Rijswijk (gemeente Buren)


RIJSWIJK

Rijswijk is een klein Nederlands dorp in de Gelderse gemeente Buren. Rijswijk telt exclusief de verspreide huizen eromheen 360 en inclusief 657 inwoners (2016).


Dit dorp in de Neder-Betuwe behoorde van 1811-1817 bij de voormalige gemeente Beusichem, van 1818-1998 bij de voormalige gemeente Maurik en vanaf 1999 bij de (nieuwe) gemeente Buren. Dezelfde plaatsnaam komt ook voor in Noord-Brabant en Zuid-Holland.


In 1915 en 1916 zijn in het Essenbosch sporen gevonden van een nederzetting uit de 2e eeuw na Christus, wellicht het Romeinse castellum Levefanum.


De oudste vermelding van de naam komt voor in een 9e-eeuwse oorkonde. De naam is afgeleid van het oud Nederlandse woord 'wich' dat nederzetting betekent en 'ris' dat loot, tak of twijg betekent. Hier misschien in betekenis van vlechtwerk. Er komen veel achternamen voor, met een even grote variatie in schrijfwijze, gebaseerd op de plaatsnaam Rijswijk. Deze families kunnen afstammen van een der Rijswijken in Noord-Brabant bij Woudrichem of Zuid-Holland bij Den Haag of van de Duitse gelijknamige plaats bij Kleef.


In het dorp staat de Nederlands-hervormde Martinuskerk gebouwd in Gelders-Nederrijnse stijl.


Molen De Hoop is een Betuwse korenmolen. De molen, gebouwd in de 18e eeuw, is van het type ronde stenen grondzeiler. De functie van de molen is "korenmolen" en de inrichting bestaat uit 1 koppel maalstenen.


Op de plaats van de tegenwoordige molen (in de uiterwaarden van de Lek) heeft een voorganger gestaan - waarschijnlijk een standerdmolen - die in de tweede helft van de 17e eeuw in handen was van molenaar Cornelis Willemss. Rijswijk maakte toen deel uit van de heerlijkheid Maurik, welke tot 1697 behoorde tot de bezittingen van de heren, later graven van Culemborg. Reeds in de 14e eeuw hield de heer van Culemborg het gemaal en de wind in pacht van de hertog van Gelre. Uit notariële akten blijkt dat in 1732 gesproken wordt over "seeckeren steenen wind coornmolen ...... kerspel Rijswijck". Sinds 1962 is de molen eigendom van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van Waalsteenfabrieken te Wijk bij Duurstede. In 1967 is er een restauratie uitgevoerd.


Samen met de molen Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede aan de overkant van de rivier de Lek vormt De Hoop een aantrekkelijk uitzicht over de rivier als men vanaf de nabije veerpont over de noordelijke winterdijk naar Wijk bij Duurstede gaat.


Lees meer op wikipedia


>>> Lees hier meer over Kerngericht werken: BUURTEN IN RIJSWIJK


Rijswijk heeft de volgende verenigingen:

* Accordeonvereniging De Melodica's

* Voetbalvereniging SCR

* Oranjevereniging Rijswijk Oranje

Rijswijk - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN


Men vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in Rijswijk ten minste gehandhaafd blijft. Vooral het behoud van de school en het dorpshuis zijn daarbij van belang, om zo een aantrekkelijke woonplaats te blijven voor jongeren en jonge gezinnen. Ook is aangegeven rekening te houden met de vergrijzing in het dorp en de komst van bijvoorbeeld een zorgvoorziening te stimuleren.


• Hoe kunnen we de integratie van nieuwe bewoners bespoedigen?
• Hoe kunnen we in de zorgbehoefte van de vergrijzende bewoners voorzien?
• Er is vraag naar een gezellige ontmoetingsplek in het dorp.
• Is er een taak weggelecht voor de gemeente bij het in stand houden van het dorpshuis?
• Zou het oprichten van een dorpsraad een meerwaarde kunnen zijn?
• Hoe zorgen we er voor dat de school voor het dorp behouden blijft?
• Het organiseren van evenementen wordt bemoeilijkt door ingewikkelde procedures en vergunningsaanvragen.
• Hoe kunnen we lokale initiatieven meer stimuleren?


VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED


Er worden diverse knelpunten in het dorp benoemd op het gebied van verkeer. Vooral verkeerssituaties op de dijk, de Heuvel en de Prinses Irenestraat vragen aandacht. Ook het onderhoudsniveau laat soms te wensen over. Zo wordt de openbare verlichting maar mondjesmaat gerepareerd en zijn de wegmarkeringen in de Prinses Irenestraat en de Heuvel in slechte conditie.


• Rijswijk is matig te bereiken met het OV.
• De verkeersveiligheid op de Rijnbanddijk laat te wensen over en conflicteert met het recreatief verkeer.
• De huurwoningen aan het Hoekenburgplein zouden niet aangesloten zijn op het regenwaterriool?
• De voorrangsregeling bij de wegversmallingen op de Heuvel zijn onduidelijk.
• Vrachtwagens kunnen de draai bij het Hoekenburgplein niet maken.
• Het matige onderhoud aan de wegmarkeringen zorgt voor onduidelijke situaties.
• Aan de Prinses Irenestraat zorgt inhalen via de parkeerstrook voor onveilige situaties.
• De fietsveiligheid langs de Heuvel is in het geding door gemotoriseerd verkeer op het fi etspad.
• Op een aantal plekken zorgen defecte lantaarnpalen (o.a. Prinses Irenestraat) voor slecht zicht.
• Aan de Korte Bosstraat wordt veel buiten de vakken geparkeerd.
• Verkeerssituatie bij de school kan veiliger.
• De bermen langs de Rijnbanddijk zijn minder veilig door achterstallig onderhoud.
• Hoe kunnen we de aanblik van de sociale huurwoningen verbeteren?
• Langs de Heuvel is behoefte aan een prullenbak voor hondenpoep


GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID


In het dorp ziet men veel recreatieve potentie onbenut. De ligging aan de rivier, de Rijnbanddijk, uiterwaarden en de oude steenfabriek worden allen benoemd als plekken met groeipotentieel voor recreatie. Verder wordt het stimuleren van duurzame initiatieven en de biodiversiteit als belangrijk ervaren.


• Kan het rondjes Parkstraat-Rijnbanddijk-uiterwaarden worden hersteld?
• Kunnen we de uiterwaarden toegankelijker maken met klompenpaden?
• Het toeristisch informatiebord aan de dijk heeft onderhoud nodig.
• De informatievoorziening voor toeristen op de dijk zou beter kunnen. Mensen staan vaak stil om te zoeken.
• Hoe kunnen we de Rijnbanddijk aantrekkelijker maken voor recreatief gebruik?
• Kunnen we de Roodvoet een recreatieve bestemming geven?
• Hoe kunnen we de ligging aan de rivier benutten voor recreatie?
• Hoe kunnen we duurzame energie stimuleren?
• Hoe zorgen we voor een meer bij-vriendelijke omgeving?
• Kunnen we natuurontwikkeling en natuur-inclusieve landbouw in het dorp stimuleren?
• In het dorp staan veel ‘verkeerde’ bomen.
• Hoe dringen we het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het dorp terug?


WONEN EN WERKEN IN HET DORP


In het dorp speelt de behoeft voor woningen in het goedkopere segment, huur en koop. Jongeren uit het dorp kunnen dan in Rijswijk blijven wonen en het dorp wordt aantrekkelijker voor jongeren van buitenaf. Ook zou de doorstroom gestimuleerd kunnen worden door het realiseren van woningen die geschikt zijn voor senioren. Op de Heuvel ervaart men de ondernemersruimte als beperkt.


• Om aantrekkelijk te zijn/blijven voor jongeren en jonge gezinnen zouden er woningen in het goedkopere segment gerealiseerd moeten worden.
• De doorstroming van ouderen zou bevorderd kunnen worden door het bouwen van seniorenwoningen.
• De diversiteit in het woningaanbod in Rijswijk is beperkt.
• In het buitengebied is vanwege de bestemming agrarisch te weinig ruimte om woningen te realiseren.
• Hoe zorgen we er voor dat de woningbouwvereniging mensen een passende woning toewijst?
• Hoe kunnen ondernemers in het buitengbied meer ruimte krijgen voor groei?
• Kunnen we de werkgelegenheid vergroten door recreatieve functies te stimuleren?


>>> Download hier het verslag

Buurten in Buren

© Copyright Gemeentebelangen Buren. All Rights Reserved