden blijft? Een aantal inwoners gaat zich hier actief voor inzetten en een plan van aanpak opstellen;
• Een bibliotheekvoorziening wordt gemist in de gemeente;
• Hoe houden we zorg bereikbaar voor minder mobiele inwoners?
• Kunnen samenwerking tussen agrariërs, ondernemers en vrijwilligers realiseren, door bijvoorbeeld een lokale voedselwinkel op te zetten?
• Hoe kunnen we de school en de leerlingen meer betrekken bij het dorp?
• Kan het dorpshuis een bijdrage leveren in de zorgbehoefte van de inwoners?
• Het aantrekken en behouden van vrijwilligers is lastig door de vele regels waaraan voldaan moet worden. Kan de gemeente hierbij ondersteunen?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


Het dorp is redelijk goed met de auto bereikbaar, maar de wegen zijn wel onveilig, smal en er wordt vaak hard gereden. En hierin schuilt een dilemma. Een smalle weg is lastig voor de combinatie van auto’s landbouwverkeer, fietsers en wandelaars, maar een brede weg nodigt uit tot hard rijden. Maatregelen voor het afremmen van verkeer hebben soms ook weer nadelen (trillingen, drempels, lastig voor landbouwverkeer en ambulances). Speciek probleem is het hardrijden van motoren op de dijk. Op dit moment kun je via de Ravenswaaijsesteeg de N320 oversteken. Dat is voor schooljeugd, landbouwverkeer en soms ook auto’s handig. Tegelijk zijn er op dit punt enkele ongelukken gebeurd. Het afsluiten van de overgang zou echter ook veel nadelen hebben, de parallelwegen aan de noordzijde (parallelweg) en zuidzijde (Veldweg) zouden dan heel druk worden en onveiliger. Men zou graag het buitengebied vergroenen, bijvoorbeeld door op basis van oude structuren houtsingels, hagen en kleine bosjes te realiseren.


• Hoe kunnen we de agrarische identiteit van het dorp sterker maken?
• De bermen in het buitengebied zijn op veel plekken niet goed, in combinatie met de smalle wegen geeft dit onprettige situaties. Zeker wanneer

fietsers en agrarische voertuigen elkaar kruisen;
• Hoe kunnen we de overlast van hardrijders op de dijk terugdringen, zonder de mobiliteit van agrarische voortuigen te beperken?
• Hoe kunnen we de veiligheid rondom de school verbeteren?
• Hoe kunnen we Ravenswaaij beter aansluiten op het OV-netwerk?
• De bereikbaarheid van de kern voor scholieren en mindervaliden laat te wensen over;
• Hoe voorkomen we vernieling van straatmeubilair?
• Er wordt erg hard gereden in de Donkerstraat en het buitengebied;
• Hoe kunnen we de verkeersveiligheid rondom de nieuwbouw, en de daardoor toenemende drukte, verbeteren?
• De oversteek van de Ravenswaaijse steeg over de N320 is onveilig;
• Er is weinig straatverlichting in het buitengebied. Hoe kunnen we de zichtbaarheid hier verbeteren? Kunnen we dit samen met de dorpsraad, de gemeente en de wijkagent oppakken?
• Hoe kunnen we meer begrip genereren voor de werkzaamheden van de agrariërs in en rondom het dorp?
• Hoe zorgen we voor het efficiënter legen van afvalbakken?

• Kan er in de kern een afvalbak met zakjes voor hondenpoep komen?
• De ruitvormige wegmarkering is verwarrend;
• Hoe zorgen we voor adequaat herstel van wegmarkeringen?
• Er zijn veel wegen in het buitengebied waar je elkaar lastig kunt passeren, mede door de naastgelegen sloten. Zoals de Veldweg en de Maatsteeg;
• De splitsing van de Maatsteeg met de Donkerstraat is onoverzichtelijk;
• Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud aan de dijk? Bewoners worden van het kastje naar de muur gestuurd;
• Hoe kunnen we de veiligheid (fi etsers, wandelaars) langs plattelandswegen verbeteren, zonder hard rijden te stimuleren?
• Bereikbaarheid per OV verbeteren naar gelang vergrijzing doorzet. (Nu gaat er 1x per uur een buurtbus, er schijnt ook een belbus te zijn maar niet iedereen weet dat, mogelijk is communicatie belangrijk);
• Kan snelheid beter gehandhaafd worden?
• Hoe kunnen we de veiligheid in het buitengebied verbeteren? Er is overlast van hangplekken (Parkeerplaats De Noord en parkeerplaats naast het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) (hoek Lekbandijk). Hier vindt drugshandel plaats en wordt veel rotzooi gedumpt;
• Hoe kunnen we overlast door laagvliegende apaches tegengaan?


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


Een veel genoemde wens is het beter toegankelijk maken van het buitengebied, de uiterwaarden en de dijk voor wandelaars. Je zou er prachtige routes kunnen lopen, maar bijna alle gronden zijn in privé eigendom. Verder zou men graag zien dat er meer (laan)bomen aangeplant worden langs de wegen en wanneer er zieke bomen verwijderd worden, er weer een gezonde boom voor terugkomt. De aanleg en het behoud van hoogstamboomgaarden in het buitengebied zou men graag gestimuleerd zien.


• Hoe zorgen we voor efficiënt groen onderhoud?
• Hoe kunnen we het buitengebied, de dijk en de uiterwaarden toegankelijker maken voor wandelaars? En hoe voorkomen we problemen omtrent onderhoud, rotzooi en hondenpoep?
• Hoe kunnen we de landschapsstructuur rond het dorp verbeteren? (Zie ook het landschapsontwikkelingsplan uit 2001);
• Kunnen er meer bomen langs de toegangswegen aangeplant worden?
• Hoe voorkomen we afvaldumping in en rondom het dorp?
• Hoe kunnen we agrariërs stimuleren hun eigen erf en land, groener in te richten?
• Wanneer zieke bomen verwijderd worden, plant er dan één terug en houdt rekening met de kwaliteit van de bomen;
• Hoe kunnen we de aanleg en het behoudt van hoogstamboomgaarden stimuleren?
• Hoe kunnen we de biodiversiteit vergroten?
• Kunnen we de randen van weilanden, akkers en de dijken meer divers inrichten?
• Kunnen we incomplete lanen weer herstellen?
• Hoe houden we het strand langs de Lek schoon?
• Hoe kunnen we het landschapsbeeld van de uiterwaarden versterken? Er is in het verleden veel gedumpt;
• De Donkerstraat is een weinig representatieve entree voor het dorp. Hoe kunnen we deze straat vergroenen?
• Zijn er duurzame alternatieven als straatverlichting?
• Hoe zorgen we ervoor dat het netwerk voorbereid is op de toename aan zonnepanelen?
• Kunnen we het strandje langs de Lek openbaar toegankelijk maken?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


Men is over het algemeen tevreden over de nieuwbouw op de Zandekkers. Wel zijn er vraagtekens over de doorstroming in de woningmarkt. Er zijn weinig geschikte woningen voor ouderen en die blijven daarom langer in hun, vaak te grootte, huizen wonen. Het splitsen van woningen of het realiseren van mantelzorgwoningen op bestaande percelen zou daarom gestimuleerd/vereenvoudigd moeten worden vanuit de gemeente.


• Hoe kunnen we de doorstroming in de woningmarkt bevorderen?
• Hoe kunnen we het realiseren van een mantelzorgwoning op eigen terrein stimuleren en vereenvoudigen?
• Hoe kunnen we lokale bedrijven beter faciliteren in hun werkzaamheden?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

ALTIJD

DICHTBIJ


Zit u ergens mee, heeft u een vraag of wilt u dat we bij u langskomen.


Stuur dan een mailtje!

info@gemeentebelangen-buren.nl

Nieuwe coalitie gevormd


De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht.

.

Augustus, 2020

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved